Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Floormanager Amsterdam Museum

Team dagelijkse zaken
De floormanager maakt deel uit van het team Dagelijkse Zaken, dat valt onder de afdeling Bedrijfsvoering. Het team bestaat onder andere uit medewerkers floormanagement, facility management en ict ondersteuning en voert de ondersteunende taken uit voor de dagelijks gang van zaken in zowel de publieke gebieden als de personeelsruimten van de AM gebouwen. De floormanager rapporteert aan de teamleider Dagelijkse zaken.

Jouw verantwoordelijkheden
Als floormanager stel je alles in het werk voor een geslaagd bezoek of evenement in het museum, zowel voor onze bezoekers als relaties en gasten van (commerciële) evenementen. Je hebt oog voor detail, maar ook een helicopterview. Jouw gastvrijheid zorgt voor een optimaal verloop van een dag in het museum of een speciaal event. Met jouw ervaring ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum en signaleer je storingen op alle locaties van het museum, weet deze adequaat op te lossen en je ziet er op toe dat deze onopgemerkt blijven voor de gasten. Je regelt en bent verantwoordelijk voor ontvangsten en evenementen, je bereidt deze voor en zorgt ervoor dat deze zonder problemen verlopen waarbij je fungeert als ’toonbeeld van het AM hospitality beleid

Wij vragen Ingeklapt

Wie ben jij?

 • Je bent ser­vi­ce- en kwa­li­teits­ge­richt in­ge­steld;
 • Je bent re­pre­sen­ta­tief en com­mu­ni­ca­tief;
 • Je hebt een hands-on men­ta­li­teit en bent stress­be­sten­dig;
 • Je houdt over­zicht en werkt punc­tu­eel;
 • Je bent een ech­te team­play­er maar kan ook goed zelf­stan­dig wer­ken;
 • Je bent op wis­se­len­de tij­den zo­wel door­de­weeks als in het week­end be­schik­baar.
Competenties Ingeklapt

Je competenties

 • Ge­or­ga­ni­seerd
 • So­ci­aal
 • Pro ac­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt
 • Flexi­bel
Wij bieden Ingeklapt

Een dynamische en inspirerende werkomgeving met gedreven collega’s

 • Een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd (één jaar), even­tu­e­le ver­len­ging be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den;
 • Een markt­con­form sa­la­ris in schaal 8 ( min.€ 2.484,- / max. € 3.591,- bru­to per maand bij 36 u/​p.w.) vol­gens de Per­so­neels­re­ge­lin­gen van de Ge­meen­te Am­ster­dam, ex­clu­sief 17,05 % In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get, af­han­ke­lijk van ken­nis en er­va­ring,.
De organisatie Ingeklapt

Ons museum
Het Amsterdam Museum is hét stadsmuseum van Amsterdam en vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. We brengen inzicht, verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers en bewoners. Dat doen we met tentoonstellingen, publieksprogramma’s, publicaties en andere projecten, zowel in onze musea als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, participatie, samenwerking en kennisdeling staan bij ons hoog in het vaandel.
In de aanloop naar het 750-jarig bestaan van de stad in 2025 heeft het Amsterdam Museum voor de komende jaren een ambitieuze agenda met grote en innovatieve projecten. Zo werken we aan de voorbereiding van de grootschalige renovatie van onze huidige hoofdlocatie aan de Kalverstraat, meerdere tentoonstellingen in onze vleugel en tijdelijk onderkomen in de Hermitage Amsterdam, in Museum Willet-Holthuysen en innovatieve museale projecten zoals ons verzamelproject Collecting the City.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie, dan kun je reageren door onderstaande vragen in maximaal 300 woorden per vraag te beantwoorden. Het is niet nodig om een motivatiebrief en CV mee te sturen. Zodoende beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier en zo objectief mogelijk. Graag ontvangen we naast je antwoorden je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Waar­om sol­li­ci­teer je voor deze func­tie? En waar­om spe­ci­fiek bij het Am­ster­dam Mu­se­um?
 • Om­schrijf een op­dracht, waar­uit blijkt, hoe ser­vi­ce­ge­richt jij werkt. Hoe heb je ge­han­deld? Wat was het re­sul­taat en wat zou je een vol­gen­de keer wel­licht an­ders doen?
 • Van­uit ver­schil­len­de kan­ten van de or­ga­ni­sa­tie wordt vaak be­roep ge­daan op de floor­ma­na­ger. Be­schrijf een werk­si­tu­a­tie waar­uit blijkt hoe je om­gaat met het stel­len van pri­o­ri­tei­ten.
 • Be­schrijf een pro­ject of event, waar­aan jij hebt ge­werkt, waar je het meest trots op bent? Wat was jouw rol en hoe heb je dit aan­ge­pakt?

Als je belangstelling hebt, nodige we je uit te reageren door je antwoorden tot en met woensdag 12 januari 2022 te mailen naar po@amsterdammuseum.nl o.v.v. vacature floormanager.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.591,-
Contract:
Fulltime