DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmaregisseur Landbouw & Grondgebruik Gelders Energieakkoord 16 u/w

Standplaats: Gelderland, gedeeltelijk op het provinciehuis te Arnhem
Duur: 01-11-2021 t/m 31-08-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 30 september 2021

Opdracht omschrijving
In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma's: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de realisatie van de opgave.

Voor het programma Landbouw & Grondgebruik zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren programmaregisseur. Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen.

Het programma Landbouw & Grondgebruik bestaat uit een drietal sporen:
Spoor 1: Vermindering van de CO2 uitstoot in de land- en tuinbouw.
Spoor 2: Terugdringen van broeikasgassen uit de veehouderij.
Spoor 3: CO2 vastlegging in landbouwbodems en natuur.
De meerwaarde van het GEA binnen deze sporen is niet overal gelijk. Dit komt doordat er binnen Gelderland al diverse initiatieven bestaan met betrekking tot Landbouw & Grondgebruik. We willen dubbelingen hiermee voorkomen. Ook is er een nauwe samenhang geconstateerd met andere programmalijnen binnen het GEA. De programmaregisseur Landbouw & Grondgebruik heeft binnen de verschillende sporen daarom ook verschillende verantwoordelijkheden

Aansturing van de vijf programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Je bent verantwoording verschuldigd aan de GEA-regisseur. Binnen elk programma zijn de partners gevraagd een onbezoldigd "voorzitter'' te leveren. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom; je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van Landbouw & Grondgebruik in Gelderland. Daartoe smeed je samenwerkingen die projecten uitvoeren vanuit een onder jouw bezielende leiding tot stand gekomen (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

Verantwoordelijkheden
De werkzaamheden van de programmaregisseur Landbouw & Grondgebruik van het GEA zijn:
Je bent voor de partners binnen spoor 1 van het programma Landbouw & Grondgebruik het eerste aanspreekpunt. Binnen de GEA organisatie ben je voor het programma Landbouw & Grondgebruik eveneens het eerste aanspreekpunt.
Je creëert een speelveld binnen spoor 1 waar partijen elkaar kunnen vinden en draagt zorg voor de uitvoering van het programma.
Je ontwikkelt samen met de partners binnen spoor 1 nieuwe initiatieven.
Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van programma Landbouw & Grondgebruik met nadruk op spoor 1.
Je agendeert relevante onderwerpen en verbindt Gelderse partijen die actief zijn in spoor 1, 2 en 3; voor spoor 1 vindt dit in nauwe samenhang plaats met de programma's Duurzame Opwekking, Mobiliteit en Industrie en Bedrijven. Voor spoor 2 en 3 vindt dit plaats in afstemming met lopende initiatieven en samenwerkingsverbanden buiten het GEA.
Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven en een goede uitvoering.
Je levert input vanuit spoor 1, 2 en 3 voor GEA voortgangsmonitoring met betrekking tot CO2 doelstellingen.
Je bespreekt de voortgang van het programma in het GEA-team en neemt initiatief tot bijstelling van het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen.
Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma- bijeenkomsten binnen spoor 1 en de afstemming met de andere GEA- of externe programma's. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
Je draagt zorg voor kennisspreiding en communicatie over beleid, best-practices en verdienmodellen in spoor 1 en doet dit off-line en on-line.
Je levert inbreng voor- en neemt deel aan- het GEA-teamoverleg en het overleg met de programma-voorzitters.
Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren.

Eisen:
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van verminderen van CO2 equivalenten.
- Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Landbouw (kringlooplandbouw) & Grondgebruik in al haar facetten.

Gunningscriteria Kwaliteit:
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken in netwerken (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe heeft aantoonbaar ervaring in de landbouw sector en weet daardoor makkelijk om te gaan met de verschillende spelers binnen deze agrarische sector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de verschillende spelers benoemen.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring in de publiek private samenwerking, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De eerder genoemde ervaring bij de eisen mag ook hier worden gebruikt voor de toelichting op dit gunningscriterium.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

VERBINDEN: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen op te zoeken en bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je houd van samenwerken, je bent in staat mensen te verbinden en contacten te versterken.
INSPIREREN: Je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren. Je bent altijd op zoek naar kansen, je denkt in oplossingen en je durft fouten te maken (en je fouten toe te geven).
FLEXIBILITEIT: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Daarnaast beschik je over een handson mentaliteit (aanpakker) met kennis van zaken en ben je in staat te denken in abstracties om concrete doelen en projecten te verdiepen en er partijen bij te betrekken. Je kunt tussen de regels door lezen en zaken relativeren (indien nodig met humor). Je staat open om feedback te ontvangen en je kunt ook feedback geven.
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het proces / programma. Je kunt goed luisteren. Tevens ben je empatisch en sensitief. Je kunt anderen ervan overtuigen (als dat nodig is) dat we de ambities kunnen halen/waarmaken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist