Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Handhaver VOV

Als handhaver VOV (Veiligheidsteam Openbaar Vervoer) wordt er fysiek en mentaal veel van je gevraagd, omdat je een groot gedeelte van je werk lopend uitvoert in en rondom het openbaar vervoer en te maken hebt met een grote diversiteit aan mensen.

Werkzaamheden
 • Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving en zo nodig handhavend optreden;
 • Eerste hulp en opvang verlenen aan burgers;
 • Assistentie verlenen aan politie- en hulpdiensten;
 • Digitaal registreren van bevindingen en deze delen met collega’s en leidinggevende.

Wil jij een uitgebreide concretere inkijk in de werkagenda van een bouwinspecteur of meer interviews lezen. Bekijk dan de uitgelichte variant van deze vacature via:

https://www.spielwork.com/gemeente-amsterdam/handhaver-openbaar-vervoer/?vacancy

Wij vragen Ingeklapt
 • Gel­dig di­plo­ma BOA (Bui­ten­ge­woon Op­spo­rings Amb­te­naar) voor do­mein IV en RTGB (toe­pas­sing ge­wel­ds­mid­de­len pas­send bij do­mein IV);
 • Mbo-3 di­plo­ma, bij voor­keur in de rich­ting Hand­ha­ver Toe­zicht en Vei­lig­heid (HTV), of ge­lijk­waar­dig;
 • Meer­ja­ri­ge werk­er­va­ring in de be­vei­li­ging, pu­blie­ke vei­lig­heid of open­baar ver­voer is ge­wenst, bij voor­keur in een gro­te­re stad;
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
 • Ken­nis van Word en Ex­cel;
 • Gel­dig rij­be­wijs B;
 • Zwem­di­plo­ma;
 • Re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag;
 • Je bent fit;
 • Een re­de­lij­ke af­stand ( max 70 km) woon-werk­ver­keer is ge­wenst in ver­band met de on­re­gel­ma­ti­ge dien­sten.
Competenties Ingeklapt
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn: je kunt goed om­gaan met men­sen en si­tu­a­ties snel door­gron­den;
 • Klant­ge­richt­heid: je com­mu­ni­ceert over­tui­gend in dienst­ver­le­nen­de en waar­schu­wen­de of cor­ri­ge­ren­de ge­sprek­ken;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid: je kunt aan­pak­ken en door­pak­ken, zo­wel in een goed ge­sprek als door je han­dels­wij­ze. Zo no­dig leg je een boe­te op. Je werk­stijl is daad­krach­tig en re­sul­taat­ge­richt;
 • Je bent flexi­bel en stress­be­sten­dig;
 • Je werkt uit­ste­kend sa­men en kunt ook goed zelf­stan­dig wer­ken.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.170,- en maxi­maal € 3.176,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 7) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) voert uiteenlopende taken uit, zoals handhaving op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), handhaving op de taxiwet, het wegslepen van voertuigen die zeer hinderlijk/gevaarlijk geparkeerd staan, handhaving binnen het Openbaar Vervoer en integrale handhaving. Er is in toenemende mate vraag naar een 24/7 inzet en beschikbaarheid van handhaving. Er wordt nauw samengewerkt met collega’s van de Politie en partners in het veld.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 september 2021 via de sollicitatiebutton.

Een assesment en een fitheidstest zijn onderdeel van de selectieprocedure.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36 - 15
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Mbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.176,-
Contract:
Fulltime (Parttime fte)