Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Innovatiemanager smart mobility & digitalisering

is deels strategisch invulling geven aan het programma, maar bestaat ook uit aansturing van een team van 30 relatief jonge mensen met een innovatie minded gedachte.
We zoeken daarom zowel een flexibele strateeg als een praktische aanpakker.

In deze functie schakel je veel tussen verschillende thema’s (digitalisering, data, innovatieve concepten zoals autonoom vervoer en participatie trajecten) en stuur je verschillende projectleiders en data engineers/ analisten / scientist aan.

Werkzaamheden:
 • Het voeren van strategie op het programma smart mobility 2019 – 2025 Amsterdam en toe werken naar bestuurlijk draagvlaak inclusief het leggen van verbindingen naar andere thema’s zoals digitale veiligheid, duurzaamheid, energie, participatie etc. ;
 • Het houden van overzicht en aansturen van het team (30fte) met andere 2 projectmanagers en secretaris over invulling van de lopende activiteiten en projecten uit het programma om waar mogelijk een uniforme werkwijze te hanteren en kennis en kunde met elkaar en het team uit te wisselen;
 • Het inrichten van een portfolio voor de digitaliseringsopgave op basis van lopende en/of nieuwe projecten en activiteiten. Hierbij aansluiten op ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en hier een implementatie strategie voor in te richten met andere afdelingen zoals Verkeersmanagement van de directie Verkeer en Openbare Ruimte en het i-domein, met als belangrijkste onderdelen:
  o Opstellen van een plan van aanpak;
  o Vertalen van het huidig portfolio naar de verkenning op de nieuwe visie;
  o Uitwerken om te komen tot een samenstelling vanuit verschillende afdelingen;
  o Financiële doorvertaling resulterend in aanvragen voor financiering intern en extern.
 • Deelname namens Smart Mobility Amsterdam aan verschillende stuurgroepen zoals Deelmobiliteit, Amsterdamse Voorwaarden, MRA Platform Smart Moblity, Zuidoost Bereikbaar en het leveren van een algemene bijdrage en adviseren om de samenwerking te versterken voor een toekomstig mobiliteitssysteem;
 • Organiseren en bijhouden van het overzicht van personele ontwikkeling via plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken en coaching gesprekken;
 • Overzicht houden van de financiën, verantwoording en goedkeuring;
 • Afstemming met contract manager en jurist t.b.v. huidige en nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met partners;
 • Het aansturen van communicatie, privacy en security teamleden en de afstemming hierover met andere afdelingen en externen;
 • Het onderhouden van een (inter) nationale samenwerking op CEO niveau op het gebied van smart mobility.
Wij vragen Ingeklapt
 • Een er­kend wo di­plo­ma;
 • Mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring in de rol pro­gram­ma­ma­na­ger;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring in mo­bi­li­teits- en/​of di­gi­ta­li­se­rings­pro­jec­ten;
 • Er­va­ring aan zo­wel pu­blie­ke als aan pri­va­te zij­de voor wat be­treft mo­bi­li­teits­pro­jec­ten;
 • Af­fi­ni­teit met tech­ni­sche en di­gi­ta­le toe­pas­sin­gen, met name in re­la­tie tot mo­bi­li­teit, etc.;
 • Af­fi­ni­teit met aan­stu­ring van mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams;
 • Er­va­ring met het op­zet­ten van een im­ple­men­ta­tie stra­te­gieën en be­no­dig­de draag­vlak kun­nen creëren;
 • Er­va­ring met in­no­va­tie­ve pro­jec­ten en of pi­lots;
 • Er­va­ring en in­te­res­se voor trends en ont­wik­ke­lin­gen in de mo­bi­li­teit, in­no­va­tie en di­gi­ta­li­se­ring;
 • Er­va­ring in het schrij­ven van po­li­tiek be­stuur­lij­ke do­cu­men­ten.
Competenties Ingeklapt
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Sa­men­wer­ken;
 • Vi­sie;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Be­sluit­vaar­dig.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst voor de duur van 11 maan­den;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.777,- en maxi­maal € 6.365,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 13) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

CTO Innovatieteam
De doelstelling van het CTO innovatieteam is het actief signaleren, agenderen, programmeren en organiseren van (technologische) innovaties die bijdragen aan gemeentelijke doelstelling en het faciliteren van partijen ten behoeve van nieuwe producten en diensten.

We zetten in op een innovatieve en moderne organisatie, van idee naar realisatie. Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op ideeën, producten, diensten en processen, bijvoorbeeld als gevolg van technologische en sociale ontwikkelingen. Kijk ook op: www.amsterdam.nl/innovatie

Met het team werken we vaak samen met andere delen van de organisatie. We werken met name op laptops en flexplekken en we bieden ruimte voor nieuwe manieren van werken. Zo ben je redelijk vrij om de 36 uur per week in te delen waarbij we de balans tussen werk en privé belangrijk vinden.

Het CTO innovatieteam staat voor ontwikkeling. Wij hebben meerdere professionaliseringsdagen per jaar met diverse onderwerpen. Daarnaast biedt ons team uitgebreide ontwikkelkansen en we verwachten ook dat jij je continu ontwikkelt binnen en buiten je vakgebied.

Programma Smart Mobility
Op 9 november 2016 is het actieprogramma Smart Mobility gestart en is het team hard op weg om de eerste slimme en schone mobiliteitsoplossingen te realiseren. Met de projecten uit het actieprogramma zetten we de eerste stap op weg naar oplossingen om de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Amsterdam zal de komende decennia hard blijven groeien en dat betekent dat de behoefte aan mobiliteit enorm toeneemt. Tegelijkertijd worden de beschikbare openbare ruimte en ruimte op de weg, in de trein, in de tram en op het water steeds schaarser. Daarnaast komen innovaties vanuit de markt in hoog tempo op ons af. Denk aan deelfietsen of AirBnB. Dit soort innovaties biedt kansen om mobiliteit in tijd en ruimte te spreiden. Tegelijkertijd moeten ze wel op tijd in goede banen worden geleid en gebruik worden gemaakt van de juiste data. Deze ontwikkeling vraagt naast experimenten en pilots om een meer strategische benadering, zodat ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorzien, voorspeld op basis van de beschikbare en nieuwe data in samenwerking met partners.
Voor meer info kijk op www.amsterdam.nl/smartmobility

Opgavegericht werken
De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen.

Leveringsorganisatie
Hierin bevinden zich meerdere disciplines die zich bezighouden met het leveren van I-dienstverlening op het gebied van softwareontwikkeling, IT-werkplek en clouddiensten en het beheer van het applicatielandschap van Amsterdam. Dit applicatielandschap van de gemeente gaat de komende jaren sterk veranderen, waarbij Legacy applicaties zoveel mogelijk worden gemoderniseerd en er gebruik wordt gemaakt van standaardapplicaties, SaaS-oplossingen en zelfbouw. Door verandering van techniek en oplossingen verandert het beheer van deze applicaties. Ook verandert de werkwijze doordat we in Agile teams samenwerken over de ketens heen. Ketens bestaande uit onze leveranciers, business, stakeholders en burgers en bedrijven. Hierbij zullen we de stedelijke werkwijzen en vakmanschap verder ontwikkelen. Zullen we met behulp van data sturen op verbetering van levering van I-diensten en dienstverlening. Als de standaardoplossingen in de markt niet voldoen, dan kiest Amsterdam voor eigen softwareontwikkeling op haar Azure platform, waarbij Agile werken in DevOps-teams de norm is.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 01 september 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

Je solliciteert op een functie die de komende jaren gaat veranderen.

De gemeente Amsterdam wil aansluiten bij de digitale ontwikkelingen en de veranderende behoeften van burgers, ondernemers en bezoekers. De komende jaren wordt daarom flink geïnvesteerd in het i-domein, de verzameling bedrijfsonderdelen die de digitale ondersteuning voor de stad bieden. Investeringen in het applicatielandschap, de data-functie, moderne methodes en technieken, maar ook in scholing en samenwerking rond I-opgaven.

Dit vraagt om professionals die flexibel willen zijn, willen werken aan permanente ontwikkeling en plezier hebben in het werken aan wendbare I-oplossingen voor de stad. Wij zullen je daarbij helpen met het aanbieden van vakgerichte trainingen.

Kun jij meebewegen en ben je bereid om je te ontwikkelen in de functies van de toekomst? Dan nodigen we je uit om te solliciteren en gaan wij graag met je in gesprek.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs. #LI-POST

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 6.365,-
Contract:
Fulltime