DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programma manager 12-16 u/w

Standplaats: Almere
Duur: 03-05-2021 t/m 31-08-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 20 april 2021

Strategisch Programmamanager Leren en Werken Almere 2.0
12-16 p/w voor een periode van 4 maanden met optie op verlenging.
Almere wil een stad zijn waar iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, een leven lang, en gelijke kansen heeft. Waar het onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt met alles wat met onder andere digitalisering, klimaatoplossingen en vergrijzing nu aan de orde is en op ons af komt. Een stad waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag willen vestigen, omdat hier volop ruimte is voor innovatie, ondernemerschap, kennis en talent. In de programmalijn Leer- en Werkomgeving van het programma Almere 2.0 zetten we in op de groei van de kenniseconomie en het daarbij passende onderwijsaanbod. We doen dit samen met de provincie Flevoland, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij we inzetten op meerdere onderdelen:
- Een goed geschoolde beroepsbevolking, die voldoende mogelijkheden heeft om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Zo kunnen Almeerse jongeren in hun eigen stad studeren en werken. Bovendien maakt dit Almere interessant voor nieuwe bedrijven of de doorgroei van bestaande bedrijven.
- Versterken van het hoger onderwijs. Zo kan Almere een breed aanbod bieden van hoger beroepsonderwijs en op termijn wetenschappelijk onderwijs. Hiermee kunnen we hoger opgeleiden aan de stad verbinden.
- Versterken van het vestigingsklimaat. Dit maakt Almere tot een stad waar (internationale) studenten en werknemers willen wonen en waar (internationale) bedrijven zich willen vestigen. Naast een goed opgeleide beroepsbevolking is het daarom belangrijk dat het internationaal onderwijs in Almere wordt uitgebreid.

Concreet betekent dit werken aan:
- investeren in beroeps- en hoger onderwijs van MBO tot WO en in kenniseconomie, in sectoren die passen bij het Almeerse economische en maatschappelijke profiel, mn de 'transitie-economie' en ICT-tech
- inzet op innovatie: het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
- meer uitwisseling en 'kruisbestuiving' tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen
- kiezen voor kansrijke en bij het Almeerse DNA-passende sectoren waardoor de stad een duidelijker profiel en een sterkere aantrekkingskracht krijgt.

Naast voorzetting van de lopende projecten zal het programma de komende jaren een nieuwe grote impuls krijgen. Voor het programma zijn wij op zoek naar een extern strategisch programmamanager Leren en Werken, die deze ambities op het gebied van kennis en economie weet te realiseren voor onze stad.
Op dit moment wordt gewerkt aan het 'Handelingsperspectief' voor Almere tot 2030. Daarin worden onder meer de ambities voor de kenniseconomie en het hoger onderwijs aangescherpt en geconcretiseerd, met de omvangrijke investeringen die daarvoor nodig zijn. Dat doen we met ondernemers en onderwijsinstellingen in de stad. Uitgangspunt is dat de groei van de stad gepaard moet gaan met vergroting van stuwende hoogwaardige werkgelegenheid. De kennisinfrastructuur van MBO tot WO moet dit ondersteunen en een vestigingsfactor van betekenis worden. In samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam (MRA), provincie en rijk gaan de ambities landen in het najaar van 2021 in een uitvoeringsagenda.
De lopende projecten binnen de programmalijn zijn:
- Flevo Campus (met een eigen directeur, en op weg naar verzelfstandiging)
- Internationale Campus
- Binnenstad als kenniscampus in samenwerking met hogeschool Windesheim, VU en UvA
- MBO ICT Fieldlab in samenwerking met ROC Flevoland

Meer informatie over het programma Almere 2.0, de programmalijn Leer- en werkomgeving en de lopende projecten vind je op www.almere20.nl en www.flevocampus.nl.

Wat ga je doen
Als strategisch programmamanager geef je leiding aan het algehele programma. Jijzelf focust je met een programmateam van beleidsadviseurs op het Handelingsperspectief voor de kenniseconomie en het hoger onderwijs. Je neemt de opdracht aan om de ambities voor het hoger onderwijs te vertalen naar een uitvoeringsagenda, met daarin zo concreet mogelijke mijlpalen en beoogde eindresultaten. Je werkt samen met een intern programmamanager die zich richt op aansturing van de lopende projecten en de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en interne afstemming. Je wordt ondersteund door een programmasecretaris en een communicatieadviseur.
Je voert het programma en de specifieke opdracht uit in doorlopende afstemming met de Almere 2.0 programma directie, overige Almere 2.0 programma managers, collega's met name de afdelingen Economie en Onderwijs van de gemeente. Dat betekent dat je op proactieve wijze met je opdrachtgever (concerndirectie), bestuur en management de strategie, aanpak en voortgang van het programma bespreekt. Je adviseert hen over de te volgen koers, en je zorgt voor uitvoering van de projecten. Hierbij heb je zowel oog voor de inhoud als het proces.

Je verbindt partners aan het programma en bent de gesprekspartner voor stakeholders en andere interne en externe betrokkenen. Je adviseert de bestuurlijk opdrachtgevers (wethouder en gedeputeerde) over actuele ontwikkelingen, volgende fasen en afstemming met andere ontwikkelingen in de stad. Je stuurt op het realiseren van de ambities in co-creatie met de stad, ondernemers, onderwijsinstellingen, de MRA en met name Amsterdam. Dat doe je met de projectleiders die onder jouw programmaleiding opereren. Voor het ambities van handelingsperspectief ben je persoonlijk aan zet.
Je weet met succes landelijk, regionaal en lokaal steun te verkrijgen voor de ambities van Almere op het gebied van kenniseconomie en hoger onderwijs. Je hebt dan ook een essentiële rol in het uitbouwen van het netwerk met de departementen, de hoger onderwijsinstellingen en koepelorganisaties, de MRA en de gemeente Amsterdam. Je zorgt voor de beweging die leidt tot doorontwikkeling van het hoger onderwijs, passend bij de groei van Almere naar de vijfde stad van Nederland.
Tenslotte draag je via het programmateam zorg voor de programmaverantwoording (financieel, procesmatig en inhoudelijk) en de bijbehorende rapportage verplichtingen aan de publieke partners van Almere 2.0.

Wie ben jij
Je bent uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in het universitair en hoger beroepsonderwijs, en de kansen die zich de komende jaren gaan voordoen. Je hebt een heldere en overtuigende visie op hoe het hoger onderwijs en de kenniseconomie elkaar wederzijds kunnen versterken in een effectief triple helix model. Je kunt deze visie en ervaringen elders vertalen naar de mogelijkheden voor Almere voor een periode van de komende tien jaar met het perspectief voor de tien jaar daarna. Van 'hoog over' weet je daarnaast goed te schakelen naar het concrete, de strategische stappen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van onze dromen en wensen.
Je bent een uitmuntend strateeg en netwerker. Je bent persoonlijk ingevoerd in de relevante netwerken, je bent bestuurlijk sensitief en jij kunt door je kennis en ervaring inhoudelijk op grote lijnen meesturen. Bij voorkeur heb je reeds vergelijkbare opdrachten uitgevoerd.
Je kennis en je netwerk kun je goed inzetten in de complexe regionale bestuurs- en beleidsprocessen. Je schakelt makkelijk met bestuurders en directie en bent in staat om tot de juiste agendasetting te komen. Je weet daardoor bestuurders lokaal, regionaal en landelijk, ondernemers en opinion leaders aan de ambities van Almere te verbinden.
Je doorziet het veld en weet snel tot de kern te komen. Je weet op alle niveaus goed te communiceren en de juiste toon te vinden. Binnen de bestuurlijke gremia weet je overtuigend mensen mee te nemen in jouw verhaal. Jouw passie en enthousiasme over kennis, innovatie en economie werken aanstekelijk. Indien nodig kun je stevig doorpakken en je goed staande houden in een spanningsveld waar het soms nodig is om tegengas te geven.
Daarnaast ben je een teamplayer, je betrekt het programmateam met uitstekende beleidsadviseurs bij de te voeren strategie en benut hun kennis en ervaring van de ontwikkelingen in Almere en het Almeerse netwerk.

Meer over de afdeling IBA
De opdracht wordt verstrekt door het Interim Bureau Almere. Het IBA levert kwalitatief hoogwaardig programma-, proces-, project- en interim-management aan het concern Almere en haar partners en draagt daarmee bij aan de realisatie van het collegeprogramma. Daarnaast zetten we de kennis en ervaring in ten behoeve van de verdere ontwikkeling en professionalisering van de gemeentelijke organisatie. Binnen het IBA zijn verschillende directeuren en programmamanagers bezig met het realiseren van opgaven, programma's en projecten, waaronder de programmadirecteur Almere 2.0. Collegiaal sparren en wederzijds strategisch advies is kenmerkend voor de cultuur binnen IBA.

Liefde voor Almere
Gemeente Almere wil een overheid zijn die bereikbaar en begripvol is voor iedereen. Een organisatie die doet wat nodig is om in de behoeften van de stad en haar inwoners te voorzien. Werken bij Almere is daarom een kwestie van het hart. Gewoon, omdat het goed voelt om het verschil te maken voor onze inwoners. We kunnen de stad alleen maximaal bedienen met medewerkers die oprecht betrokken zijn bij Almere, de stad goed (willen leren) kennen en die het verschil willen maken.

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programma manager


Wensen
- Kandidaat heeft ervaring op het gebied van onderwijs, innovatie en circulaire economie.
- Kandidaat heeft ervaring met het aansturen en ontwikkelen van project- en onderzoeksaanvragen
- Kandidaat heeft op het CV een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

Competenties
- Netwerken/Samenwerken/Verbinder
- Flexibel
- Oplossingsgericht
- Innovatief
- Communicatief vaardig
- Het realiseren van bestuurlijk commitment en draagvlak
- Zelfstandig beslissen

Toelichting op uur per week
12 tot 16 uur

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist