DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

3x Projectleider Realisatie Infrastructuur 36 u/w

Standplaats: Arnhem en diverse projectlocaties, voorlopig thuiswerken ivm COVID-19
Duur: 01-07-2021 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 6 mei 2021

Opdracht omschrijving
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw- en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW), Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 100 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De projectleider Realisatie Infrastructuur werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, meestal vanuit het Provinciehuis in Arnhem. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden op projectlocaties binnen de provincie Gelderland worden verricht. Voorlopig is thuiswerken nog de norm ivm COVID-19.

Verantwoordelijkheden
De Projectleider Realisatie Infrastructuur is verantwoordelijk voor:
- de contract-/besteksvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van civiel-technische infrastructuurprojecten;
- de inhoudelijke kwaliteit en ook de planning en organisatie van het project. De projectleider is vooral een organisator die het feitelijk maken van een contract en het toezicht op de uitvoering overlaat aan onder andere projectmedewerkers. De projectleider stuurt de projectmedewerkers inhoudelijk aan en controleert de producten;
- het maken van een contract zoals afgesproken met de opdrachtgever (kwaliteit, tijd en geld). Hiertoe stuurt hij/zij inhoudelijk projectmedewerkers/adviesbureau's aan voor het maken van contracten, bestekken en bestekstekeningen. De projectleider is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteits- en kostenbewaking;
- de zorg voor begeleiding en toezicht bij de uitvoering van civieltechnische projecten, op basis van aanbestede en gegunde bestekken. Hiertoe stuurt hij/zij enerzijds de toezichthouders aan die het dagelijks toezicht op de werken uitvoeren. Anderzijds is de projectleider bijstaander van de directie UAV op het werk en handelt en beslist hij/zij over planning, voortgang, technische/inhoudelijke items en financiën van de uitvoeringsprojecten;
- de realisering (o.a. kwaliteit, geld en voortgang) van een project vanaf het Definitief Ontwerp tot aan de overdracht aan Beheer en Onderhoud. In de ontwerpfase wordt de projectleider al bij de projecten betrokken;
- het leveren van expertise aan en vervullen van rollen binnen projecten met geïntegreerde contractvormen;
- de voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met wegbeheerders (gemeente, rijk), hulpdiensten, omwonenden, weggebruikers etc.;
- de communicatie van de uitvoeringswerkzaamheden naar derden en overleg met stakeholders (o.a. bewoners);
- het projectmatig werken aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling. De projectmanager en overige projectteamleden worden per project toegewezen, waarbij de onderlinge rolverdeling kan variëren.

Eisen
- Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een HBO werk- en denk niveau op het gebied van Civiele Techniek, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek met minimaal 5 jaar relevante werkervaring of een afgeronde MBO opleiding Civiele Techniek met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2011-heden). De relevantie van de werkervaring moet blijken uit het type projecten en de inhoudelijke rol binnen die projecten waarbij in ieder geval getoetst wordt op complexiteit en omvang van de projecten en inhoud van de verantwoordelijkheden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016-heden) met begeleiding en aansturing van contract-/besteksvoorbereiding, toezicht en directievoering op de uitvoering van civieltechnische werken.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van geïntegreerde contracten (UAV-gc).

Gunningscriteria
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de voorbereiding en uitvoering van omvangrijke en complexe wegenbouwprojecten (vergelijkbaar met provinciale projecten), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met omgevingsmanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met risicomanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties
1. Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
2. Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
3. Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
4. Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
5. Flexibel gedrag: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

CV
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.
Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Gesprekken
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op dinsdagochtend 18 mei en op woensdagochtend 19 mei 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist