DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Stelsel Integratie Manager DSO 36 u/w

Standplaats: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Duur: 01-07-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 1x 3 maanden
Reageren voor: 18 juni 2021

Aard van de taken:
- adviserend
- coördinerend

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
- De verschillen tussen regio's.

De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO - van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO in de loop van 2021 worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties (OBO's).

Daarnaast wordt het jaar 2021 gekenmerkt door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend en in beheer genomen stelsel, als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
In 2024 ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Stelsel Integratie Manager die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

De Stelsel Integratie Manager zal de regie voeren op de totale klantervaring in de keten. Verder weet de Stelsel Integratie Manger de krachten te bundelen zodat de verschillende D5O-projecten leiden tot een goed functionerend DSO. De kandidaat heeft kennis en ervaring met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken. Ook heeft de kandidaat ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
- Regie voeren op de totale klantervaring in de keten;
- Het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken;
- Tot stand brengen van ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld;
- Stimuleren van adoptie van standaardisatie in de uitwisseling van gegevens zodat overheidsorganisaties bij de uitvoering van de Omgevingswet goed kunnen samenwerken in ketenprocessen;
- Tot stand brengen van de benodigde samenwerking tussen de ketenpartners en het inrichten van gerelateerde ketenprocessen.

Eisen
- Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
- Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar bij overheid- of uitvoeringsorganisaties, binnen complexe (IV) projecten en/of programma's;
- Zeer ruime, minimaal 5 jaar ervaring met conform SAFe georganiseerde programma's;
- Ruime ervaring, minimaal 3 jaar het aansturen van een System Team binnen complexe (IV) projecten en/of programma's;
- Ervaring met het inrichten van een System Team binnen een nieuw te vormen organisatie;
- Aangetoond ervaring met stelselintegratie van complexe platformen;
- Aangetoond ervaring als (Enterprise) Architect met ICT-projecten gericht op webapplicaties, regelbeheer en/of ketensamenwerking;
- Aangetoond ervaring met de toepassing van e-overheidsvoorzieningen (zoals DigiD, basisregistraties, wetten en vergunningen).

Gunningscriteria
- Beschrijf uw ervaring als manager van een System Team binnen complexe (IV) projecten en/of programma's . Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden).
- Beschrijf uw ervaring met de toepassing van e-overheidsvoorzieningen. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden).

Competenties
- In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
- Analytisch vermogen;
- Positief kritisch;
- Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;
- Politieke sensitiviteit;
- Teamspeler.

CV
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Gesprekken
De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 28 juni 2021 via MS Teams . Gelieve hier rekening mee te houden.

Aamleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist