Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Gebiedsmakelaar Buitenveldert

Als gebiedsmakelaar heb je zicht op de relevante ontwikkelingen in het eigen gebied, signaleert vanuit die nabijheid kansen en knelpunten en agendeert deze binnen de gemeentelijke organisatie. Vervolgens ben jij de aanjager van de adequate reactie vanuit de gemeente. Je weet wat er speelt in het gebied. Je onderhoudt het netwerk van bewoners, ondernemers en instellingen, kijkt met een integrale blik naar het gebied en zorgt ervoor dat complexe vraagstukken in het gebied geagendeerd en aangepakt worden. De gebiedsagenda en het gebiedsplan voeren de leidraad van het werk van de gebiedsmakelaar. Deze worden opgesteld op basis van het permanente overleg met zowel de interne organisatie als de partners in de wijk en vervolgens ook in gezamenlijkheid levend gehouden. Je werkt intensief samen met bewoners, ondernemers en professionals uit het gebied en met je collega’s uit diverse geledingen van de gemeente. Je rapporteert aan de gebiedscoördinator en de gebiedsmanager en je bent gesprekspartner voor de bestuurders over het gebied. Op die manier maak je de agenda van de wijk leidend in het werk van de gemeente. Met deze bottom-up werkwijze ben jij ambassadeur van het gebiedsgericht werken binnen de gemeente.

Buitenveldert is een wijk in ontwikkeling. Er wonen relatief veel ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. De aanpak van sociale problematiek onder ouderen is een belangrijke opgave in het gebied. Daarnaast zien we ook een verandering in de bevolkingssamenstelling: er komen meer internationals, studenten en gezinnen met jonge kinderen wonen. We stimuleren en versterken het gemeenschapsgevoel door samen met onze partners activiteiten uit te voeren die gericht zijn op ontmoeting en het vergroten van betrokkenheid met de buurt. Daarnaast is het van belang dat het voorzieningenaanbod (zorg, kinderopvang, sport, cultuur, parken) gelijke tred houdt met de groeiende vraag. Buitenveldert grenst aan de Zuidas. We zorgen voor de verbinding met deze nieuwe wijk waar mogelijk, zowel fysiek- als sociaal. Je wordt aangenomen in de functie Gebiedsmakelaar in Stadsdeel Zuid. Dit betekent dat je mogelijk in de toekomst ook voor één van de andere gebieden binnen het stadsdeel kan gaan werken.

Werkzaamheden
 • Het opzetten en onderhouden van netwerken met bewoners, ondernemers en partners in je eigen buurt, wijk of deelgebied.
 • Signaleren van kansen en knelpunten in het gebied en deze omzetten in acties.
 • Filteren, wegen en prioriteren van signalen uit de buurt en er voor zorgen dat de signalen op de juiste plek terecht komen.
 • Initiëren, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners, maatschappelijk initiatief en co-creatie.
 • Een actieve bijdrage leveren aan de gebiedscyclus; dat wil zeggen, samen met interne en externe partijen invulling geven aan de agenda, het gebiedsplan en het monitoren van de uitvoering van de activiteiten uit het gebiedsplan.
Wij vragen Ingeklapt
 • Hbo/ wo werk- en denk­ni­veau.
 • Goe­de schrif­te­lij­ke en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den.
 • Mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring met het (sa­men) wer­ken in de wijk, met be­wo­ners- en on­der­ne­mers en sta­ke­hol­ders.
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring met wer­ken in een po­li­tiek be­stuur­lij­ke om­ge­ving.
 • Er­va­ring met pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­ge­ment.
 • Con­cre­te er­va­ring met in­te­gra­le, re­sul­taat­ge­rich­te sa­men­wer­king tus­sen (ge­meen­te­lij­ke) part­ners en be­wo­ners, on­der­ne­mers, in­stel­lin­gen en/​of co-cre­a­tie.
 • Een pro­ac­tie­ve en flexi­be­le hou­ding.
Competenties Ingeklapt

De hierboven geschetste manier van werken vraagt specifieke vaardigheden zowel ten aanzien van bewoners, ondernemers als je collega’s. Verwachtingen kunnen managen, werken volgens het “ja tenzij” principe. Maar ook nee kunnen zeggen, integrale samenwerking kunnen organiseren. Je weet veel over participatie (processen). Het ene moment neem je de tijd om een heldere analyse te maken en het andere moment ben je de aanjager. Je kunt goed werken in een dynamische omgeving. Als gebiedsmakelaar ben je omgevingsbewust en gericht op samenwerking. Zorgvuldig waar het gaat om relatiebeheer. Daarnaast kenmerkt jouw manier van werken zich door resultaatgerichtheid en beschik je over voldoende overtuigingskracht en een klantgerichte opstelling.

Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 3.277,- (aan­loop­schaal 10A) en maxi­maal € 5.169,- (sa­la­ris­schaal 11) bru­to per maand op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.
De organisatie Ingeklapt

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De herziening van bestuurlijk stelsel leidt tot veranderingen in de bestuurlijke processen van stadsdelen. Het dagelijks bestuur en stadsdeelcommissies vormen namens de Gemeente Amsterdam een lokale voorhoede in de participatieve en representatieve democratie. Stadsdelen signaleren wat er buiten speelt en leeft, agenderen actuele onderwerpen op de juiste plek en jagen aan dat er samen met bewoners, ondernemers en bezoekers merkbare resultaten worden behaald. Stadsdelen zijn in het eindbeeld 7 compacte, wendbare organisaties die van buiten naar binnen werken en denken.

Het stadsdeel

Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen.
Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het beschikt over een diversiteit aan buurten van centrum milieu, tot de focusbuurten Marathon- en Diamantbuurt. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondel- en het Amstelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen.

Het gebied

Het gebied Buitenveldert, Zuidas maakt samen met de gebieden De Pijp, Rivierenbuurt en Oud Zuid deel uit van stadsdeel Zuid. De wijk Buitenveldert wordt gekenmerkt als een wijk met relatief veel ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zien we ook een verandering in de bevolkingssamenstelling: er komen steeds meer internationals, studenten en gezinnen met jonge kinderen wonen. Dat biedt zowel uitdagingen als kansen voor het gebied, zowel sociaal, fysiek als in de openbare ruimte. Zeker ook in relatie tot de naastgelegen wijk Zuidas.

Het Gebiedsteam

Het Gebiedsteam zorgt dat integraal en in samenhang gewerkt wordt aan de opgaven en kansen van het gebied. Zij stellen prioriteiten in samenwerking met partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het Gebiedsteam is hiermee zowel ambassadeur als aanjager voor de veranderende rol van de overheid in het betreffende gebied. Het Gebiedsteam zorgt ervoor dat de uitvoering van centraal stedelijk beleid aansluit bij de opgaven uit de lokale samenleving.

Werken in Gebiedsteams

De medewerkers van een Gebiedsteam zijn gericht op het ophalen van signalen in hun gebied, het bevorderen van de samenwerking in een gebied en de uitvoering van het gebiedsplan in hun specifieke gebied. Ze hebben enerzijds een schakelfunctie tussen ‘buiten’ en ‘binnen’, en anderzijds een voorbeeldfunctie voor de nieuwe gebiedsgerichte manier van werken. Ze kijken met een integrale blik naar alle thema’s in het gebied, waar de specialisten uit de gebiedspool en directies juist vanuit hun eigen specialisme kijken en handelen. De Gebiedsteam medewerkers halen signalen op, jagen de uitvoering aan en zorgen er voor dat ook complexe vraagstukken gezamenlijk met partners en bewoners in het gebied uitgevoerd worden.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 oktober 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.169,-
Contract:
Parttime - Fulltime