DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectmanager 36 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 26-04-2021 t/m 26-04-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 9 april 2021

Opdracht omschrijving
Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

De projectmanager wordt ingezet op diverse aanbestedingstrajecten die worden opgezet volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De projectmanager coördineert de diverse trajecten.

Opdrachtomschrijving:
De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico's) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico's. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
De projectmanager die wij zoeken zal diverse aanbestedingstrajecten leiden. Diverse IT-contracten binnen de unit IT Geo Vastgoed & Advies (GVA) dienen op dit moment opnieuw aanbesteed te worden. Tevens zijn er nieuwe producten of diensten die met een functionele uitvraag op de markt gezet moeten worden. Ook de inzet op andere aanbestedingstrajecten binnen andere directies is mogelijk. De meerderheid van de trajecten hebben een harde deadline i.v.m. het aflopen van het huidige contract.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn:
- Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
- Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
- Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
- Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico's en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico's en issues.
- Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
- Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
- Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren
- Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor deze opdracht:
- De projectmanager organiseert en plant iedere aanbestedingsopdracht. Dit in afstemming met het betreffende team en de afdeling contractmanagement.
- De projectmanager stemt met de opdrachtgever af over de op te leveren resultaten, de scope en bijbehorende deadlines
- De projectmanager signaleert issues/risico's tijdig bij zijn/haar opdrachtgever en de afdeling contractmanagement. De projectmanager is gericht op het voorkomen van onrechtmatigheid.
- De projectmanager stuurt op het tijdig, juist en volledig opleveren van een bestek/eisen.

Eisen
- Minimaal WO werk- en denkniveau;
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager;
- Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile;
- Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
- Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
- Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
- Aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond;
Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan.

Specifieke eisen voor deze opdracht:
- Minimaal 3 jaar ervaring met aanbestedingstrajecten in de rol van projectmanager;
- Minimaal 2 jaar ervaring met aanbestedingstrajecten in de rol van projectmanager in een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria
- U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).
- Beschrijf een aantoonbare recente succesvolle ervaring waarbij u een aanbestedingstraject begeleid heeft.
- Beschrijf een recente ervaring waarbij de inhoudelijke expertise die benodigd is bij het opstellen van aanbestedingsstukken beperkt beschikbaar was en het gelukt is de aanbesteding bij een overheidsorganisatie tijdig en met kwaliteit te publiceren, geef aan welke aanpak tot het resultaat heeft geleid.

Competenties
- Resultaatgerichtheid
- Plannen en organiseren
- Analytisch vermogen
- Netwerken
- Helicopterview
- Overtuigingskracht
- Sturend vermogen
- Onafhankelijkheid
- Communicatieve vaardigheden

CV
U voegt slechts één Nederlandstalig cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Gesprekken
De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 20 april 2021 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist