Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Huisarts

Als huisarts bij huisartsenpraktijk Dr Valckenier werk je (voornamelijk) met dak- en thuislozen patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen (of willen) binnen de reguliere huisartsenzorg. Je verricht het huisartsenspreekuur zowel binnen de GV als op maatschappelijk opvanglocaties.

De huisartsenzorg waaraan je kan denken is moeilijk in te stellen diabeteszorg, COPD Gold IV stadium, geriatrische zorg, palliatieve zorg, wondzorg en hartfalen. Dit alles bij vaak zorgmijdende patiënten. In deze uitdagende werkomgeving moet je constant schakelen, overleggen met teamleden/ netwerkpartners en anticiperen op vragen die op ieder moment kunnen ontstaan.

Werkzaamheden
 • Je voorziet in complexe huisartsenzorg;
 • Je superviseert telefonisch basisartsen en POH Somatiek;
 • Je neemt deel aan multidisciplinair overleg;
 • Je neemt deel aan interne casuïstiekbespreking;
 • Overleg medewerkers en zorg professionals op maatschappelijke opvanglocaties waar patiënten verblijven.
Wij vragen Ingeklapt
 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding tot huis­arts
 • Een re­le­van­te en gel­di­ge BIG-re­gi­stra­tie;
 • Af­fi­ni­teit met de doel­groep ver­slaaf­de dak- en thuis­lo­zen ; Er­va­ring in ver­sla­vings­zorg, psy­chi­a­trie of men­sen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king is een pre.
 • Stress­be­sten­dig­heid en goe­de con­tac­tu­e­le ei­gen­schap­pen zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
 • Ana­ly­ti­sche kwa­li­tei­ten en het ver­mo­gen tot het be­den­ken van on­con­ven­ti­o­ne­le op­los­sin­gen;
 • Ken­nis van de so­ci­a­le kaart van Am­ster­dam.
Competenties Ingeklapt
 • Re­sul­taat­ge­richt. Je stelt een dia­gno­se en denkt na over hoe de patiënt in zijn si­tu­a­tie ge­hol­pen kan wor­den met de be­han­de­ling
 • Sterk or­ga­ni­sa­to­risch. Je werk op lo­ca­tie en moet je da­gen dus goed kun­nen plan­nen om­dat de as­sis­tent op af­stand zit.
 • Ster­ke per­soon­lijk­heid, je staat ste­vig in je schoe­nen want de doel­groep is niet al­tijd mak­ke­lijk
 • In­le­vings­ver­mo­gen. Veel patiënten zijn dak­loos of lang­du­rig ver­slaafd en je moet je in kun­ne le­ven in hun le­vens die soms sterk af­wij­ken van je ei­gen le­ven.
 • Legt mak­ke­lijk con­tac­ten. Je moet vaak zorg­mij­den­de men­sen be­han­de­len die het soms las­tig vin­den om hulp te ac­cep­te­ren.
 • Brug­gen­bou­wer, je moet ac­tief con­tact leg­gen met woon­be­ge­lei­ders en an­de­re pro­fes­si­o­nals op de op­vanglo­ca­ties.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar. Bij ge­ble­ken ge­schikt­heid ge­volgd door een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.777,- en maxi­maal € 6.365,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 13 ) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.
De organisatie Ingeklapt

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste gemeentelijke gezondheidsdienst van Nederland. Onze missie is het actief bewaken en bevorderen van de gezondheid van de mensen om ons heen. Door gezondheidsachterstanden te verkleinen, de zelfredzaamheid te bevorderen en de participatie te verbeteren geven we uitvoering aan deze missie. Met 1.200 medewerkers staan we dag en nacht klaar voor iedereen die hulp nodig h

De afdeling MGGZ is een onderdeel van de GGD Amsterdam op het terrein van de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. De activiteiten van de afdeling worden voornamelijk uitgevoerd door de teams van Vangnet en de Geïntegreerde Voorzieningen.

Vanuit de MGGZ is sinds een aantal jaren een huisartsenpraktijk actief om 1e lijns zorg te geven aan mensen die niet bij een andere huisarts terecht kunnen.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14 december 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
16 - 24
Dienstverband:
parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 6.365,-
Contract:
Parttime