DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Communicatie adviseur stikstof (12) 20 u/w

Standplaats: Lelystad
Duur: 12 maanden, startdatum 10-01-2022
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maanden
Reageren voor: 15 december 2021

Organisatie
De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling. Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het mogelijk maken van ontwikkelingen en anderzijds de bescherming van de natuur. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om een zorgvuldig en goed georganiseerd proces en een programmatische aanpak. Zorgvuldige communicatie rondom het thema is essentieel.

Opdracht
Inmiddels is een deel van de benodigde programma-organisatie ingevuld. Wij zoeken nog een communicatieadviseur die uitvoering geeft aan de communicatie rondom het programma stikstof van de provincie Flevoland. De opdracht van degene die momenteel de functie van communicatieadviseur vervult loopt af.

Goede communicatie is van essentieel belang bij zo'n politiek-bestuurlijk complex onderwerp als stikstof. We zoeken daarom een communicatieadviseur met een ruime ervaring binnen politieke-bestuurlijke contexten en die bestuurlijk sensitief is. De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor:

Opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie;
Opstellen van weekberichten aan provinciale staten, persberichten, nieuwsberichten voor de website etc.;
Actueel houden van de website en andere communicatiekanalen;
Ondersteuning van de portefeuillehouder stikstof;
Bijdragen aan de totstandkoming van brieven en besluitvormingsnotities;
Bijwonen relevante overleggen, zoals het kernteam;
Organiseren en begeleiden van stakeholdersbijeenkomsten en andere bijeenkomsten, zoals een 'inspiratie dag'; Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend.
Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis in Lelystad en nader te bepalen locaties in de verschillende gebieden.

De inhuur vindt plaats vanuit de afdeling S&B. Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
Waterbeheer;
Milieu;
Energie en klimaat;
Vitaal platteland;
Regionale bereikbaarheid;
Regionaal openbaar vervoer;
Regionale economie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, woensdag en donderdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aanwezigheid (life of via Teams) op maandag en tijdens overleggen met de gedeputeerde(n) is vereist in verband met interne afstemming. Exacte werktijden kunnen variëren;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie of Journalistiek (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 8 jaar (25 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een publieke of semipublieke organisatie (25 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op een van de volgende beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Landelijk Gebied of Interprovinciale Samenwerking (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
Proactief, neemt zelf initiatief;
Creatief, goed in creatief schrijven en communiceren.

Overige informatie
De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.
Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 23 december 2021 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist