DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur ketenmonitor Wvggz 20 u/w

Standplaats: Den Haag (indien de Covid-maatregelen dat toelaten)
Duur: t/m 31-12-2021, start 01-04-2021 (of zoveel eerder als mogelijk), maar uiterlijk 17-04-2021.
Optie tot verlenging: Ja, tot einde programma
Reageren voor: 11 maart 2021

Beschrijving Opdrachtgever
Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zet zich in om strafbaar gedrag te voorkomen en te zorgen voor een snelle, consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties en adequate slachtofferzorg. Het DG richt zich op criminaliteitspreventie, jeugdbescherming, sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), reclassering, slachtofferzorg, huiselijk geweld, bestuurszaken en kansspelbeleid.
Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen is verantwoordelijk voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen (jeugdbescherming en -straf) en het waarborgen van de positie van slachtoffers. DGSenB heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen, maar ook op beleidsimplementatie.
Het ketenprogramma Wet verplichte GGZ (WvGGZ) wordt in samenwerking tussen VWS, JenV en de betrokken uitvoerende ketenpartners zoals OM, Rechtspraak, VNG, NGGZ en politie uitgevoerd. Het programma richt zich op de implementatie van de Wvggz en voert de regie over de ketenvraagstukken die van invloed zijn op de verdere implementatie van de Wvggz.
Directe opdrachtgevers voor het programma zijn de departementen Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma opereert functioneel in opdracht van de Bestuurlijke Keten Raad (BKR) WvGGZ, waarin meerdere ketenpartijen zijn vertegenwoordigd. De wet WvGGZ is op 1 januari 2020 inwerking getreden. Op 1 juli 2020 is er een doorstart geweest van het programma.

Beschrijving directie/afdeling
In het ketenprogramma Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) werken de departementen VWS en JenV en de uitvoerende partijen, zoals GGZ-Nederland, VNG, Openbaar ministerie, Rechtelijke macht, Politie en vertegenwoordigers van patiënten en andere betrokkenen samen. Inmiddels is de wet op 1-1-2020 in werking getreden, maar er is nog enige tijd ondersteuning van het programma aan de keten noodzakelijk.
Ten behoeve van de ondersteuning van de implementatie van de WvGGZ is een (tijdelijke) programmaorganisatie ingericht. De programmaorganisatie wordt aangestuurd door de programmadirecteur. Het programmabureau ondersteunt de programmadirecteur en de programmaonderdelen Implementatie IV en het Keten Coördinatie Team. Het programmabureau verzorgt tevens de programmafinanciën en bereidt, samen met de trekkers van de programmaonderdelen en de ketenvertegenwoordigers de besluitvorming in de Bestuurlijke Ketenraad (BKR) voor. Het programmabureau bestaat uit de programmasecretaris en managementondersteuning.
Binnen het programma zijn twee projecten waarin met ketenpartners wordt gewerkt aan producten en afspraken die voor deze start noodzakelijk zijn: Implementatie informatievoorziening (IV) en Keten coördinatieteam (KCT). Bij IV. moet je denken aan het vaststellen van de inhoud van uitgewisselde informatie, de beschrijving van nieuwe (keten)werkprocessen, etc. Het KCT ondersteunt de keten op o.a. de relatie met het werkveld zoals de GGZ-instellingen en gemeenten, maar houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met het verder uitwerken van informatieproducten.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De wet verplichte GGZ is een nieuwe wet die op 1 januari 2020 is ingegaan en die de wet BOPZ heeft vervangen. Bij de uitvoering van de Wvggz zijn veel partijen betrokken: de GGZ, het Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Gemeenten, Politie, Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd, de Stichting Patiënt Vertrouwenspersoon, LSFvP en MIND. Hun ketensamenwerking wordt ondersteunt door het KCT. Daarnaast zijn de ministeries van VWS en van JenV nauw betrokken.
De wet verplichte ggz brengt een aantal veranderingen voor de diverse ketenpartners met zich mee, onder andere op het gebied van ICT. Hiervoor is binnen het ketenprogramma een project informatievoorziening ingericht én een Keten coördinatieteam (KCT).

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) is een ondersteuningsorgaan dat werkt in opdracht van de ketenpartners. Wij doen dit binnen het programma Wvggz waarvoor de ministeries van VWS en J&V opdrachtgever zijn. Ons doel is het monitoren van de uitvoering van de Wvggz en optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de wet.
Dit doen wij door:
- Periodiek de ketenmonitor uit te brengen en andere kwalitatieve informatie over de
uitvoering van de wet te verzamelen.
- Signalen over knelpunten in de uitvoering van de wet te verzamelen en te delen.
- Ketenproducten zoals informatieproducten, werkafspraken en handreikingen te verbeteren.
- Procedures en werkwijzen te analyseren en verbeteringen voor te stellen.
- De ketensamenwerking te bevorderen.

Vanwege het vertrek van de huidige adviseur wordt een nieuwe collega gezocht voor maximaal 20 uur per week tot eind 2021. Afhankelijk van de duur van het programma en de behoefte aan ondersteuning bestaat de mogelijkheid tot verlenging en eventueel uitbreiding van de opdracht.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Functiebenaming
Adviseur ketenmonitor en informatieproducten (t.b.v. het ketenprogramma Wvggz)

Functiegebouw rijk / functiehuis / functiefamilie
Niet beschikbaar, (te) specifiek.

Omschrijving werkzaamheden, taken en resultaatgebieden
Het ketenprogramma is op zoek naar een veelzijdige Adviseur ketenmonitor en informatieproducten (t.b.v. het ketenprogramma Wvggz).
De ketenpartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet hebben aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in de uitvoering van de wet. Naar aanleiding hiervan is de ketenuitvoeringsmonitor opgesteld op zowel landelijk als regionaal niveau, dat voorziet in een kwantitatieve ondersteuning daarvan. Resultaat is landelijke en regionale ketenmonitor die nu per kwartaal worden uitgegeven.

Omschrijving werkzaamheden
- Verzamelen van gegevens. Verwerking hiervan gebeurt binnen Power BI door dedicated consultant.
- Duiden van de resultaten, in samenwerking met ketenpartijen, veranderingen t.o.v. eerdere metingen.
- Verwerken naar rapportage voor stuurgroep vanuit Power BI.
- Adviseren over de inhoud en aanpak bij verdiepend, kwalitatief onderzoek voor onderwerpen waar geen kwantitatieve gegevens voor beschikbaar zijn.

Informatieproducten
Om de uitwisseling binnen de keten mogelijk te maken zijn zogenaamde informatieproducten ontwikkeld. Deze informatieproducten zijn tevens uitwerking van procesafspraken en basis voor ketenpartijen om het eigen IV in te richten. Beheer en doorontwikkeling van deze producten zijn momenteel belegd bij het KCT.

Omschrijving werkzaamheden
- Verzoeken tot wijzigingen behandelen met praktijkdeskundigen van ketenpartijen in een themagroep. Op basis van die input zelf voorstellen voor aanpassingen opstellen en
voorbereiden voor besluitvorming.
- Consistentie over de informatieproducten heen en impact op de reeds bestaande
handreikingen bewaken.
- De impact voor IV bewaken.
- De impact op het procesverloop bewaken.

Belangrijke competenties:
- Omgevingsbewust;
- Praktisch en realistisch;
- Resultaatgericht;
- Samenwerkingsgericht;
- Organisatiebewust;
- Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
- Adviesvaardig;
- Analytisch.

Het is belangrijk dat de medewerker kennis en ervaring heeft op de volgende domeinen:
- Ervaring met ketenwerkprocessen, in de zorg en/of justitie;
- Ervaring met werkprocessen en ICT-dienstverleners in de zorgsector;
- Ervaring met het uitvoeren van analyses en het interpreteren van kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens;
- Kennis van/bereid om kennis op te doen van Microsoft Power BI.

Eisen
- De kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding Bedrijfskunde en/of Informatica.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar (project) ervaring binnen de Rijksoverheid.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar onderzoekservaring: het uitvoeren van analyses en het interpreteren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (ontwikkeling, uitvoering, analyse en rapporteren), aantoonbaar blijkend uit het CV.
- De kandidaat levert een motivatie aan waarin hij/zij toelicht waarom hij/zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden - niet in de 3e persoon geschreven)
- De kandidaat is bekend met minimaal twee (2) Ketenpartners, de VNG en/of het OM, en/of dNggz en/of de Rechtspraak.

Wensen
- Kandidaat heeft, bij voorkeur, ervaring met ketenprocessen, bij voorkeur in het zorg domein of justitiële domein. (Aantoonbaar blijkend uit CV).
- Kandidaat heeft, bij voorkeur, actuele ervaring met keten werkprocessen en ICT-dienstverleners in de zorgsector. (Aantoonbaar blijkend uit CV).
- Kandidaat heeft, bij voorkeur, minimaal 3 jaar (project) ervaring binnen de Rijksoverheid.

CV
Het CV is maximaal 5 pagina's lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Geplande datum Interview
23 maart 2021. Online/ via Webex.
Beoordelingscriterium Interview
1. Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
2. Kandidaat laat zien dat hij vanuit de rol kan zien wat een ketenprogramma inhoud en betekent
3. De kandidaat is sociaal en communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, kan zelfstandig en binnen klein team werken (zowel gestructureerd als improviserend), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanleveren na gunning
Een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 1 jaar voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist