Projectleider Vastgoed

Solliciteer op de website van de werkgever

In de rol van Projectleider Vastgoed bij deze gemeente kan je enerzijds worden ingezet als ambtelijk opdrachtnemer en eindverantwoordelijke voor de initiatie, voorbereiding, realisatie en evaluatie van projecten in het kader van investeringen/projectmatig onderhoud en herinrichtingprojecten. Anderzijds kan je als projectleider verantwoordelijk zijn voor projecten op het domein van gemeentelijk vastgoed, op het gebied van nieuwbouw, renovatie en verbouwing.

Resultaatgebied 1: projectleiding
* Je initieert middelgrote projecten met een monodisciplinair karakter, bijvoorbeeld voor wat betreft het
domein van gemeentelijk vastgoed, op het gebied van nieuwbouw, renovatie en verbouwing. Bij deze
projecten speelt (onderhouds)problematiek of tijdsdruk een significante rol. Andere voorbeelden zijn
de renovatie van pompen en gemalen, de herinrichting van meerdere speelplekken tegelijkertijd,
groot onderhoud asfalt, e.d.; * Je ontwikkelt in samenwerking de (technische) uitgangspunten voor hoe een project in regie wordt aangepakt, maakt een plan van aanpak (projectplannen) of laat dit maken, maakt hierin een analyse van de GROTICK-elementen en geeft inzicht en advies. Houdt bij de voorbereiding rekening met veel verschillende aspecten, bijvoorbeeld of alle logistieke processen binnen de beschikbare ruimte passen of hoe de gebruikers effectief gebruik kunnen blijven maken van het vastgoed. Betrekt daarnaast diverse regionale en landelijke ontwikkelingen en gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. Bij de projectvoorbereiding is er vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven aan te leveren voor de projectuitvoering;* Je stemt af en adviseert richting interne opdrachtgevers of management over het plan van aanpak en de haalbaarheid van de opdracht. Je signaleert daarbij eventuele knelpunten en komt samen met specialisten, zoals externe adviseurs en adviseurs inkoop, tot heldere adviezen en concrete oplossingen;* Je bereidt projecten voor. Je laat ontwerpen en adviezen, ramingen, aanbesteding- en contractdocumenten opstellen door externe advies- en ingenieursbureaus;* Je beoordeelt de door collega’s en derden geleverde producten, waaronder planningen, ramingen, bestekken, ontwerpen, saneringsplannen, risico-inventarisaties en beheersmaatregelen, brieven aan gebruikers e.d. * Je houdt je bezig met het laten organiseren, de inhoudelijke voorbereiding en deelname aan interne en externe overleggen waaronder bouwvergaderingen, bewonersavonden, aanbestedingen; * Je inventariseert, plant en vraagt de benodigde vergunningen aan en heeft een inhoudelijke bijdrage bij eventuele bezwaar en beroepsprocedures. Daarbij draag je zorg voor een actueel vergunningenregister; * Je blijft –waar relevant- na toekenning betrokken bij de uitvoering van projecten. Stuurt dan directievoerder en aannemers aan, houdt inhoudelijk toezicht op de werken, bewaakt de financiën, kwaliteit en voortgang nauwlettend en zorgt dat de informatieverstrekking op orde is. Is sparringpartner voor directievoerders, aannemers en andere partijen betrokken bij de uitvoering voor wat betreft technische vragen. Werkt -indien van toepassing- onder de (senior) projectleider of projectmanager.;* Je rapporteert regelmatig en vraagt goedkeuring aan / stemt af met de teammanager, programmaleider of (senior) projectmanagers over afwijkingen en voortgang;
* Je schaalt op wanneer de voortgang van en/of de besluitvorming binnen het project hierom vraagt; * Je stelt voortgangsrapportages op en rapporteert hierbinnen over de GROTICK elementen van het project aan de interne opdrachtgevers/programmaleider of de (senior) projectmanager;
* Je stelt op (of je laat opstellen) en actualiseert het overzicht van risico’s en de beheermaatregelen;
* Indien van toepassing: beoordeel en accepteer je de (deel)resultaten/oplevering;* Je evalueert of draagt bij aan de evaluatie van projecten. Daarbij toets je behaalde projectresultaten aan de opdracht en stel je een eindverslag met verantwoording op (of draag je hieraan bij).

Resultaatgebied 2: participatie en afstemming * Je neemt deel aan of -indien van toepassing- geeft vorm aan en organiseert met het projectteam de inspraak en participatie en regelt de momenten waarop dit in het project actueel is. Laat een communicatieplan met communicatie-uitingen opstellen of stelt deze op;* Je stemt af met diverse interne- en externe stakeholders en onderhoudt -indien van toepassing- het contact over aspecten bij de uitvoering van projecten; * Je bent -indien van toepassing- opdrachtgever naar externe partijen, zoals gespecialiseerde advies-, inspectie-, onderzoek- en ingenieursbureaus;* Je overlegt met bijvoorbeeld de programmaleider, (senior) projectmanager, management of bestuurlijk opdrachtgever over de strategie en koers van het project en adviseert over besluitvorming.

Resultaatgebied 3: inkoop en aanbesteding * Je draagt zorg -indien van toepassing in samenwerking met de (senior) projectmanager- voor het (laten) opstellen en controleren van selectie- en aanbestedingsleidraden en gunningsadviezen;* Je draagt zorg -indien van toepassing in samenwerking met de (senior) projectmanager- voor inkoop en aanbesteden, selecteren en onderhandelen met externe partijen, afsluiten contracten en overeenkomsten;
* Je stelt B&W- en directievoorstellen op (of je bereidt deze voor) over uitvoeringszaken, zoals aanbesteding;
* Je adviseert -indien van toepassing- bestuur en raad in staf en commissie.

Resultaatgebied 4: advisering * Je adviseert de programmaleider/interne opdrachtgever/(senior) projectmanager op het gebied van het specialisme, bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouwing en renovatie of onderhoud (MJOP) van het gemeentelijk vastgoed;* Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied (in de breedste zin) en deelt deze binnen het eigen en overige betrokken teams. Onderhoudt externe netwerken ten behoeve van kennisuitwisseling.
Uren:
24
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor een gemeente in de omgeving van Rotterdam en Den Haag, is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider Vastgoed.

(24 uur, t/m 14 oktober 2022, per z.s.m.)
Wat wij bieden

Wij kunnen je bijvoorbeeld via een interim constructie (uurtarief in overleg) of detacheringsconstructie (inschaling conform CAO gemeenten) door bemiddelen.
Dit betreft een opdracht vanaf z.s.m. t/m 14 oktober 2022 bij een gemeente in de omgeving van Rotterdam en Den Haag, in de provincie Zuid-Holland.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Je beschikt over aantoonbare HBO+ werk- en denkniveau binnen het vakgebied;* Kennis van en ervaring met specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden;* Je beschikt over goede communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en je kunt goed zelfstandig zaken oppakken: Je rapporteert aan de teammanager en functioneel aan programmaleider/interne opdrachtgevers of (senior) projectmanager over inhoud, aanpak, voortgang (planning) en resultaat van de projecten en de beheermaatregelen van de onderkende risico’s. Neemt zelfstandig of -indien van toepassing- in overleg met de (senior) projectmanager uitvoeringsbesluiten over het proces en inhoud van de projecten (binnen de kaders van de opdracht). Neemt -indien van toepassing- zelfstandig besluiten over meerwerk (tot een mandaatlimiet);
* Je informeert en stemt af met interne- en externe betrokkenen; * De volgende compententies zijn daarnaast essentieel voor een goede invulling van deze functie: politiek en bestuurlijk bewustzijn, omgevingsbewustzijn, analytisch vermogen, initiatief, flexibiliteit, overtuigingskracht, samenwerken, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid.
Dit betreft een tijdelijke functie. Het is daarom van belang dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk – maar uiterlijk vóór 13 oktober 12:00 uur – jouw meest recente CV en motivatie op! Een korte en bondige motivatiebrief volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Lotte Nienhuis via LotteNienhuis@JSConsultancy.nl of bel naar 06 30 78 82 82. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.tijdelijk
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later