Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Leerpichtambtenaar

van Leerplichtambtenaar richt zich op:

 • toezicht en handhaving;
 • regie, preventie, voorlichting en advies.
Werkzaamheden
 • Als leerplichtambtenaar heb je een eigen caseload en zie je erop toe dat leerplichtigen op school staan ingeschreven;
 • Je behandelt ongeoorloofd verzuim en uitval, voert gesprekken met leerlingen, ouders en school en behandelt aanvragen inzake verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling;
 • Je bent bevoegd te handhaven (BOA). Bij geconstateerde overtredingen maak je zo nodig proces-verbaal op en draag je zorg voor een sluitende dossieropbouw. Hierbij volgt je de methodische aanpak schoolverzuim (MAS);
 • Je bent verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie t.a.v. behandelingen in ERISA, vervaardigt voortgangs-/verantwoordingsrapportages over afgelegde bezoeken, overleggen en gesprekken.
Wij vragen Ingeklapt
 • Een af­ge­ron­de hbo-op­lei­ding in een re­le­van­te rich­ting zo­als so­ci­aal ju­ri­di­sche dienst­ver­le­ning of maat­schap­pe­lijk werk;
 • Mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring in de func­tie van Leer­plicht­amb­te­naar in een groot­ste­de­lij­ke con­text;
 • Ge­de­gen ken­nis van de re­le­van­te wet- en re­gel­ge­ving, zo­als de Leer­plicht­wet, RMC-wet­ge­ving, wet op het pri­mair- en voort­ge­zet on­der­wijs;
 • Je bent in het be­zit van een di­plo­ma Bui­ten­ge­woon Op­spo­rings­amb­te­naar (do­mein On­der­wijs), dat ten min­ste gel­dig is tot en met sep­tem­ber 2021.
Competenties Ingeklapt
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Oor­deels­vor­ming
 • Klant­ge­richt­heid
 • Sa­men­wer­ken
 • Stress­be­sten­dig
 • Over­tui­gings­kracht
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op ver­len­ging.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.756,- en maxi­maal € 4.048,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 9) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

Afdeling

Leerplicht is een onderdeel van de afdeling Onderwijs en Leerplicht, en bevat meer dan 100 professionals die iedere dag waken voor het ontwikkelrecht van alle Amsterdamse kinderen. Team West is een van de drie leerplichtteams en bedient de scholen in de gebieden Amsterdam West en Nieuw-West. Daarnaast kent de leerplichtorganisatie een team Kwaliteit en Informatie en een team Ondersteuning en Assistentie.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 31 augustus 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.048,-
Contract:
Parttime - Fulltime