DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Veiligheidsadviseur/Expert Veiligheid in de bouw (12) 32-36 u/w

Standplaats: Korte Voorhout 7, Den Haag / vanuit huis
Duur: 15-3-2021 t/m 14-3-2023
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 6 maanden
Reageren voor: 4 maart 2021

Organisatie & directie
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Het realiseren van nieuw- en verbouwprojecten en het inkopen van alle producten, werken en diensten voor het gehele Rijksvastgoedbedrijf. De belangrijkste instrumenten zijn: het verrichten van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Architectuur & Techniek is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten. Het werkterrein strekt zicht uit over de gehele gebouwenportefeuille en de verkoopopgave.

Project
De expert veiligheid zal op diverse projecten ingezet worden, ter ondersteuning en advisering van de projectmanager, op het gebied van veiligheid in het bouwproces. Het gaat om inbrengen van expertise in de definitie- en ontwerp- en uitvoeringsfase. Dit moet ertoe leiden dat er gedurende het project zodanig veiligheidsmanagement wordt toegepast, dat de juiste keuzen worden gemaakt en vastgelegd om het project veilig uit te kunnen voeren en het object na oplevering veilig te kunnen onderhouden. De keuzes worden vastgelegd in een RI&E, samen met de risico's en de beheersmaatregelen voor deze risico's. Tijdens het bouwproces volgt de expert veiligheid het veiligheidsmanagementproces van de opdrachtnemer en adviseert op basis van de bevindingen aan het projectteam van Rijksvastgoedbedrijf.

Opdrachtomschrijving
Je bent als specialist op het gebied van veiligheidskunde verantwoordelijk voor integrale advisering in complexe huisvestingsvraagstukken. Je richt je daarbij op veiligheidsmanagement in de ontwerpfase van het bouwproces (Arbeidsomstandighedenbesluit), waarbij het doel is een veilige
uitvoering van projecten mogelijk te maken voor werknemers op de bouwplaats, gebruikers van gebouwen en de omgeving. Dit is je primaire taak. Hierbij analyseer je de vraag en de situatie grondig en vraag je kritisch door. Je bent hierbij altijd goed afgestemd op het proces, de betrokken partijen, de belangen en het team waarin je opereert. Vervolgens zet je de vraag om in een gedegen advies, waarmee de vragende partijen goed uit de voeten kunnen. Na het geven van het advies ben je proactief betrokken bij de uitvoering ervan. Daarnaast ben je een vraagbaak op het gebied van veiligheid in de bouw, voor je collega's binnen het Rijksvastgoedbedrijf, en toets je de
producten van de markt. Dit doe je zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten. Je focus ligt daarbij op de risico's voor de betrokken partijen, de risico's voor de omgeving, de risico's voor het proces, duurzame oplossingen en de accuraatheid van geleverde producten.

Standplaats : Korte Voorhout 7 te Den Haag / vanuit huis
Reizen naar vestigingen in het land behoort tot de mogelijkheden. Vooralsnog is de verwachting van tussen de 2 en 4 keer per week bezoeken van RVB-bouwplaatsen door heel Nederland. Daarbij wordt zoveel waar mogelijk rekening gehouden met de woonplaats en onnodig reizen.

Competenties
De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:
1. analyseren
2. creativiteit
3. flexibiliteit
4. samenwerken
5. organisatiesensitiviteit
6. overtuigingskracht
7. plannen en organiseren

Eisen
1. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding met specialisatie veiligheidskunde
of als bouwkundige met tenminste een HVK/Master in veiligheid opleiding.
2. De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met:
i) Advies geven, zowel globaal als gedetailleerd, snel en uitgebreid;
ii) Het werken in (advies)teams;
iii) Beoordeling van stukken conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en veiligheidsprocessen
iv) Kwaliteitsborging en auditvaardigheden, met name om het veiligheidsmanagementsysteem en - proces op projectniveau van de opdrachtnemer te toetsen aan de contracteisen en de van toepassing zijnde normen en ook het planmatig werken tijdens de uitvoeringsfase;
v) Risicobeheersing.
Je bent voor je vakgebied alert op (mogelijke) wijzigingen in wetgeving, normering of beleid en je kunt dat ook adequaat vertalen in je advisering. Je beschikt over kennis van Arbowetgeving en hebt tenminste 3 jaar werkervaring in de bouwpraktijk.
3. De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na gunning opdracht i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.
4. Benoem duidelijk in het cv bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
5. De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving.
6. In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht

Wensen
1. De mate waarin de kandidaat expertise bezit op het gevraagde vakgebied.
- Kennis van en ervaring met veiligheidsmanagement in de bouw;
- Kennis van en ervaring met verschillende contractvormen;
- Advies- en auditvaardigheden.
2. De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het geven van advies in multidisciplinaire projecten
- Beschikt over inhoudelijke kennis van aangrenzende vakgebieden en kan de
raakvlakken benoemen en beheersen;
- Inbrengen van advies in een projectteam, wegen en adviseren ten opzichte van diverse projectbelangen;
- Effectief variëren in diepgang en snelheid van het advies.
3. De mate van ervaring met advieswerkzaamheden voor een publieke opdrachtgever.
- Gevoel voor politiek/bestuurlijke aspecten;
- Complexiteit van de externe omgeving, waarin bijvoorbeeld sprake is van een
gebouw-eigenaar - behoeftesteller/budgeth ouder - lokaal gebruiker.


De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op dit document, dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist