DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur logistiek met focus op bouwlogistieke opgaven in een stedelijke omgeving 24 u/w

Standplaats: Amsterdam
Duur: 01-10-2021 t/m 30-09-2022
Optie tot verlenging: Ja, tot 29-09-2023
Reageren voor: 14 september 2021

Opdrachtomschrijving
Aanleiding
Logistiek is de bloedsomloop van de stad. Zonder logistiek wordt de stad niet bevoorraad en wordt er geen afval ingezameld. Logistiek heeft echter ook veel impact op de leefbaarheid van de stad: de kwetsbare infrastructuur wordt er zwaar door belast, de uitstoot van vracht- en bestelwagens is bovengemiddeld en er wordt veel overlast ervaren van laden en lossen. Met de groei en de verdichting van Amsterdam neemt de behoefte aan logistiek alleen maar toe, terwijl de ruimte afneemt. Het programma logistiek zoekt naar de balans tussen de bevoorrading van de stad en de leefbaarheid in de stad. De grootste logistieke stroom met de meeste impact op de stad is bouwlogistiek.

De komende jaren kent Amsterdam een grote stedelijke opgave voor nieuwbouw, stadsbehoud en stadsherstel, waaronder die van het herstel van verzwakte bruggen en kademuren. De optelsom van deze groeiende stedelijke opgaven vindt plaats in een dynamische context waarin ook een groot aantal andere belangen speelt (o.a. wonen, werken en recreëren). In sommige gebieden - m.n. de kleinschalige binnenstad - leidt de optelsom van belangen en vereisten tot problemen voor de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid (van bewoners, bezoekers en logistiek).

Voor deze grote stedelijke opgave is het van groot belang om de benodigde (bouw)logistiek in goede banen te leiden en de stad ook tijdens al deze bouwwerkzaamheden draaiende, bereikbaar en leefbaar te houden. Een groot deel hangt samen met de wijze waarop de aanpak, afstemming en coördinatie van (bouw)logistiek binnen de gemeente Amsterdam in samenhang met de belangen van commerciële partijen wordt georganiseerd. Logistiek en in het bijzonder bouwlogistiek is thematisch verbonden met vele andere aspecten in de buitenruimte, zoals personenmobiliteit, bevoorrading (logistiek), wonen, werken en toerisme en de externe effecten daarvan. Het programma logistiek is op zoek naar een ervaren adviseur bouwlogistiek.

Werkzaamheden
- Behandelen van zowel strategische als ad hoc adviesvragen over slimme bouwlogistiek en de rol van de gemeente in gebiedsontwikkeling en voor stedelijke bouwprojecten, en specifieke programma's, waaronder het Programma Bruggen en Kademuren en bij het opstellen van mobiliteitsplannen;
- Bijdragen aan het opstellen van nieuwe en herziene mobiliteitsplannen;
- Het ontwikkelen van nieuwe en door ontwikkelen van beschikbare sturingsmiddelen voor slimme bouwlogistiek;
- Het inbedden van doorontwikkelde sturingsmiddelen voor bestaande en toekomstige stedelijke opgaven binnen de stedelijke organisatie;
- Uitdragen van kennis en inzichten in slimme bouwlogistiek in verschillende vormen;
- Begeleiden en stimuleren van studenten en junior medewerkers bij het programma stedelijke logistiek;
- Stimuleren, faciliteren en reguleren van slimme bouwlogistiek en daarnaast het borgen hiervan binnen de relevante organisatie onderdelen zodat zij zelfstandig kunnen sturen op de verdere ontwikkeling van slimme bouwlogistieke oplossingen in de regio Amsterdam;
- Het opzetten en begeleiden van verschillende pilots om aan te tonen dat slimme bouwlogistieke oplossingen leiden tot gewenste resultaten.

Resultaten
- Het opstellen van een Plan van Aanpak om bouwlogistiek op de agenda te krijgen binnen een groot aantal directies en programma's (Ruimte en Duurzaamheid, Ingenieurs Bureau, Grond en Ontwikkeling, Varen en Bruggen en Kademuren)
- Het ontwikkelen van een aanpak voor de gemeente brede opgave van (bouw)logistiek op de weg en over water.
- Het opstellen van een bijbehorend afwegingskader waarin de keuze van bouwlogistiek over water of over de weg in de brede stedelijke context en gebiedsgericht kan worden geëxpliceerd.
- Het ontwikkelen van instrumenten (zoals games, workshops ed.) om het belang van bouwlogistiek binnen de gemeente te bevorderen.
- Ontwikkelen van een road map om bouwlogistiek gestructureerd bij nieuwe bouwprojecten in te kunnen zetten.
- Ontwikkelen van plannen van aanpak voor bouwlogistieke hubs.
- Het opstellen van een schema met prestatie indicatoren waarin de afweging tussen de belangen van de stad en de belangen van de private sector tot uitdrukking komt.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico's. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. De kandidaat beschrijft dit werk- en denkniveau duidelijk in het cv.
- Geef in maximaal 1 A4 aan waarom de kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar inhoudelijke ervaring (max. 2jr geleden) met het doorlichten van beleidsprocessen in een G4 gemeente.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring met onderzoek, advies en projectmanagement op mobiliteit / (bouw)logistieke vraagstukken in een G4 gemeente.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar inhoudelijke ervaring in (bouw)logistiek.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur affiniteit met (bouw)logistiek.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met beleidsvraagstukken binnen een politieke context.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.
- De aangeboden kandidaat beschikt over een breed en actueel netwerk van private partijen uit de bouwlogistieke keten.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring in generieke stedelijke logistieke vraagstukken.
Dit dient u duidelijk te maken door dit te markeren in het cv.

Competenties
- Omgevingsbewustzijn [Gevorderd niveau]
- Samenwerken [Gevorderd niveau]
- Relatiebeheer [Gevorderd niveau]
- Initiatief [Gevorderd niveau]
- Resultaatgerichtheid [Gevorderd niveau]
- Overtuigingskracht [Gevorderd niveau]

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Planning interviews
In de week van 20 september
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist