DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Realisatie Regio Noord-West (10) 36 u/w

Standplaats: Sint Jacobsstraat 16, Utrecht
Duur: 1-12-2021 t/m 30-11-2023
Optie tot verlenging: 1 x maximaal 12 maanden, tot uiterlijk 30-11-2024
Reageren voor: 29 oktober 2021

Voor de uitoefening van de werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf kan een
veiligheidsonderzoek aan de orde zijn. We gaan ervan uit dat u daaraan meewerkt.

Organisatie & directie Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Directie Vastgoedbeheer. Regio Noord-West, Team Projectrealisatie
De directie Vastgoedbeheer bestaat uit een negental afdelingen met voor deze opdracht als meest relevante de afdelingen Assetmanagement, Realisatie Landelijk en de afdelingen Realisatie Regionaal Oost en West. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie Regionaal West is (samen met de afdeling Realisatie Regionaal Oost) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen, -vliegvelden en havens. Afdeling Realisatie Regionaal West bestaat uit: sectie Noord-West (provincies Noord-Holland en Utrecht), sectie ZuidWest (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en sectie CARIB (het C aribisch deel van het Nederlands Koninkrijk).

De werkzaamheden worden verricht voor de Regio Noord-West (instandhoudingsprojecten en nieuwbouw tot circa M€ 5 per project aan rijksvastgoed in de provincies Noord-Holland en Utrecht). Deze regio is georganiseerd in 5 clusters met elk gemiddeld 28 medewerkers per team / cluster. Het Team Projectrealisatie bestaat uit ongeveer 25 medewerkers.

De kantoorlocatie van de Regio West bevindt zich aan de Sint Jacobsstraat 16 in Utrecht.

Project:
Het projectmanagement binnen de Regio Noord-West van het Rijksvastgoedbedrijf.

Opdrachtomschrijving:
Je draagt als projectleider zorg voor de organisatie en beheersing van de activiteiten en processen voor de toegewezen "eenvoudige" projecten. Het betreft over het algemeen enkelvoudige vervangingen van installaties of bouwdelen met een overwegend scherp afgebakende scope en duidelijke kaders en vast omschreven opdrachten op primair werkterrein. Dat doe je door in afstemming met de projectmanager van het betreffende project, het bewaken van, het toezien open het aansturen van de procesgang, zoals de engineering, de inkoop / aanbesteding, de bewaking van planningen, kosten en integrale kwaliteit. Als projectleider ben je voor de projecten uit je portefeuille de steun en toeverlaat voor de betreffende projectmanagers. Het onderhouden van interne en externe contacten die nodig zijn voor de projectvoering behoren tot je werkzaamheden.
Je draagt onder leiding van een projectmanager zorg voor de projectgebonden informatie intern en extern het Rijksvastgoedbedrijf. Je zult worden ingezet op meerdere projecten, ressorterend onder diverse projectmanagers. De maximale financiële omvang van de projecten bedraagt in beginsel rond de M€ 1,5.

Je werkt nauw samen met objectmanagers, projectondersteuners, resourcemanagers en technisch medewerkers van de Regio Noord-West. Je werkt met hen samen om ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers aan je projecten worden toegewezen en dat zij optimaal voor het project worden ingezet.

Zonder hier in detail in te gaan op de interne en externe procesgang, geef je sturing aan de volgende processtappen:
1. Je toetst of projectopdrachten uitvoerbaar zijn en blijven.
2. Analyse van projectopdrachten, programma's van eisen, positie van projecten binnen een ruimer programma.
3. Je levert input bij het opstellen van PID's.
4. Het organiseren en-of voeren van de interne overleggen die noodzakelijk zijn voor een vlekkeloze interne procesgang. Deze overleggen vinden voor een aanzienlijk deel plaats via ICT-middelen.
5. Assisteren in de integrale projectvoering: inzet van schaarse resources, financiële en
administratieve processen, inkoop en inzet van technische advies-capaciteit, begeleiding van de uitvoering, oplevering, laten verzorgen van revisies en afsluiting van een project.
6. Binnen de kaders van je projectenportefeuille geef je functionele sturing aan de
projectteamleden vanuit onder meer technische disciplines.

Competenties:
De aangeboden kandidaat bezit de competenties:
1. Plannen en organiseren
2. Resultaatgerichtheid
3. Netwerken
4. Organisatiesensitiviteit
5. Motiveren
6. Zelfontwikkeling

Bij uw aanbieding moet u aan de hand van toelichtingen aangeven dat u over deze competenties beschikt. Per competentie licht u dit toe aan de hand van 2 concrete voorbeelden uit de afgelopen 5 jaren.

Eisen
- De aangeboden kandidaa t beschikt minimaal over een HBO-diploma in één van de bouwtechnische vakgebieden of een bouwm anagementopleiding. Bovendien beschikt de aangeboden kandidaat over een diploma en/of een certificaa t op HBO-niveau voor een pro jectmanagementopleiding.
- De aangeboden kandidaa t beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met een functie als zelfstandig pro jectleider bij een vastgoedbedrijf of ingenieursbureau.
- De aangeboden kandidaa t verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtpro fiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na de genoemde startda tum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.
- Benoem duidelijk in het cv bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van m aximaal 7 pagina's A4.
- De aangeboden kandidaa t bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving.
- In verband met de werk zaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

Wensen
1. De mate van ervaring met he t leiden en aansturen van bouwprojectteams (alle
disciplines) in de a fgelopen 5 jaar.
• Aansturen projectteams;
• Verschillende disciplines;
• Om vang en complexiteit bouwproject.
2. De mate en creativiteit waarin de beschreven com petenties zijn ingezet bij een complex integraal bouwteam in de afgelopen 5 jaar.
• Oplossen van hinderlijke pro jectuitdagingen;
• Inzetten netwerk om uitdagingen op te lossen.
3. De mate van resultaatgerichtheid en in staa t om de mening van anderen te beïnvloeden en mensen te motiveren.
• Resultaatgerichtheid;
• Motiveren en beïnvloeden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist