DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsmedewerker Wonen (10) 18 u/w

Standplaats: Valkenburg
Duur: 03-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Nog niet bekend
Reageren voor: 21 april 2021

Functiebeschrijving
De gemeente Valkenburg aan de Geul is een kleine dynamische gemeente met grote opgaven. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud aan dagtoeristen kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan hebben wij wellicht de ideale vacature voor jou.

De gemeenteraad heeft op 9 december 2019 de Woonvisie 2020 - 2025. Wonen op maat door maatwerk (Een visie op wonen in Valkenburg aan de Geul voor nu en in de toekomst) vastgesteld.
In deze woonvisie staat het gemeentelijk beleid centraal voor huisvesting van verschillende doelgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de prognoses van de demografische ontwikkelingen en relevante ontwikkelingen op de woningmarkt. De grootste uitdaging is om samen met alle betrokken partijen oplossingen te vinden die de huidige woningmarkt weer op gang trekken.

Op onze website is de volledige woonvisie raadpleegbaar via de volgende link:
http://www.valkenburg.nl/actueel/nieuws_41411/item/woonvisie-2020-2025-wonen-op-maat-door-maatwerk_43138.html

Onze huidige beleidsmedewerker Wonen heeft ook een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet algemeen en het opstellen van de Omgevingsvisie in het bijzonder. Met name deze extra aanvullende taken zorgen ervoor dat wij op zoek zijn naar tijdelijke ondersteuning voor het beleidsveld Wonen, zodat ook de lopende zaken/acties vanuit dit taakveld verder kunnen worden doorgezet en uitgerold.

Plek binnen de organisatie
Deze tijdelijke functie maakt onderdeel uit van het team Fysieke en Economische Ontwikkeling. Dit team richt zich op het uitzetten van beleid over thema's die bepalend zijn voor de identiteit van Valkenburg. In welke richting ontwikkelt de gemeente zich? Wat is de ambitie? Wat betekenen de ambities voor het woon- en vestigingsklimaat? Hoe wordt dit vertaald in structuurvisie, ruimtelijke plannen, marketingstrategie, projecten en programmalijnen?
Binnen de gemeentelijke organisatie heeft het team nauwe banden met andere teams aangezien voor het ontwikkelen van visie en programmalijnen, voeding vanuit de praktijk essentieel is. Het team bestaat uit een aantal beleidsmedewerkers vanuit de thema's duurzaamheid, economie en toerisme, citymarketing, evenementen, ruimtelijke ordening, wonen, landschap en natuur en projectleiders van strategische projecten.

Wat ga je in deze functie doen?
In de woonvisie is een aantal speerpunten benoemd. In het daarop volgend actieprogramma is aangegeven hoe de gemeente de speerpunten willen realiseren, o.a. door het werven van een Transitiemanager Vastgoed en Wonen. Deze is onlangs gestart.. Ook de beleidsmedewerker Wonen heeft een belangrijke rol in de nadere uitwerking, alsmede evaluatie en bijstelling van het vastgestelde beleid. Ook participeert de beleidsmedewerker in regionale overleggroepen en vindt er nauwe afstemming plaats met het team Vergunningen over de passendheid van nieuwe initiatieven vanuit het vastgestelde Woonbeleid.

De volgende taken zullen in afstemming met de zittende beleidsmedewerker Wonen worden verdeeld en geven een beeld van de voorkomende werkzaamheden.
- Prestatieafspraken 2020 met de woningcorporaties evalueren;
- Voortgang prestatieafspraken 2021 bewaken;
- Prestatieafspraken 2022 voorbereiden en uitwerken;
- Aansturing en begeleiding van een extern bureau bij woonbehoefteonderzoeken;
- Afronden onderzoek naar invoering starterslening en verdere uitwerking daarvan;
- Opstellen van een beleidsregel buiten toepassing verklaren GKM voor goede woningbouwplannen ;
- Nader uitwerken en richting geven aan de visie "Wonen en Zorg" (in samenwerking met team Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht)
- Beleidsmatig richting geven voor gebiedsontwikkeling schoollocatie "Stella Maris e.o." indien daar gekozen wordt voor woningsbouwontwikkeling.
- Input leveren aan de (regionale) evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL);
- Verkennen subsidiemogelijkheden voor woningbouwontwikkelingen;
- Bijdrage leveren aan het regionale project "Aanpak particuliere woningvoorraad";
- Monitoring in het algemeen i.r.t. de woonvisie - Beantwoorden van allerlei vragen op het gebied van wonen via mail of telefonisch (intern en extern);
- Geven van deeladvies wonen en het motiveren van het al dan niet verlenen van medewerking aan plannen;
- Ondersteunen bij gesprekken over informele plannen m.b.t. wonen (in de vorm van vooroverleg of door erbij te zijn)
- Werkzaamheden m.b.t. het Regionaal Overleg VolksHuisvesting (ROVH) en uitvoering SVWZL;
- Voorbereiden van en uitwerking van stukken voor/vanuit de Raadsklankbordgroep Wonen;
Etc.

De procedure
De selectiegesprekken vinden plaats in week 17 van dit jaar.

Wie zoeken wij?
Bij voorkeur zoeken wij voor deze functie iemand die breed georiënteerd is met specialiteit en affiniteit voor volkshuisvesting/wonen en die bij voorkeur ook reeds ervaring heeft opgedaan als beleidsmedewerker in een soortgelijke functie binnen een gemeentelijke organisatie.
Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau, bij voorkeur met een raakvlak met een of meerdere onderwerpen binnen de beleidsthema's Wonen en Volkshuisvesting.

Wat bieden wij?
De omvang van het aantal uren is tussen de 16 en 20 uur per week, in overleg te bepalen, in ieder geval t/m eind 2021.
Start: in overleg, bij voorkeur z.s.m.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist