Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch financieel adviseur

Je beantwoordt alle vragen vanuit heel gemeente Amsterdam over betalingsverkeer en de nieuwste ontwikkelingen en trends. Zo draag je als adviseur betalingsverkeer bij aan goed, constant en veilig betalingsverkeer. Je brengt het gemeentelijke betalingsverkeer in beeld en adviseert Bestuur en Organisatie over de impact en consequenties. Daarnaast ontwikkel je een gefundeerd beleid. Dit leg je voor in begrijpelijke taal aan non-financials, bestuur en management. Ook werk je aan het innoveren van betalingsverkeer voor de gemeente, bijvoorbeeld door jouw advies te geven over bronsystemen, klantkanalen en betaalinfrastructuur.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag:

 • Strategische adviezen geven op directie- en clusterniveau onder andere door het opstellen van uitvoeringsregels voor betalingsverkeer;
 • Innovaties rondom betalingsverkeer coördineren en je houdt hierbij rekening met betaaldienstverleners, directies en leveranciers;
 • Complexe vraagstukken voorbereiden rond klant- en bedrijfsprocessen als gevolg van betalen en de betaalinfrastructuur;
 • Nieuwe trajecten en innovaties ondersteunen binnen de gemeente waarbij diensten aan burgers worden aangeboden;
 • Het onderhouden en ontwikkelen van een strategisch netwerk binnen de gemeente en op landelijk niveau;
 • Dé vraagbaak voor heel Amsterdam als het gaat om betalingsverkeer en haar ontwikkelingen;
 • Bijdragen aan het efficiënt inrichten van betaalprocessen en deze processen makkelijker te maken in het gebruik;
 • Zelfstandig werken met 1 doel: een correct kader van betalingsverkeer van en voor Amsterdam.

Daar komt bij dat jij deze nieuwe functie helemaal naar eigen smaak kunt inrichten. Werken bij de grootste stad van Nederland betekent natuurlijk dat je kunt rekenen op een veelzijdige functie. Je hebt te maken met overheid, burgers, bestuur, banken en stakeholders. Bovendien is de relevantie van jouw werk direct duidelijk: je helpt mee bij het uitbetalen van uitkeringen, subsidies en toeslagen.

Wij vragen Ingeklapt

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen, hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie adviseur betalingsverkeer zien we ook graag:

 • Een af­ge­ron­de wo mas­ter­op­lei­ding, bij voor­keur Be­drijfs­eco­no­mie.
 • Een op­lei­ding of trai­ning op het ge­bied van be­ta­lings­ver­keer.
 • 3 à 7 jaar er­va­ring in ad­vi­se­ren op di­rec­tie­ni­veau en over­leg op ho­ger amb­te­lijk ma­na­ge­ment­ni­veau.
 • Er­va­ring in het aan­stu­ren van com­plexe pro­jec­ten in het fi­nan­ciële do­mein.
 • Po­li­tie­ke sen­si­ti­vi­teit en over­tui­gen­de com­mu­ni­ca­tie naar col­le­ga, bur­ger, klant en op­dracht­ge­ver.
 • Ple­zier in on­der­ne­men en snel kun­nen scha­ke­len van pro­bleem naar op­los­sing.
Competenties Ingeklapt
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
Wij bieden Ingeklapt

Als adviseur betalingsverkeer kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bru­to maand­sa­la­ris tus­sen € 4.777,- en € 6365,- (schaal 13) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Het exac­te sa­la­ris wordt af­ge­stemd op de op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring die je mee­brengt.
 • Het ken­nis­cen­trum be­ta­lings­ver­keer wordt als tij­de­lijk pro­ject op­ge­zet voor 3 jaar. Het is de in­ten­tie om de func­tie van ad­vi­seur be­ta­lings­ver­keer na af­loop van deze pe­ri­o­de de­fi­ni­tief toe te voe­gen aan de Di­rec­tie Fi­nan­ciële Dienst­ver­le­ning. In de loop van de ko­men­de 2 jaar zal hier­over een be­sluit wor­den ge­no­men.
 • Een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd voor de duur van de tij­de­lij­ke werk­zaam­he­den, in­dien je nog niet in dienst bent bij ge­meen­te Am­ster­dam en je nog geen vast con­tract hebt.
 • Het be­hou­den van je hui­di­ge ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd bin­nen ge­meen­te Am­ster­dam in­dien je reeds werk­zaam bent bij ge­meen­te Am­ster­dam en een vast con­tract hebt en daar­bij word je uit­ge­leend mid­dels een over­een­komst tij­de­lij­ke in­zet.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Ont­wik­kel- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Met ons in­ter­ne ex­per­ti­se­cen­trum voor vak­man­schaps­trai­nin­gen, maat­werk­ont­wik­kel­tra­jec­ten en be­ge­lei­ding in het werk kan je je­zelf blij­ven uit­da­gen..
 • Flexi­bi­li­teit als het gaat om je werk­tij­den en -plek. Met de Am­ster­dam­se Di­gi­ta­le Werk­plek (ADW) kan je in­log­gen waar én wan­neer je wilt.
 • Een mo­bie­le te­le­foon.
De organisatie Ingeklapt

Financiële Dienstverlening staat voor een dienstverlening van hoge kwaliteit. Vanaf de basislocatie op het stadshuis streven zij een transparante, makkelijk te raadplegen en betrouwbare financiële administratie na en geven gedegen en efficiënt financieel advies. Dit doen zij voor en met alle organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam en ten behoeve van het bestuur en alle Amsterdammers. Blijven leren en innoveren, open staan voor nieuwe ideeën en vernieuwing, zoals digitalisering en datamining, is een belangrijke basiswaarde waar Financiële dienstverlening zich dagelijks hard voor maakt.

Met ongeveer 120 collega’s binnen de afdeling Financieel Beheer & Informatie zorg je voor de uitvoering van ons gehele financiële beleid. Genoeg te doen en een zware verantwoordelijkheid om te dragen. Met deskundigheid en ambitie wordt elke vraag uitgebreid onderzocht en voorzien van een antwoord. Wil je nog meer weten? We laten graag onze medewerkers aan het woord: amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/medewerkers-aan-het-woord.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 7 mei 2021 via de sollicitatiebutton.

 • In ver­band met de richt­lij­nen van het RIVM, wer­ken onze col­le­ga’s waar mo­ge­lijk thuis. Word je uit­ge­no­digd voor een eer­ste ge­sprek, dan plan­nen wij voor­als­nog een vi­deo-ge­sprek met je in. Wij ne­men tij­dig con­tact met je op om de in­struc­ties hier­voor met je door te ne­men, ruim voor­dat het ge­sprek plaats­vindt. Zien we on­vol­doen­de raak­vlak­ken, dan ont­vang je een e-mail.
 • Een as­sess­ment maakt deel uit van de pro­ce­du­re.
 • Deze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit. Me­de­wer­kers van ge­meen­te Am­ster­dam heb­ben voor­rang in de pro­ce­du­re.
 • Elke col­le­ga die ons komt ver­ster­ken moet een re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag (VOG) aan­le­ve­ren.
 • Wil je de va­ca­tu­re­tekst nog eens na­le­zen? Sla deze dan op want na de slui­tings­ter­mijn is de tekst niet meer zicht­baar.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 6.365,-
Contract:
Fulltime