Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Junior Depotbeheerder

Waar houd jij je in deze uitdagende functie onder andere mee bezig?
Grond is belangrijk. Zéker grond in een dynamische stad als Amsterdam. Het is 1 van de meest besproken onderwerpen binnen de stad: woningen bouwen. Hier is grond voor nodig. Niet alleen voor de vele nieuw te bouwen woningen, maar ook de scholen, kantoren en bijvoorbeeld winkelcentra zullen op “schone” grond gebouwd moeten worden.

Als junior Depotbeheerder plan en regel je alle dagelijkse werkzaamheden op het gronddepot. Je voert wegingen uit van inkomende en uitgaande vrachtwagens, stuurt en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden door de contractaannemer en houdt de milieuadministratie bij. Verder voert de depotbeheerder ook regelmatig bemonsteringen uit aan kleine partijen grond.

Je ontvangt bezoekers (ontdoeners/vertegenwoordigers/opdrachtgevers) en houdt hier het logboek voor bij (aantal bezoekers, calamiteiten enzovoorts), het naleven van vergunningsvoorwaarden én voorschriften zoals deze gelden op het depot, worden door jou nageleefd en bewaakt.

Wekelijks vind er op locatie overleg plaats met de bodemadviseurs over de voortgang van projecten, aan jou de taak om deze te organiseren. Je woont toolboxmeetingen op het depot bij en geeft ook zelf veiligheidsinstructies aan bezoekers en personeel aannemer.

Wij vragen Ingeklapt
 • Mbo ni­veau 4 werk- en denk­ni­veau en een op­lei­ding bij voor­keur in de rich­ting ci­viel- en of mi­li­eu­tech­niek;
 • In het be­zit van ad­mi­ni­stra­tie­ve vaar­dig­he­den (over­zich­ten ma­ken in Ex­cel en Ac­ces);
 • Je kunt je zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk goed uit­druk­ken;
 • Ben je in het be­zit van een gel­di­ge BHV, VCA, DLP en "as­best her­ken­nen"-di­plo­ma of cer­ti­fi­caat? Fan­tas­tisch. Ben je dat niet? Geen pro­bleem, deze kun je via ons vol­gen. Het zou heel han­dig zijn als je eni­ge af­fi­ni­teit met het werk op het ge­bied van bo­dem­on­der­zoek en/​of bo­dem­sa­ne­ring hebt;
 • Een pro­ac­tie­ve in­stel­ling en flexi­bel in­zet­baar op ver­schil­len­de
  de­pots;
 • Bij deze func­tie be­hoort ook het draai­en van vroe­ge dien­sten; de werk­tij­den zijn van 6.30 tot 16.00 uur. De de­pots zijn niet be­reik­baar met het OV, daar­om is het van be­lang om in het be­zit te zijn van het rij­be­wijs B en een ei­gen auto, of an­der ei­gen ver­voer.
Competenties Ingeklapt
 • Plan­nen
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Klant­ge­richt­heid
 • Sa­men­wer­ken
 • Stress­be­sten­dig
 • Ver­ant­woor­de­lijk­heid
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.170,- en maxi­maal € 3.176,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 7) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.
De organisatie IngeklaptGrond & Ontwikkeling

Grond en Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Met ruim 385 medewerkers voeren wij regie op de gebiedsontwikkeling en zijn wij o.a. verantwoordelijk voor bodemsaneringen en het erfpachtstelsel. Als opdrachtgever brengt G&O projecten voor wonen, werken en voorzieningen tot uitvoering, zoals in de Houthavens en de Sluisbuurt.

Bodem

De afdeling Bodem is gericht op het adviseren over bodemonderzoeken en bodemsaneringen binnen de gemeente Amsterdam. Als Grondbank van de gemeente Amsterdam beheert en exploiteert de afdeling gronddepots en hergebruikprojecten. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorg van uitgevoerde bodemsaneringsprojecten. Samen met de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft de afdeling vorm en inhoud aan het beleid op het gebied van de Amsterdamse bodemkwaliteit. Daarbij beheert de afdeling de bommenkaart.

Wil je nog meer weten over het onderwerp Bodem, volg dan deze link naar onze website.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 23 september 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Mbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.176,-
Contract:
Parttime - Fulltime