Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider jeugd en veiligheid

De Projectleider Jeugd en Veiligheid voert de regie op (problematische) overlast gevende jeugd(groepen) in de verschillende stadsdelen. Hij/ zij is hierbij de spin in het web van de lopende aanpakken en zorgt er samen met de partners voor dat passende interventies kunnen worden uitgezet. Hierbij maak je concrete afspraken met partners over de te bereiken resultaten en stem je continue af met de betrokken organisatieonderdelen, gebiedsteams, Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA), de partners in de wijk, de politie, het OM en het actiecentrum Veiligheid en Zorg. Als Projectleider Jeugd en Veiligheid ben je in staat om je op verschillende niveaus gemakkelijk te bewegen, afhankelijk van de situatie. Je opereert als bruggenbouwer en bent een sterke regisseur. Je bent analytisch sterk en bij oplossingen denk je out-of-the box. Je weet de belangen van verschillende partijen goed tegen elkaar af te wegen. Tegelijkertijd ben je besluitvaardig, vasthoudend en daadkrachtig in het bepalen van de aanpak op de problematische jeugdgroepen.

Werkzaamheden

 • Je draagt zorg voor een integrale aanpak op het jeugd en veiligheidsdomein;
 • Je bewaakt de voortgang van de gemaakte plannen, afspraken en resultaten en zorgt voor het tijdig bijstellen van de plannen indien nodig;
 • Je zorgt dat betrokken partijen (bewoners en professionals) contact met elkaar hebben over de aanpak en initieert contact als er hiaten blijken;
 • Je stimuleert een structurele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partijen die zich bezighouden met zorg en overlast rondom jongeren en- of jeugdgroepen;
 • Je adviseert het dagelijks bestuur, de voorzitter van de bestuurscommissie en de ambtelijke organisatie.
Wij vragen Ingeklapt
 • Mi­ni­maal Hbo-werk en denk­ni­veau op het ge­bied van so­ci­o­lo­gie, cri­mi­no­lo­gie, psy­cho­lo­gie.
 • Er­va­ring op de taak­vel­den jeugd, vei­lig­heid en de zorg- en straf­ke­ten
 • Een sterk net­werk bin­nen het vei­lig­heid- en zorg­do­mein
 • Er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken en het voe­ren van pro­ces
Competenties Ingeklapt
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn – Ge­vor­derd
 • Sa­men­wer­ken – Ge­vor­derd
 • Re­la­tie­be­heer – Ge­vor­derd
 • Ini­ti­a­tief – Ge­vor­derd
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid – Ge­vor­derd
 • Over­tui­gings­kracht – Ge­vor­derd
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.277 en maxi­maal € 4.831 bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en zoveel mogelijk uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken. De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”- functie van adviescommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

De 7 teams Veiligheid zijn onderdeel van de afdelingen Bestuur en Organisatie. Een team Veiligheid bestaat uit drie subteams: Veiligheid, Jeugd & Veiligheid en het Meldpunt Zorg en Woonoverlast. Jij komt te werken voor een of meer stadsdelen.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 maart 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.831,-
Contract:
Fulltime