DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager gebiedsgerichte aanpak (13) 20 u/w

Standplaats: Werkzaamheden vinden plaats op verschillende locaties in Flevoland en het provinciehuis te Lelystad, afhankelijk van de geldende richtlijnen van het RIVM/Rijk i.v.m. Corona;
Duur: 12 maanden, startdatum 3-1-2022
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maanden
Reageren voor: 16 december 2021

Organisatie
De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling. Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het mogelijk maken van ontwikkelingen en anderzijds de bescherming van de natuur. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om een zorgvuldig en goed georganiseerd proces en een programmatische aanpak. Onderdeel hiervan is de gebiedsgerichte aanpak stikstof die nu wordt opgestart vanuit de afdeling Strategie & Beleid van de Provincie Flevoland. Het vinden van een nieuw evenwicht tussen economie en ecologie door constructieve samenwerking met gebiedspartijen en buurprovincies binnen de gebieden is hierin van groot belang. Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van stakeholdersbijeenkomsten, ambtelijke en bestuurlijk overleg is essentieel.

Opdracht
De programma-organisatie is nagenoeg ingevuld. De provincie is op zoek s naar een stevige procesmanager die uitvoering gaat geven aan de gebiedsgerichte aanpak van de provincie Flevoland. De provincie wil in drie gebieden aan de slag met stakeholders en gemeenten om te komen tot een gedeelde analyse van huidige en toekomstige knelpunten en oplossingen. Wij zoeken een stevige procesmanager die de gebiedstafels kan leiden/voorzitten en die met belanghebbenden tot gedeelde inzichten en afspraken kan komen. Werkzaamheden zijn:

Voorzitten van de gebiedstafels;
Aansturing van de secretaris(sen) van de gebiedstafels;
Ontplooien van initiatieven en doen van voorstellen gericht op a) het komen tot afspraken en b) het realiseren van quick-wins;
Voortgang rapporteren aan de Provinciale Regietafel Stikstof;
Informatie verzamelen bij relevante beleidsafdelingen en externe organisaties;
(Laten) opstellen van voorstellen en (beslis)notities;
Onderhouden van contacten met stakeholders.
Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. We zoeken een ervaren procesmanager die een stevige gesprekspartner is voor de gebiedspartijen en die in staat is mensen, belangen en doelen aan elkaar te verbinden.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag , andere dagen van overleg op locatie is vereist, dit in verband met interne afstemming;

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden plaats op verschillende locaties in Flevoland en het provinciehuis te Lelystad, afhankelijk van de geldende richtlijnen van het RIVM/Rijk i.v.m. Corona;
2. Aanwezigheid op maandag en ander dagen van overleg op locatie is vereist, dit in verband met interne afstemming;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau (20 punten);
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als project-/procesmanager in het buitengebied (landelijk gebied) (20 punten);
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als project-/procesmanager gebiedsontwikkeling in gebouwde omgeving (20 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als project-/procesmanager met complexe interbestuurlijke samenwerking (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met werken in of voor een overheidsorganisatie (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het voorzitten van overleggen met verschillende stakeholders (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent analytisch;
Je maakt snel complexe materie inzichtelijk;
Je onderscheidt hoofd- van bijzaken;
Je bent een verbindende persoonlijkheid;
Je bent creatief;
Je ziet, creëert en verzilvert kansen;
Je bent politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
Je zit overleggen voor;
Je hebt uitstekende gespreksvaardigheden;
Je hebt organisatievaardigheden.

Overige informatie
De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 22 december 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 21 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist