Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Technisch Onderzoeksmanager Kademuren

Dit ga je doen

In deze functie ben je eerst en vooral bezig met projecten binnen het programma Bruggen en Kademuren. Je wordt verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van alle technische aspecten van de onderzoeken naar de constructieve staat van ca. 200 km kademuren in Amsterdam. Je treedt op als projectleider van het onderzoek naar de belastbaarheid van kademuren en - in de toekomst - mogelijk van andere wetenschappelijke onderzoeken die een bijdrage moeten leveren aan de uitvoering van de hoofdopdracht van TCVK; het inventariseren van de technische staat van ca. 200 km kademuren. Voor beide opgaven stuur je op de samenhang en de GROTICK aspecten van de diverse afzonderlijk en onderling afhankelijke halffabricaten en eindproducten. Deze producten worden deels extern (door opdrachtnemers) en intern (door eigen specialisten) gerealiseerd. Je voert dit uit in samenwerking met je eigen team van technisch specialisten en met andere collega’s zoals een contractmanager, een omgevingsmanager en een manager projectbeheersing. Je rapporteert aan de taakveldmanager van TCVK.

Wij vragen Ingeklapt

Dit is jouw kracht

 • Be­wa­ken, pro­ac­tief stu­ren en rap­por­te­ren op GRO­TICK, bin­nen de hier be­schre­ven con­text van het pro­gram­ma;
 • Het mee­den­ken over de con­tract­be­heer­sing van on­der­zoeks­con­trac­ten, waar te­gen­strij­di­ge be­lan­gen kun­nen spe­len. Daar­bij moet je kun­nen in­ter­ve­niëren in de in­ter­ne en ex­ter­ne or­ga­ni­sa­tie, als de voort­gang of de kwa­li­teit dat ver­ei­sen;
 • Het aan­stu­ren van een team van ci­viel­tech­ni­sche spe­ci­a­lis­ten;
 • Het zorg­dra­gen van de kwa­li­teits­bor­ging van de tech­nisch on­der­zoeks­re­sul­ta­ten en de bij­be­ho­ren­de ad­vies­rap­por­ta­ges ten be­hoe­ve de ver­nieu­wings­op­ga­ve van ka­de­mu­ren;
 • Tech­ni­sche on­der­steu­ning en ad­vi­se­ring van het con­tract­ma­na­ge­ment (CM) voor de di­ver­se con­trac­ten, op ba­sis van de SCB toets-sys­te­ma­tiek;
 • Deel­na­me aan en le­ve­ren van een sub­stan­tiële (tech­nisch-in­hou­de­lij­ke) in­breng en bij­dra­ge aan de di­ver­se ri­si­co-be­schou­win­gen;
 • Deel­ne­men aan en on­der­steu­ning en ad­vi­se­ring van taak­veld­team. Wij ver­wach­ten dat je deze rol kan ver­vul­len bin­nen en in sa­men­wer­king met een team van tech­ni­sche-, con­trac­tu­e­le en om­ge­vings­spe­ci­a­lis­ten;
 • Een sub­stan­tiële bij­dra­ge le­ve­ren aan het ant­woord op het com­plexe vraag­stuk van de con­struc­tie­ve staat van de ka­de­mu­ren bin­nen het Am­ster­dams are­aal, met ge­voel voor de be­lan­gen van con­tract­par­tij­en die wer­ken voor de ge­meen­te Am­ster­dam en voor het be­stuur­lij­ke be­lang van het Pro­gram­ma Brug­gen en Ka­de­mu­ren;
 • Geëqui­peerd zijn met de hier­voor nood­za­ke­lij­ke ma­na­ge­ment skills. Be­schik­ken over vol­doen­de ba­sis­ken­nis van voor­ge­noem­de tech­ni­sche- en con­trac­tu­e­le spe­ci­a­lis­men en daar­mee ook af­doen­de af­fi­ni­teit en in­te­res­se heb­ben.

De activiteiten vinden plaats binnen de organisatie van Toetsing Constructieve Veiligheid Kademuren (TCVK). De TCVK-organisatie maakt onderdeel uit van de afdeling Veiligheid, Kennis en Advies (VKA) van het Programma Bruggen en Kademuren (PBK). Het geheel vindt plaats binnen een publiek, politiek en bestuurlijk gevoelige setting. Resultaten uit deze onderzoeken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor het functioneren van de stad, alsmede van invloed zijn op de directe leefomgeving van de inwoners van Amsterdam.

Belangrijke eigenschappen voor deze functie zijn een proactieve instelling, risico gestuurd kunnen werken, goede onderhandelingsvaardigheden, resultaatgerichtheid en zeer goede sociale vaardigheden. Voor de functie van medior Civieltechnisch Manager heb je minimaal 3 jaar werkervaring als (assistent) Civieltechnisch Manager, voor de functie als senior heb je minimaal 7 jaar werkervaring als Civieltechnisch Manager nodig.

Verder heb je

 • Een af­ge­ron­de tech­ni­sche op­lei­ding (hbo/​wo), bij voor­keur ci­vie­le tech­niek;
 • Aan­toon­ba­re af­fi­ni­teit met ci­vie­le tech­niek en pro­ject­ma­tig wer­ken;
 • Aan­toon­ba­re af­fi­ni­teit met pro­jec­ten op het ge­bied van ka­de­mu­ren en/​of ver­ge­lijk­ba­re con­struc­ties (tech­nisch in­hou­de­lijk als­me­de op con­trac­tu­e­le as­pec­ten, zo­als SCB);
 • Er­va­ring met ver­schil­len­de con­tract­vor­men waar­on­der RAW en UAV-GC;
 • In de af­ge­lo­pen 6 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring als (as­sis­tent) tech­nisch ma­na­ger of in een ver­ge­lijk­ba­re rol. De er­va­ring is op­ge­daan bin­nen ci­viel­tech­ni­sche pro­jec­ten (brug­gen, ka­de­mu­ren en/​of slui­zen);
 • Ken­nis en er­va­ring met kwa­li­teits­bor­ging;
 • Liefst ook er­va­ring met het wer­ken in een van de vier gro­te ge­meen­ten;
 • En er­va­ring met re­no­ve­ren en ver­nieu­wen van brug­gen en ka­de­mu­ren is een pre.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een vast dienst­ver­band, met daar­aan voor­af­gaand een tij­de­lij­ke aan­stel­ling voor een jaar (stan­daard bin­nen de ge­meen­te Am­ster­dam);
 • De in­scha­ling in sa­la­ris­schaal 10 (mi­ni­maal) € 2.973,- bru­to per maand tot en met schaal 12 (maxi­maal) € 5.872,- bru­to per maand bij een vol­le­di­ge werk­week van 36 uur is af­han­ke­lijk van op­lei­ding en werk­er­va­ring;
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé;
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer opna­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­dings­kos­ten van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men;
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den, ge­richt op per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen;
 • En na­tuur­lijk een fan­tas­ti­sche werk­lo­ca­tie mid­den in het cen­trum van Am­ster­dam met een van de groot­ste, mooi­ste en breed­ste pro­jec­ten­por­te­feuil­les in het land.
De organisatie Ingeklapt

Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent:

 • Bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners;
 • Wer­ken in een com­plexe ste­de­lij­ke om­ge­ving met veel sta­ke­hol­ders en bot­sen­de be­lan­gen, waar­in je uit­ge­daagd wordt om te bou­wen op je er­va­ring en nieu­we din­gen uit te pro­be­ren;
 • Elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de meest toffe projecten uitvoeren – van Zuidas tot Havenstad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark? Reageer dan uiterlijk 30 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs. #LI-POST

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.827,-
Contract:
Parttime - Fulltime