Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Revit Modelleur

Dit ga je doen

Als Senior Revit modelleur bij de gemeente Amsterdam werk je te midden van de constructieve afdelingen. Je gaat werken aan diverse mooie en uitdagende constructies zoals bruggen, kademuren en sluizen. Allemaal binnen de prachtige stedelijke omgeving van Amsterdam. Als Senior Revit-modelleur ben je actief in projecten in de ontwerpfase en ben je verantwoordelijk voor het bouwen van de constructieve 3D modellen. Jij als ervaren Revit modelleur kunt de modellen zelf opzetten met onze Revit template en family bibliotheek als basis. Daarnaast ben je pro-actief en kun je zelfstandig inhoudelijke vraagstukken die het 3D-model/ontwerp aangaan afstemmen met de projectleider en andere disciplines binnen het ontwerpteam. Je houdt je verder actief bezig met het uitwisselen van BIM-extracten, zowel intern als met externe partijen en beoordeelt deze ook inhoudelijk.

Wij vragen Ingeklapt

Dit is jouw kracht

 • Het op­stel­len van een ont­werp op ba­sis van func­ti­o­ne­le ei­sen;
 • Het op­stel­len en uit­brei­den van mo­del­len door slim ge­bruik te ma­ken van BIM-tools (waar­on­der be­schik­ba­re data zo­als pun­ten­wol­ken);
 • Het op­stel­len en in­zich­te­lijk ma­ken van com­plexe fa­se­rin­gen;
 • Het be­pa­len van hoe­veel­he­den en het uit­voe­ren van ana­ly­ses met het mo­del;
 • Het aan­le­ve­ren van in­for­ma­tie uit het mo­del aan be­trok­ken dis­ci­pli­nes;
 • Het ge­ne­re­ren van te­ke­nin­gen uit het mo­del;
 • BIM ex­trac­ten uit­wis­se­len met an­de­re dis­ci­pli­nes en par­tij­en;
 • Zelf­stan­dig een mo­del kun­nen bou­wen van be­gin tot eind en in­hou­de­lij­ke za­ken hier­over af­stem­men met het ont­werp­team.

Het Ingenieursbureau heeft een kennisgroep met BIM-specialisten die zich actief bezig houdt met de ontwikkeling van BIM. Zij werken aan de integratie van BIM, Systems Engineering, projectmanagement, informatiemanagement, risico’s en kosten. Als Modelleur bij het Ingenieursbureau groei je mee in deze ontwikkeling en lever je hieraan, al naar gelang jouw kennis, inzet en interesse, een actieve bijdrage.

Verder heb je

 • Mi­ni­maal een af­ge­ron­de op­lei­ding hbo ci­vie­le tech­niek;
 • Rui­me er­va­ring met de Au­to­desk In­fra­struc­tu­re Sui­te;
 • Rui­me er­va­ring als te­ke­naar/​ont­wer­per;
 • Rui­me er­va­ring met Re­vit, Ci­vil3D en Na­vis­works;
 • Er­va­ring met het im­por­te­ren en ex­por­te­ren van BIM ex­trac­ten;
 • Bij voor­keur ook aan­toon­ba­re er­va­ring met zelf­stan­dig een mo­del kun­nen bou­wen van be­gin tot eind en er­va­ring met wer­ken in een ste­de­lij­ke om­ge­ving.
Wij bieden Ingeklapt
 • Mi­ni­maal € 2.756,- en maxi­maal € 4.494,- bru­to per maand (schaal 9-10) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en zelf je werk­tij­den in te de­len, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé. Dit ge­beurt al­tijd in over­leg.
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­din­gen van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men;
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt;
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als trai­nin­gen en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen. En na­tuur­lijk een fan­tas­ti­sche werk­lo­ca­tie mid­den in het cen­trum van Am­ster­dam met een van de groot­ste, mooi­ste en breed­ste pro­jec­ten­por­te­feuil­les in het land.
De organisatie Ingeklapt

Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent:

 • Bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners;
 • Wer­ken in een com­plexe ste­de­lij­ke om­ge­ving met veel sta­ke­hol­ders en bot­sen­de be­lan­gen, waar­in je uit­ge­daagd wordt om te bou­wen op je er­va­ring en nieu­we din­gen uit te pro­be­ren;
 • Elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren;
 • En ook: wer­ken voor de Cham­pi­ons Lea­gue van de ge­meen­te­lij­ke In­ge­ni­eurs­bu­reaus. We bou­wen aan ken­nis­net­wer­ken met onze part­ners, zo­wel bin­nen als bui­ten de or­ga­ni­sa­tie. Het In­ge­ni­eurs­bu­reau is heel plat ge­or­ga­ni­seerd, wat wil zeg­gen dat je de ruim­te krijgt om bij­voor­beeld zelf een ken­nis­vak­groep op te rich­ten of een ont­wik­ke­ling van bui­ten naar bin­nen te ha­len als je ziet dat dit be­lang­rijk is voor de stad. Nieu­we sa­men­wer­kin­gen aan­gaan, pi­lots draai­en en aan de lat staan voor je ei­gen ont­wik­ke­ling - dat kan al­le­maal bij het In­ge­ni­eurs­bu­reau!

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de meest toffe projecten uitvoeren – van Zuidas tot Havenstad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark? Reageer dan uiterlijk 31 maart 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.494,-
Contract:
Parttime - Fulltime