Programmamanager mobiliteitsstudies en verkenningen (13) 32-40 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Utrecht
Duur: 1-6-2021 t/m 31-5-2022
Optie tot verlenging: ja 2 x voor de periode van maximaal 12 maanden
Reageren voor: 16 april 2021

Functiebeschrijving
Voor de afdeling Mobiliteit, Expertiseteam 2 is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Programmamanager mobiliteitsstudies en -verkenningen
Alle wegen leiden naar Utrecht. Als programmamanager voor onze mobiliteitsstudies en -verkenningen, zorg jij er samen met je team voor dat de provinciale wegen veilig en bereikbaar blijven. Zo draag je bij aan een provincie waar het fijn wonen, werken en leven is.

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Mobiliteit
Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma's vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Expertiseteam 2
In dit team houden ongeveer 30 collega's zich bezig met deze strategische bereikbaarheidsopgave binnen de provincie Utrecht, waarbij we samen met onze partners werken aan een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid. We zijn betrokken bij de trajectstudies voor rijkswegen en voeren studies en verkenningen uit voor onze provinciale wegen. Daarnaast participeren we in samenwerkingsprogramma's met Rijk en gemeenten. De uitvoeringsprogramma's fiets, goederenvervoer en kwaliteit van de leefomgeving vallen ook onder dit team. Binnen het team kijken we op een positieve manier naar wat we doen, wat we kunnen en verdelen we het werk in overleg. Dit draagt bij aan een prettige werksfeer.

In het programma provinciale wegen staan alle activiteiten die de provincie uitvoert voor een goede en veilige doorstroming op en het goed beheren en onderhouden van de provinciale wegen. Er zijn voor dit programma drie opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke aansturing van de projectleiders: één voor het beheer en onderhoud, één voor de uitvoering van de provinciale wegenprojecten en één voor de verkenningen en trajectstudies. Voor deze laatste rol zoeken we nu een resultaatgerichte programmamanager.

Wat ga je doen
Jij initieert studies naar provinciale wegen in de provincie Utrecht en bewaakt de voortgang hiervan. Denk aan studies naar structurele knelpunten in verkeersaders, de aansluiting op een nieuwbouwwijk of de veiligheid op een fietspad dat langs een provinciale weg loopt. Allereerst formuleer je de exacte opdracht waarmee je een projectleider op pad stuurt. Soms is dat snel helder, bijvoorbeeld wanneer het om onderhoud gaat. Maar vaak gaat het om complexe en langdurige projecten als doorstromingsknelpunten, verkeersveiligheid of een herinrichting om de geluidsoverlast te verminderen die omwonenden ervaren.

De aansluiting van Baarn op de A1, de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen, de N201 Amstelhoek-Vreeland of de N210 bij IJsselstein. Projectleiders en verkeerskundigen die werken aan deze voorbeelden kunnen rekenen op jouw programmatische aansturing. Je stuurt op inhoud, werkprocessen en houdt regelmatig voortgangsgesprekken. Maar ook ad-hoc vragen komen bij jou terecht. Zo kan een dodelijk ongeval bijvoorbeeld aanleiding zijn voor maatregelen op de korte termijn. Of een gedeputeerde vraagt informatie over een bepaalde verkeerssituatie. En wat dacht je van de stikstofproblematiek? Ook die heeft invloed op lopende projecten. Jij stelt prioriteiten op programmaniveau samen met de andere programmamanagers en de ambtelijk opdrachtgever.

Overleg heb je niet alleen met de ongeveer zeven projectleiders en beleidsmedewerkers. Het komt ook voor dat je aan tafel zit met gemeentes, statenleden of bewonersgroepen. Wat jouw werk extra bijzonder maakt: jij weet op den duur precies wat er allemaal speelt op het gebied van mobiliteit in Utrecht en hebt directe invloed op hoe de provinciale wegen van de toekomst eruitzien.

In de rol van opdrachtgever houd je je in ieder geval bezig met:
het sturen op gestelde beleidsdoelen, zowel inhoudelijk (eind- en tussenresultaten) als beheersmatig (conform de basisvereisten van projectmatig werken);
de opdrachtverlening aan de projectleiders;
het bewaken van de voortgang van alle studieprojecten. De programmamanager is voor elke opdracht verantwoordelijk voor het daarin beschreven resultaat binnen de daarvoor beschikbare middelen en binnen de beschikbare tijd;
het actief sturen op proces en voortgang (financiën en inhoudelijk) en waar nodig escaleren in de richting van de ambtelijk opdrachtgever, managementteam en bestuurlijk opdrachtgever;
het voeren van frequente voortgangsoverleggen en tussentijdse gesprekken;
je bent vraagbaak voor beleidsmedewerkers en projectleiders bij inhoudelijke knelpunten en dilemma's bij tegengestelde belangen en doelstellingen;
de overdracht van de studieprojecten naar de programmamanager uitvoering;
het ophalen van studies vooruitlopen op beheer en onderhoud bij de programmamanager beheer en onderhoud;
het ophalen van en rekening houden met in- en externe signalen en innovaties die van invloed kunnen zijn op de studies. Je volgt daartoe o.a. relevante berichtgeving in de media en houdt de portefeuille-overleggen en de vergaderingen van GS, de commissie M&M en PS bij;
je vertaalt signalen en (gewijzigde) bestuurlijke inzichten naar het inhoudelijke programma en bespreekt deze met de desbetreffende projectleider(s).

Wat verwachten wij
Jij zegt wat je doet en doet wat je zegt. Als deskundig programmamanager weet je hoe je op een efficiënte manier een programma aanstuurt en voel je je comfortabel in een omgeving waarin je te maken hebt met politieke en bestuurlijke invloed. Over de balans tussen zakelijk zijn en het centraal stellen van de mens houd jij de controle. Je stuurt op de voortgang van studies en bent sterk in belangen afwegen en keuzes maken. Je stuurt op het creëren van draagvlak voor oplossingen zonder uit de tijd te gaan lopen. Ook weet je als leidinggevende per situatie in te schatten hoe je mensen verder helpt in de ontwikkeling van het lopende project, van henzelf, en hoe je hen met elkaar verbindt.

Eisen
- De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor minimaal 32 en maximaal 40 uur per week wordt uitgevoerd.
- CV is maximaal 5 pagina's
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO- of hbo opleiding.
- De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort.
Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring op de onderwerpen verkeerskunde/mobiliteitsbeleid en of project- en procesmatig werken en of omgevingsmanagement.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, zoals de Rijksoverheid, provincie of een gemeente.

Shortlistcriteria
Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring op de onderwerpen verkeerskunde/mobiliteitsbeleid en of project- en procesmatig werken en of omgevingsmanagement.
Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager
Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, zoals de Rijksoverheid, provincie of een gemeente.

Gesprekken voeren weeknummer 16

Mondelinge ronde
A. Persoonlijke eigenschappen
Persoonlijke eigenschap 1 transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt
Persoonlijke eigenschap 2 verbindend tussen beleid en realisatie
Persoonlijke eigenschap 3 resultaatgericht
Persoonlijke eigenschap 4 omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken
Persoonlijke eigenschap 5 belangen in beeld brengen en afwegen, ook al wijkt het af van vastgestelde processen en protocollen;
Persoonlijke eigenschap 6 draagvlak kunnen creëren om (maatwerk) oplossingen te implementeren
Persoonlijke eigenschap 7 bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
B. Vaardigheden
Vaardigheden 1 communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, en op verschillende niveaus: met bestuurders, directeuren/managers, projectleiders, beleidsmakers, adviseurs, uitvoerders, omwonenden.
Vaardigheden 2 meedenken en participeren in domein overstijgende werkprocessen en deze op basis van de eigen ervaringen binnen het programma zo nodig aangepast krijgen;
Vaardigheden 3 om kunnen gaan met gewijzigde bestuurlijke inzichten en standpunten en de consequenties daarvan vanuit de strategie goed en tijdig terug kunnen vertalen naar het inhoudelijke programma.
C. Kennis
Kennis 1 in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen
Kennis 2 in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
Kennis 3 werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Mandy Blokhuis
085-0201022
mandy.blokhuis@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer