DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Afval (12) 32 u/w

Standplaats: Roermond
Duur: 17-05-2021 t/m 17-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 10 mei 2021

Probleemstelling.
Binnen het team afval zijn er de afgelopen periode een aantal knelpunten aan het licht gekomen die duidelijk maken dat het team niet "in control" is. Er ontbreekt een overzicht van de noodzakelijke producten in relatie tot zowel besluitvorming als financiële consequenties. Hierdoor is er sprake van een groot afbreukrisico op zowel bestuurlijk vlak alsook in financiële zin. Het college heeft op 30 maart jl. besloten tot een interventie door de tijdelijke inhuur van specifieke expertise op gebied van afval, met als doel

Algemeen
Inventarisatie knelpunten binnen team Afval
Voorstellen ten aanzien van de te nemen maatregelen om team Afval in control te krijgen.

Financiën.
Analyse financiële gegevens compartiment afval (zowel aan kosten als batenzijde). Zou 1e kwartaal 2021 plaatsvinden.
Kostenberekening compartiment afval
Doorrekening product afval voor begroting 2022 e.v.
Berekening tarieven afvalstoffenheffing 2022 op basis van werkelijke kosten cf. BBV (incl. loonkosten)
Doen van voorstellen ten aanzien van tarieven afvalstoffenheffing.
Optioneel (afhankelijk van besluitvorming)
Doen van voorstellen om de kosten binnen het compartiment afval terug te dringen.

Bedrijfsvoering
Doen van voorstellen om de bedrijfsvoering (taken, processen, formatie) binnen het team Afval te verbeteren.
Opstellen van plan van aanpak, doen van voorstellen en het nemen van maatregelen om in de komende jaren in control te zijn.
Inventarisatie van contractbeheer binnen afval (20 contracten).
Opstellen van een contractenregister afval.
Analyseren basisgegevens voor de inzameling van afval en het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor een juiste oplegging van aanslagen afvalheffing
Implementatie managementinformatiesysteem Afval
Opstellen managementtool om te kunnen sturen op resultaat.

Operationeel
Europese aanbesteding aanschaf monocontainers
Europese aanbesteding milieupark
Begeleiding en coördinatie omwisseling monocontainers
Maken van duurzame procesafspraken met van Kaathoven

Diversen
Afdoening diverse moties:
Motie zwerfafval
Motie inzameling KCA bij apothekers
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist