Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

ACCOUNT Het account dat je als Werkzoekende of Opdrachtgever kunt aanmaken via de Website van Jobbird. Met een account kan al dan niet betaald gebruik worden gemaakt van alle functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de Website.
ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden.
DIENST De diensten van Jobbird, waaronder maar niet beperkt tot het aanbieden van Accounts via de Website aan Gebruikers.
GEBRUIKER Een natuurlijke of rechtspersoon met een Account. Dit kan zowel een Werkzoekende als een Opdrachtgever zijn.
JOBBIRD Jobbird is een handelsnaam van Jobster Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52439860.
OPDRACHTGEVER Een natuurlijke of rechtspersoon waarmee Jobbird een overeenkomst heeft gesloten.
PARTIJ OF PARTIJEN Jobbird en Opdrachtgever individueel of tezamen.
WERKZOEKENDE Een natuurlijke persoon, waaronder een ZZP'er, die geen Opdrachtgever is en die gebruikmaakt van een Dienst van Jobbird.
WEBSITE De Website jobbird.com, een platform voor het samenbrengen van werkgevers (Opdrachtgevers) en Werkzoekenden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Jobbird en Opdrachtgever, voor zover deze betrekking hebben op de Diensten van Jobbird en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Jobbird uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de daarbij behorende overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of overeenkomst onverminderd van kracht. Niet rechtsgeldige bepalingen zullen in onderling overleg tussen Jobbird en Opdrachtgever worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
 5. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts bindend indien Jobbird zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 6. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om voort te duren na beëindiging van een overeenkomst blijven van kracht.

Artikel 3 - Afwijkingen en wijzigingen

 1. Indien er sprake is van een overeengekomen afwijking van deze Algemene Voorwaarden, is deze slechts geldig ten aanzien van de overeenkomst waarop de afwijking van toepassing is verklaard. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een eerder overeengekomen afwijking voor toekomstige overeenkomsten.
 2. Jobbird heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jobbird zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Jobbird.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van Jobbird, alsmede door Jobbird opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien Jobbird dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Partijen zullen overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.
 2. Indien tijdens de uitvoer van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoer van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst of Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen daarover tijdig in overleg treden.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Jobbird ingediende nota binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
 2. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het bedrag van de factuur door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn van het door de Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Indien geen termijn is overeengekomen, bedraagt deze 14 kalenderdagen na factuurdatum. Opdrachtgever zorgt voor voldoende saldo op het door Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer voor automatische incasso.
 3. Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Jobbird of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door Jobbird of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is Jobbird of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.
 4. In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Jobbird gerechtigd om haar Diensten op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden openstaande nota´s te voldoen. Jobbird heeft daarnaast het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Jobbird kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het beëindigen van de overeenkomst, opschorting of staking van de Dienst op grond van dit artikel.
 5. Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 6.3, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de Opdrachtgever dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Jobbird op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Jobbird spant zich in de Dienst naar behoren te verlenen. Indien Opdrachtgever van mening is dat Jobbird deze verplichting niet nakomt, dient Opdrachtgever - uiterlijk binnen één maand na het ontstaan of na het bekend worden van de schade - een schriftelijke klacht terzake in te dienen bij Jobbird en daarbij aan te tonen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Jobbird, voordat er enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever ontstaat.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Jobbird tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat op de overeenkomst van toepassing is met een maximum van € 10.000 (tienduizend euro) per geval. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Jobbird beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jobbird. Aansprakelijkheid van Jobbird voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Jobbird schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de tekortkoming of schade direct of indirect gevolg is van: (i) oneigenlijk gebruik van de Website door Opdrachtgever, (ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de Website, (iii) onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de Website, (iv) virussen of andere schadelijke software, (v) dat Jobbird niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren, (vi) door Opdrachtgever veroorzaakte schade aan een derde, en (vii) overmacht.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op door Jobbird beschikbaar gestelde werken bij Jobbird, waaronder de merkrechten, auteursrechten, modelrechten en handelsnaamrechten.
 2. Opdrachtgever verkrijgt - indien van toepassing - uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht beperkt tot de duur van de overeenkomst ten opzichte van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde werken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Jobbird ter beschikking gestelde werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobbird, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen.

Artikel 9 - Verwerking van persoonsgegevens

 1. Partijen zijn gehouden persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen, en te handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving.
 2. Partijen kwalificeren ieder zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de door Jobbird aan Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever verleent medewerking indien noodzakelijk voor Jobbird om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacy wet- en regelgeving, zoals indien een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering (artikel 17 AVG).
 4. Opdrachtgever vrijwaart Jobbird tegen elke aanspraak van derden jegens Jobbird in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Jobbird gemaakte kosten.

Artikel 10 - Beëindiging van de overeenkomst

 1. Iedere tussen Partijen gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, voor zover niet anders is overeengekomen.
 2. Opzegging door Opdrachtgever van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn. Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn zal ingaan vanaf de eerste van de maand na schriftelijke opzegging door Opdrachtgever.
 3. Jobbird is gerechtigd een tussen partijen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 6.1.
 4. Jobbird kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst op grond van dit artikel.
 5. Vorderingen van Jobbird die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 6. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 11 - Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je een account aanmaakt op de website van Jobbird. Bij het aanmaken van een account word je gevraagd akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Je kunt een account aanmaken op de website van Jobbird als je werkzoekende of opdrachtgever bent. Met een Jobbird-account kun je als werkzoekende je cv uploaden in de cv-database, direct solliciteren op vacatures, je sollicitaties inzien en je gegevens beheren. Als opdrachtgever kun je met jouw account de cv-database inzien, vacatures plaatsen, sollicitaties afhandelen en statistieken bekijken.

DEEL 1: Algemeen

Artikel 1 - Definities

ACCOUNT Het account dat je als Werkzoekende of Opdrachtgever kunt aanmaken via de Website van Jobbird. Met een account kun je gebruikmaken van alle functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de Website.
GEBRUIKER Een natuurlijke of rechtspersoon met een Account. Dit kan zowel een Werkzoekende als een Opdrachtgever zijn.
GEBRUIKSVOORWAARDEN Deze Gebruiksvoorwaarden.
JOBBIRD Jobbird is een handelsnaam van Jobster Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52439860.
OPDRACHTGEVER Een natuurlijke of rechtspersoon die geen Werkzoekende is.
PARTIJ OF PARTIJEN Jobbird en Gebruiker individueel of tezamen.
WERKZOEKENDE Een natuurlijke persoon, waaronder een ZZP'er, die geen Opdrachtgever is.
WEBSITE OF JOBBIRD.COM De Website jobbird.com, een platform voor het samenbrengen van werkgevers (Opdrachtgevers) en Werkzoekenden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Account door Gebruiker.
 2. Bij het aanmaken van een Account wordt Gebruiker gevraagd akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker dient daarom deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen.

Artikel 3 - Andere voorwaarden en wijzigingen

 1. Naast deze Gebruiksvoorwaarden kunnen andere voorwaarden gelden tussen Partijen, waaronder voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst met Gebruiker, zoals een opdrachtovereenkomst met Opdrachtgever.
 2. Jobbird heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jobbird zal de Gebruiker op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Jobbird.
 3. Bij het gebruik van het Account zijn steeds de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals vermeld op de Website.

Artikel 4 - Het Account

 1. Het Account van Gebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander natuurlijk persoon of andere rechtspersoon. Inloggegevens dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet te worden verstrekt. Gebruiker is verantwoordelijk voor de handelingen die met het Account worden uitgevoerd. Gebruiker zal het zo snel mogelijk melden aan Jobbird als Gebruiker op de hoogte is van ongeautoriseerd gebruik van het Account.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die Gebruiker in het Account plaatst juist, volledig en actueel is en blijft. Jobbird is niet verplicht de informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actueel zijn. Het is Gebruiker niet toegestaan discriminerende, beledigende, misleidende of op een andere manier onbehoorlijke informatie te plaatsen binnen het Account. Jobbird heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht om, de informatie binnen het Account van Gebruiker te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker vrijwaart Jobbird tegen aanspraken in het kader van het onjuist, onvolledig, onwettig, onbehoorlijk of niet actueel zijn van informatie op de Website.

Artikel 5 - Gebruik van het Account

 1. Gebruiker dient zich bij het gebruik van het Account te houden aan de wet, de instructies van Jobbird en deze Gebruiksvoorwaarden. Jobbird heeft het recht om het Account van Gebruiker zonder dit van te voren aan te kondigen te verwijderen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de gevallen waarin Gebruiker handelt in strijd met de wet, de instructies van Jobbird of deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Na het aanmaken van een Account kan Jobbird via telefoon, e-mail of post contact opnemen met Gebruiker over werkgerelateerde zaken, zakelijke boodschappen of het updaten van het Account. Gebruiker kan worden benaderd worden door alle dochterondernemingen van YoungCapital Holding B.V. Jobster Media B.V. is een dochteronderneming van YoungCapital Holding B.V.
 3. Jobbird is nadrukkelijk geen Partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Jobbird kan daarnaast niet garanderen dat Opdrachtgever een overeenkomst met Werkzoekende sluit.

Artikel 6 - Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op werken die toegankelijk zijn op de Website komen uitsluitend toe aan Jobbird of zijn licentiegevers.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om de werken en informatie op de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobbird, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Artikel 7 - Bereikbaarheid en werking van de Website

 1. Jobbird spant zich in om de bereikbaarheid en goede werking van de Website continu te waarborgen. Jobbird kan echter niet garanderen dat de Website altijd bereikbaar is en goed werkt. Jobbird is nadrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet of verminderde bereikbaarheid van de Website. Daarnaast is Jobbird niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verminderde werking van functionaliteiten, virussen, storingen, beveiliging of het doen en laten van Gebruiker zelf of een door Gebruiker ingeschakelde derde. Gebruiker maakt gebruik van het Account op eigen risico. Aansprakelijkheid van Jobbird voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Jobbird heeft het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van aanpassingen of onderhoud. Daarbij kunnen bepaalde functionaliteiten worden gewijzigd of verwijderd.
 3. De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button op de Website van Jobbird, kan een Gebruiker op de website van een derde terechtkomen. Jobbird is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

DEEL 2: Gebruiksvoorwaarden voor Werkzoekenden

Artikel 9 - Gebruik van het Account door Werkzoekende

 1. Deel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor een Werkzoekende met een Account.
 2. Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om een Account aan te maken. Als Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.
 3. Het aanmaken van een Account is vrijwillig. Werkzoekende is niet verplicht te solliciteren of aanbod voor werk te accepteren. Daarnaast is Jobbird niet verplicht om Werkzoekende vacatures of werk aan te bieden.
 4. Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem of haar via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op vacatures. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen gegevens voor andere doelen te gebruiken.
 5. Een Opdrachtgever kan persoonsgegevens van Werkzoekenden inzien, overnemen en bewaren. Jobbird is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met persoonsgegevens, door Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn in dat kader zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving.

Artikel 10 - Verwijderen van persoonsgegevens

 1. Werkzoekende kan zijn of haar Account op ieder moment zelf verwijderen door eerst in te loggen. Als het Account is verwijderd en Werkzoekende in de toekomst opnieuw gebruik wilt maken van de Website, zal Werkzoekende een nieuw Account moeten aanmaken.
 2. De gegevens in het Account van Werkzoekende worden niet oneindig bewaard. Daarom dient de Werkzoekende ervoor te zorgen eventuele kopieën van de persoonsgegevens in het Account te maken.
 3. Voor meer informatie over hoe Jobbird omgaat met de persoonsgegevens van Werkzoekenden, kan worden gekeken in het privacystatement.

DEEL 3: Gebruiksvoorwaarden voor Opdrachtgevers

Artikel 11 - Het Account van Opdrachtgever

 1. Deel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor de Opdrachtgever.
 2. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bevestigt de persoon die het Account aanmaakt bevoegd te zijn om namens Opdrachtgever een Account aan te maken, daarvan gebruik te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12 - Gebruik van het Account door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de informatie in door Opdrachtgever aangeleverde (vacature)teksten en informatie. Teksten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, zoals met betrekking tot opmaak, volledigheid of juistheid, kunnen te allen tijde door Jobbird worden verwijderd.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen Account actueel zijn. Dit betekent dat Opdrachtgever enkel vacatures plaatst op de Website die op dat moment werkelijk openstaan bij Opdrachtgever. Daarnaast zal Opdrachtgever geen dubbele of verouderde vacatures op de Website laten staan of vacatures gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie. De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan een jaar zullen niet meer zichtbaar zijn binnen het Account van Opdrachtgever. Wanneer een sollicitatie de status ´Afgewezen´ heeft gekregen, is deze na twee weken niet meer zichtbaar.
 3. Jobbird is niet verplicht om (vacature)teksten en overige informatie afkomstig van Opdrachtgever te screenen voordat deze op de Website worden geplaatst.

Artikel 13 - Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 1. Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden zorgvuldig en vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met geldende privacywetgeving en alleen voor de doelen waarvoor de gegevens aan Opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. Opdrachtgever garandeert de persoonsgegevens van Werkzoekenden slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te zullen wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.
 3. Opdrachtgever is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden en dus volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Jobbird voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 4. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan Jobbird indien noodzakelijk voor Jobbird om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder op grond van privacywetgeving, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar privacyrechten.

Artikel 14 - Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever maakt gebruik van een betaalde dienst, aangeboden door Jobbird. Opdrachtgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze dan wel door middel van automatische incasso, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Jobbird de Opdrachtgever aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend.
 3. In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Jobbird gerechtigd om het gebruik van het Account op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Jobbird is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of het gebruik van het Account te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Jobbird kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen achtenveertig (48) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Jobbird gerechtigd om het Account van Opdrachtgever te verbergen dan wel te verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Jobbird op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Privacyverklaring

Bij Jobbird vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Jobbird omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van werkzoekenden, contactpersonen van zakelijke relaties en websitebezoekers.

Wie zijn wij?

jobbird.com is een website van Jobster Media B.V., een dochteronderneming van YoungCapital Holding B.V. (KvK-nummer: 34199418). YoungCapital Holding B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat YoungCapital Holding B.V. bepaalt - rekening houdende met de geldende privacywetgeving - welke gegevens er van jou worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. Wij verwerken je persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen. De contactgegevens van Jobbird vind je onderaan in dit privacystatement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van werkzoekenden?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kan Jobbird de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Sollicitaties en motivatiebrieven
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, webbrowser)
 • Pasfoto (vrijwillig te uploaden, zonder dat het consequenties heeft als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen de foto zien)
 • Datum aanmelding, laatste login en laatste wijziging
 • Contactvoorkeuren (e-mail of telefoonnummer)

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je de volgende diensten en functionaliteiten te kunnen aanbieden:

 • Gebruikmaken van een eigen accountomgeving
 • Opgenomen worden in onze cv-database
 • Rechtstreeks solliciteren via de website van Jobbird
 • Vacatures zien die aansluiten bij jouw zoekopdracht
 • Mails ontvangen met voor jou relevante vacatures
 • Apply later-button (een vacature doorsturen naar je eigen e-mailadres)
 • Gemakkelijk contact met ons opnemen via de website
 • Contact kunnen opnemen met jou via telefoon, mail of post over werkgerelateerde zaken, waaronder relevante vacatures of het updaten van je account. Je kunt benaderd worden door alle dochterondernemingen van YoungCapital Holding B.V.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom wij dat doen en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben:

Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (kunnen wij niet inzien en bewaren wij versleuteld)
Een account aanmaken, opgenomen worden in de cv-database en rechtstreeks solliciteren via de website Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Contactvoorkeuren (e-mail of telefoonnummer)
 • Pasfoto (potentiële werkgevers kunnen de foto zien)
Optioneel: om je account compleet te maken en jouw vindbaarheid en selectiekansen te vergroten Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden
 • Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, webbrowser)
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Datum aanmelding, laatste login en laatste wijziging
Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website, accountbeheer en het tonen van vacatures die aansluiten bij jouw zoekopdracht Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden

Gerechtvaardigd belang: verbeteren van de website
 • Opt-ingegevens: e-mailadres, datum, status (ingeschreven of uitgeschreven), hoe verkregen en voor welke doelen
Opt-in (toestemming) voor het ontvangen van e-mails met relevante vacatures Toestemming: je geeft ons toestemming voor het toesturen van e-mails met commerciële inhoud
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Contact met ons opnemen via de website Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden

Hoe kun je zelf je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Er zijn twee manieren waarop je zelf iets kunt doen met de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld:

 • Via je persoonlijke account kun je jouw gegevens zelf aanpassen. Daarvoor moet je eerst inloggen. Ook kun je instellen dat je niet meer vindbaar wil zijn voor werkgevers of je profiel verwijderen.
 • Via een vacaturemail kun jij je direct uitschrijven voor het krijgen van vacaturemails. Dat kan via de link die onderaan in iedere vacaturemail staat.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?

Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie van en naar de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers?

Op het moment dat je een van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Gebruikers ID
 • Unique identifiers
 • IP-adres
 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)
 • De internetbrowser die je gebruikt
 • Jouw websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert)
 • Soort apparaat (smartphone, tablet)
 • Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit aan te bieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website verbeteren en deze beter te kunnen afstemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor wij de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen die wij hanteren zijn opgenomen in een bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen die daarin staan, worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat deze bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door jouw account te beveiligen, de toegang tot je persoonsgegevens te beperken, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij nemen voor de beveiliging van je gegevens.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Jobbird deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen (potentiële) werkgevers zijn of onze ´verwerkers´. Verwerkers zijn partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens van jou verwerken. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst. Een voorbeeld van een verwerker die persoonsgegevens voor ons verwerkt, is onze softwareleverancier.

Delen wij je gegevens met partijen buiten de EU?

Jobbird kan je gegevens delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken met partijen van buiten Europa over goede beveiligingsmaatregelen leggen wij vast in een verwerkersovereenkomst.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben.
 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van je gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Komen wij er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer:
035 - 55 55 500
E-mailadres:
feedback@jobbird.com
Postadres:
Jobster Media B.V.
Siriusdreef 12
2132WT Hoofddorp, Nederland

Cookiestatement

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden met informatie. Als je gebruikmaakt van onze website kunnen deze bestanden worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Bij een volgend bezoek aan onze website kan de informatie in de cookies weer worden opgehaald.

De informatie in cookies kan gaan over gegevens die je op de website hebt ingevuld (zoals inloggegevens), voorkeursinstellingen (zoals of je automatisch wil inloggen), jouw gedrag op de website of gepersonaliseerde advertenties.

Welke cookies gebruiken wij, en waarom?

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies

  Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Als je bijvoorbeeld ingelogd wil blijven op onze website, moeten je inloggegevens door de website bij een volgend bezoek kunnen worden teruggehaald.

 • Analytische cookies

  Deze cookies meten hoe je onze website gebruikt. De informatie wordt door ons geanalyseerd om de website te kunnen verbeteren.

 • Social media cookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie kunt delen via social media. Dat kan via de links en buttons op onze website.

 • Advertentiecookies

  Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze website.

Cookies verwijderen of blokkeren?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt verwijderen of blokkeren. Als je niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Opgeslagen cookies kun je ook verwijderen via je browserinstellingen.

Algemene voorwaarden downloaden

Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden