DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Omgevingsmanager 28-36 u/w

Standplaats: Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam
Duur: start zsm t/m 31-12-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 30 april 2021

Beschrijving probleemstelling
Binnen Waternet afdeling Projecten, zijn wij op zoek naar een Senior
Omgevingsmanager. Iemand die zijn expertise gaat inzetten bij een
aantal omgevingscomplexe water- en afvalwater gerelateerde
projecten. Ook zoeken wij een Senior Omgevingsmanager met
didactische kwaliteiten, die mee helpt om het vakgebied
omgevingsmanagement door te ontwikkelen binnen Waternet en een
coachende rol kan invullen richting de andere Omgevingsmanagers
van Waternet.

Beschrijving behoefte
Overal waar wij als Waternet namens de gemeente Amsterdam en het
waterschap Amstel Gooi en Vecht projecten realiseren, treffen we
anderen. Denk aan omwonenden, bedrijven, vaarweg- en
weggebruikers en gemeenten. Dit in stedelijke gebieden maar ook in
het buitengebied. Een goede relatie met onze omgeving vinden we
essentieel. Als Senior Omgevingsmanager wordt jij de schakel tussen
de omgeving en onze water en afvalwater gerelateerde projecten.
Je neemt als Omgevingsmanager binnen onze technisch complexe en
bestuurlijk dynamische omgeving de diverse externe maar ook de
interne stakeholders op een adequate manier mee. Je kunt ingezet
worden bij projecten zoals dijkverbeteringen, het realiseren van
watergebiedsplannen, het leggen van grote drinkwater-en
afvalwatertransportleidingen, de renovatie van bruggen en het bouwen
van grote gemalen.
Ook duurzaamheidprojecten zoals Nieuwe Sanitatie in nieuwe
woonwijken en de realisatie van een inlaatwerk in de Ronde
Hoeppolder behoren tot jouw werkveld.


De Senior Omgevingsmanager werkt in diverse projectteams. Bij grote
projecten wordt gewerkt volgens het Integraal
Projectmanagementmodel (IPM) en bij kleinere projecten met
verschillende teamsamenstellingen. Je initieert en monitort binnen
deze teams adviesproducten op het gebied van
omgevingsmanagement, je zorgt voor de tijdige analyse ervan en
controleert de producten op inhoud. Ook wordt je verantwoordelijk
voor de totale conditionering van het project.

Binnen Waternet willen we - mede gelet op ontwikkelingen zoals de
nieuwe omgevingswet - het vakgebied Omgevingsmanagement verder
professionaliseren. Je krijgt hierbij een belangrijke rol, door de andere
Omgevingsmanagers mee te nemen en je kennis en kunde naar hun
over te dragen. Daarnaast neem je een coachende rol op je waarbij de
Waternet Omgevingsmanagers kunnen spiegelen aan de eigen
projecten en bij jou kunnen aankloppen voor de noodzakelijke tips en
adviezen. We vragen je ook om een aantal workshops en trainingen te
verzorgen met als doel om de interne Omgevingsmanagers op
thema's op te leiden en om het belang van goed
Omgevingsmanagement uit te dragen binnen de visie van Waternet
om als effectieve netwerkpartner te acteren naar buiten toe.


Jouw takenpakket:
 het uitvoeren van stakeholdersanalyses en opstellen van
omgevings- en communicatiestrategieën en -plannen;
 de coördinatie van afstemmings- en communicatieprocessen;
 het aansturen van conditionerende onderzoeken en het in kaart
brengen van K&L-tracés;
 het in kaart brengen, aanvragen en verkrijgen van alle benodigde
vergunningen;
 voorbereiden van (bestuurlijke) besluitvorming;
 aansturen van de brede projectcommunicatie, steeds vaker online
maar ook via de klassieke stakeholdergesprekken en -
bijeenkomsten;
 voeren van "keukentafel" en onderhandelingsgesprekken;
 verzamelen van de juiste informatie om het besluitproces vlot te
laten verlopen;
 alert zijn op issues in de omgeving die invloed kunnen hebben op
het verloop van het project;
 coaching en begeleiding van de interne Omgevingsmanagers;
 geven van workshops en trainingen.

Wij vragen
Je beschikt over netwerkvaardigheden en met jouw
inlevingsvermogen en sensitiviteit vind jij je makkelijk je weg in een
politiek-bestuurlijke omgeving. Je staat open voor verandering, je bent
communicatief sterk en je kunt goed omgaan met weerstand.
Verder heb je goede onderhandelingsvaardigheden en ben je
enthousiast en inspirerend. Je beschikt over inlevingsvermogen en
overtuigingskracht, je bent een verbinder en hebt oog voor
uiteenlopende belangen.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij
het belangrijk dat je:
 Beschikt over een relevant HBO / WO diploma (zoals: civiele
techniek, cultuurtechniek, milieutechnologie, opleidingen met
watermanagementaspecten, planologie).
 Beschikt over minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring als
projectleider en/of omgevingsmanager bij projecten in de water- en
afvalwatersector en of andere water gerelateerde projecten.
 Aantoonbare kennis van conditioneringsvraagstukken in
planprocessen.
 Aantoonbare kennis en ervaring van stakeholdermanagementvraagstukken.
 Aantoonbare kennis van en ervaring met het
vergunningenmanagement bij projecten.
 Beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het geven
van trainingen en workshops over het vakgebied of over aspecten
van het watermanagement.

Beschrijving afdeling/team
Jij komt te werken binnen de afdeling projecten team
projectmanagement. Binnen dit team zijn in totaal negen
Omgevingsmanagers werkzaam. Je gaat werken aan verschillende
projecten en zal verschillende projectteams gaan ondersteunen.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft een relevante HBO / WO diploma
(zoals: civiele techniek, cultuurtechniek, milieutechnologie,
opleidingen met watermanagementaspecten, planologie,
communicatie).
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare
ervaring als omgevingsmanager en/of projectleider bij waterafvalwater, water gerelateerde projecten.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare
kennis en ervaring van en met conditioneringsvraagstukken in
planprocessen.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare
kennis en ervaring van stakeholdervraagstukken.
- Aantoonbare kennis van en ervaring met het
vergunningenmanagement bij projecten.


Gunningcriterium: wensen
:
- Aantoonbare ervaring in of namens (mag ook als inhuurkracht)
een ambtelijke, politiek gedreven organisatie zoals een
waterschap, een gemeente, de rijksoverheid of een provinciale
overheid (30%)
- De aangeboden kandidaat heeft, om kennis over te kunnen
dragen, aantoonbare ervaring met het geven van cursussen,
onderwijs, trainingen/workshops. (15%)

- De aangeboden kandidaat heeft, om kennis over te kunnen
dragen, aantoonbare ervaring met het geven van cursussen,
onderwijs, trainingen/workshops. (40%)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het
werken aan watergebiedsplannen en/of dijkversterkingen. (15%)

De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties:
1. creatief: Met originele oplossingen komen voor problemen.
2. onderhandelen: In staat zijn verschillen in standpunt of
inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het
verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten
en het creëren van win-win situaties.
3. overtuigingskracht: mensen kunnen overtuigen,
draagvlak creëren. De Senior
Omgevingsmanager verwoordt argumenten op
een aansprekende manier, krijgt draagvlak voor
zijn producten en kan anderen standpunten laten veranderen.
4. didactisch competent: het vermogen een krachtige
leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken
5. duidelijk communiceren: Ideeën en informatie in
heldere en correcte taal schriftelijk en/of mondeling
uitdrukken, zodat de essentie bij anderen overkomt.
6. resultaatgericht: Handelingen richten op het
daadwerkelijk realiseren van de beoogde
resultaten. Heeft helder beeld van wederzijdse
verwachtingen en doelstellingen en vertaald
deze naar duidelijke concrete acties.
7. analytisch vermogen: onderscheid maken tussen hoofden bijzaken, voor de hand liggende verbanden zien. Legt verbanden tussen gegevens, onderscheidt
geconstateerde feiten, mogelijke oorzaken en mogelijke
gevolgen, zoekt de factoren die een rol spelen en zet
deze op een rij.
8. sensitiviteit (bestuurlijk en organisatie): doorzien van
complexe situaties op bestuurlijk en organisatorisch vlak.
De kostendeskundige doorziet het effect van zijn
producten op het bestuurlijke krachtenveld en stemt zijn
adviezen hierop af.
Deze competenties worden getoetst en beoordeeld in het
interview. De score van het interview wordt meegewogen in de
beoordeling,

Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Vanwege de huidige situatie m.b.t. Covid-19 worden veel
werkzaamheden vanaf privé locatie uitgevoerd waarbij de
communicatie via Microsoft Teams verloopt.

CV eis:
U voegt van de aangeboden kandidaat het cv toe inclusief
motivatie. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5
A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij
de eisen en wensen gegeven antwoorden.


Gesprek: Vanaf 7 mei 2021 - 13:30u. tot 16:30u.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist