DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Gebiedsregisseur Bereikbaarheid Utrecht Oost 20-24 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 12 april 2021

Wie zijn wij
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

De gemeente Utrecht zoekt namens Goedopweg een senior gebiedsregisseur Bereikbaarheid Utrecht Oost.

Korte beschrijving speelveld
Na een periode van thuiswerken en op afstand leren i.v.m. Covid19 hebben werkgevers, zorg- en onderwijsinstellingen en de overheden op Utrecht Science Park en Rijnsweerd een herstart op locatie weer mogelijk gemaakt. Wel een herstart met beperkingen om de veiligheid te waarborgen. Werkgevers en zorg- en onderwijsinstellingen gevestigd op USP/Rijnsweerd hebben hierin samen opgetrokken met de provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Door (de ontwikkeling van) de verkeersdrukte te monitoren en gezamenlijke afspraken te maken over het voorkomen en spreiden van mobiliteit is er sprake van een veilige herstart. Daarnaast hebben betrokkenen de ambitie uitgesproken om deze "kans" aan te grijpen in de reeds ingezette acties gericht op het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid van USP/Rijnsweerd.

Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 17 september 2020 is afgesproken om nu, naast aandacht geven aan de veilig herstarten issues die nog steeds spelen, vol in te zetten op de duurzame doorstart in het gebied. Goedopweg (het samenwerkingsverband gemeenten Utrecht en Amersfoort, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en ministerie I&W) voert de regie over dit proces en heeft een regisseur aangesteld. Deze gebiedsregisseur werkt op dit moment met alle betrokkenen aan gebiedsgerichte ambities en afspraken om een duurzaam verbeterde bereikbaarheid van het gebied te realiseren. De opdrachtgeversrol wordt vervuld door de programmamanager Goedopweg.

De insteek is:
structureel minder en duurzaam reizen door de positieve effecten van de pandemie optimaal te houden voor de bereikbaarheid van Utrecht Oost
vanuit het afwegingskader USP-Rijnsweerd komen tot gebiedsafspraken tussen stakeholders om dit te realiseren (bestuurlijk overleg).

De huidige regisseur rond per 1 mei aanstaande zijn werkzaamheden af en daarom starten we deze werving.

Samen met het Bestuurlijk Overleg, een Coördinatiegroep van werkgevers in het gebied en een uitvoeringsteam werkt de gebiedsregisseur aan een pakket van maatregelen om het door corona veranderde reisgedrag zo optimaal mogelijk te verankeren in de eigen organisaties en in het gebied.

De regie vindt plaats langs de volgende lijnen:
Vasthouden van de veilige herstart (bij het stapsgewijs loslaten van de restricties zorgen dat het reizen van en naar het gebied en de werklocaties toch veilig blijft)
Aanpakken van de ongewenste effecten in de situatie van 1,5 meter norm
Werken aan afspraken en maatregelen om het gebied duurzaam bereikbaar te houden
Monitoringsafspraken ten behoeve van 2 en 3

Een deel van de opdracht is om hierbij een passende en heldere organisatievorm te realiseren t.b.v. de duurzame bereikbaarheidsdoelstelling, ook als de externe gebiedsregie ('tijdelijke buitenboordmotor vanuit Goedopweg') ophoudt. We gaan er van uit dat er optimaal wordt aangesloten bij de bestaande overleggen die er in het gebied zijn.

Je taken zijn:
Tav veilige herstart:
Het zo lang als nodig zekerstellen van (dagelijkse) monitoring van OV-bezetting, fiets/ autogebruik, voetgangstromen, veiligheidsbeleving op USP/Rijnsweerd, incl. betrouwbare prognoses over verwachtte reizigersaantallen.
Regie voeren op het proces waarin werkgevers/onderwijsinstellingen, vervoerders en provinciale en gemeentelijke collega's de vervoersvraag en het aanbod spreiden in tijd, ruimte en over de verschillende modaliteiten, dusdanig dat e.e.a. past binnen Covid 19 richtlijnen.

Tav duurzame afspraken voor bereikbaarheid:
​​​​​​​In samenspraak met werkgevers, onderwijsinstellingen en de grote publiekstrekkers (ziekenhuizen) een bijdrage leveren aan de totstandkoming van:
Definitieve ambitie en gezamenlijke afspraken op gebiedsniveau over spreiden en slimme en duurzame bereikbaarheid, gebaseerd op relevante data
Afronden van de in gang gezette werksessies waarin aan bouwstenen gewerkt wordt voor een gebiedspakket
Dit gebiedspakket vanuit een integratie van de bouwstenen definitief maken
Organiseren van de besluitvorming hierover, inclusief de voortgangsbewaking van de afgesproken acties en de uitvoering ervan in gang zetten, zowel binnen bedrijven zelf als op gebiedsniveau
Concrete plannen om deze resultaten te gaan bereiken, op niveau van het gebied en bijdragen van individuele partners
Monitoringsafspraken en methode om het behalen van de resultaten gezamenlijk te kunnen monitoren, en indien nodig op bij te kunnen sturen
Evalueren van de huidige organisatievorm en of deze passend is t.b.v. de duurzame bereikbaarheidsdoelstelling op het moment dat de externe projectleiding vanuit Goedopweg stopt
Bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van aanvullende fysieke en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen om de duurzame bereikbaarheidsopgave te realiseren
Voorbereiden en faciliteren van stakeholdersbijeenkomsten en bestuurlijke overleggen nodig om de doelstellingen te bereiken; hierbij is afstemming van het bestuurlijke gebiedsoverleg en de Stuurgroep Goedopweg noodzakelijk

Eisen:
WO werk- en denkniveau
Minimaal 10 jaar project- en procesmanagementervaring
Minimaal 10 jaar werkervaring met mobiliteitsmanagement, ervaring met gebiedsgericht mobiliteitsmanagement is een pré

Dit breng je mee:
Kennis en ervaring met het leiden van complexe projecten en processen in een stedelijke omgeving met veel interne en externe stakeholders
Kennis en ervaring met het leiden van projecten gericht op het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag i.s.m werkgevers/onderwijsinstellingen, aanbieders van mobiliteit & overheden
Kennis en ervaring om vanuit procesmanagement blijvend draagvlak en eigenaarschap te realiseren voor de collectieve ambitie en afspraken met de vele interne en externe stakeholders
Kennis en ervaring om bij directeuren en bestuurders draagvlak voor veranderingen te creëren, en dingen daadwerkelijk in beweging te kunnen zetten
Goed bekend met het werken in een overheidsorganisatie en bij voorkeur in vergelijkbaar stedelijk gebied
Je bent pro-actief, analytisch, verbindend & een doener

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV eis:
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist