Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Financieel business partner – financiële projecten

van financieel adviseur verandert in financieel business partner. Of partners, want we zoeken meer mensen met jouw kwaliteiten. En het roer gaat echt om. Van controles en rapportages achteraf, gaan we naar gidsen vooraf. Je wordt aan het prille begin van een strategisch proces uitgenodigd aan directietafels. Adviseert als sparringpartner over de financiële impact van miljoenenprojecten en beleidsontwikkelingen. Veel meer op data gebaseerd dan op veronderstellingen. Ook bij de digitaliseringsslag die we daarvoor moeten maken, rekenen we op je inhoudelijke inbreng.

Wij vragen Ingeklapt
 • een wo-op­lei­ding in een re­le­van­te rich­ting als be­drijfs­eco­no­mie of be­stuurs­kun­de
 • mi­ni­maal drie jaar er­va­ring met het aan­stu­ren van com­plexe fi­nan­ciële pro­jec­ten in het ka­der van be­leids­re­a­li­sa­tie
 • mi­ni­maal drie jaar er­va­ring in het for­mu­le­ren van fi­nan­ciële ad­vie­zen op tac­tisch en stra­te­gisch ni­veau
Competenties Ingeklapt

Wat maakt jou een succesvolle financieel business partner?

In de eerste plaats; de manier waarop je communiceert, ook met niet-financials. In begrijpelijke taal, rekening houdend met standpunten en belangen van anderen. En door cijfers te vertalen in inzichtelijke verhalen. Pas dan kun je besluitvorming beïnvloeden. Daarvoor zul je ook weerstand moeten overwinnen. Zelfs dwars moeten liggen. Maar dat is jou met al je tact en inlevingsvermogen wel toevertrouwd. Verder ben je een voorbeeld voor collega’s die nog niet voor elk probleem oplossingen kunnen aandragen; daag ze gerust uit om uit hun comfortzone te komen. Door zelf de lat hoog te leggen, laat je je hele team groeien. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je excelleert in financiële vakkennis.

Wij bieden Ingeklapt
 • Wer­ken voor de ge­meen­te Am­ster­dam, be­te­kent waar­de toe­voe­gen aan een stad van in­ter­na­ti­o­na­le al­lu­re, vol­op in ont­wik­ke­ling, met meer dan 850.000 ei­gen­zin­ni­ge in­wo­ners.

  Maar ook; werken met 14.000 maatschappelijk betrokken collega’s die hun uiterste best doen onze mooie hoofdstad toegankelijk, aantrekkelijk en gezond te houden. Samen, in goede harmonie. En liefst straks ook met jou als financieel business partner. Waar kun je nog meer op rekenen?

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Flexi­be­le werk­tij­den. Vijf da­gen wer­ken of bij­voor­beeld vier keer ne­gen uur? Eer­der of la­ter be­gin­nen? Thuis­wer­ken? In goed over­leg is veel mo­ge­lijk
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen, of­fi­ce­trai­nin­gen en mind­ful­ness
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam.
 • een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,10 per ki­lo­me­ter, tot 45 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand, voor de da­gen dat je daad­wer­ke­lijk op kan­toor werkt;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Waar ga je werken?

Op dit moment werken er zo’n tweehonderd mensen bij de afdeling Financieel Advies. In verschillende teams, verspreid over het gemeentehuis, de stadsdelen en een aanzienlijk aantal directies. In totaal gaat er elk jaar zo’n € 5,6 miljard door hun handen. Wat complexiteit en schaalgrootte betreft doen de financiële geldstromen in de grootste stad van Nederland dan ook nauwelijks onder voor die bij multinationals. Bij team “financiële specials” werk je opgavengericht. Je gaat vanuit een opgave in de organisatie of voor de stad ondersteunen met jouw financiële expertise. Je werkt dus projectmatig en je zal te maken krijgen met verschillende onderdelen van de organisatie. In deze rol ben je organisator, verbinder, adviseur en financieel expert.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

#LI-POST

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.872,-
Contract:
Fulltime