DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior medewerker VTH 16 u/w

Standplaats: Haaksbergen
Duur: 19-4-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 8 april 2021

Functiebeschrijving
Het team VTH (Vergunningen, toezicht en handhaving) van de gemeente Haaksbergen bestaat uit zo'n 10 medewerkers. Samen verzorgen zij de behandeling van vergunningaanvragen en meldingen op het gebied van bouwen, evenementen en horeca. Toezicht en handhaving hierop valt eveneens onder de taken van dit team.
Vanwege de invoering van de omgevingswet is het noodzakelijk dat ons team wordt versterkt zodat onze collega's ruimte krijgen om zich in te kunnen zetten voor deze opgave.

Daarom zijn wij op zoek naar een Senior medewerker VTH

Wat ga je doen?
Als seniormedewerker ben je vooral aanspreekpunt voor de vergunningverleners en toezichthouders binnen het team en speel je een belangrijke rol bij de behandeling van complexe bouwplannen en nieuwe planologische ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarbij ligt de nadruk op de Wabo taken. Je werkt samen met juridisch medewerkers, toezichthouders en de collega's van de afdeling Ontwikkeling. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede vergunningen worden af afgegeven. Je houdt toezicht op het proces van de aanvraag tot en met de besluitvorming. Ingeval van zienswijzen en bezwaarschriften ben stel je de adviezen en besluiten op en vertegenwoordig je de gemeente in de gerechtelijke procedures.
Daarnaast adviseer je het bestuur en management over complexe aanvragen en je geeft voorlichting aan burgers en bedrijven over regelgeving.

Doel van de functie:
Verrichten van technische en juridische werkzaamheden op het gebied van het reguleren van bouwactiviteiten, het verlenen van daarmee verband houdende vergunningen en de handhaving daarvan, zodat wettelijke regelgeving en procedures zorgvuldig worden uitgevoerd.

Belangrijkste resultaatgebieden:
1. Getoetste aanvragen omgevingsvergunning, binnen de kaders van bestemmingsplannen, bouwverordening, Bouwbesluit en andere regelgeving, zodat omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven.

Kernactiviteiten
Toetst aanvragen omgevingsvergunning (in hoofdzaak complexe) aan bestemmingsplannen, bouwverordening, Bouwbesluit (o.a. brandveiligheidsvoorschriften) en andere regelgeving.
Stelt de bouwsommen vast.
Bepaalt of aanvragen van een begeleidend advies moeten worden voorzien
Overlegt over aanpassing van bouwplannen en completeert ontbrekende gegevens.
Controleert op hoofdlijnen statische berekeningen en tekeningen.
Voorziet een aanvraag van een advies en geeft aan welke procedure gevolgd dient te worden.
Prepareert de feitelijke vergunning.
Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van omgevingsvergunningen.

2. Adviezen met betrekking tot bijzondere aanvragen(binnen- en buitenplanse afwijkingen)), binnen de kaders van bestemmingsplannen, bouwverordening en andere regelgeving, zodat omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven.

Kernactiviteiten
Maakt voorstellen m.b.t. voorbereidingsbesluiten.
Adviseert over artikel binnen- en buitenplanse procedures.
Zorgt voor de juridische afhandeling.

3. Behandelde zienswijzen en opgestelde verweerschriften naar aanleiding van bezwaarschriften inzake aanvragen omgevingsvergunning en bestuursdwang van niet complex juridische aard, volgens wettelijk vastgestelde regels en termijnen, zodat besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen.

Kernactiviteiten
Ontvangt zienswijzen op voorgenomen vergunningen en aanschrijvingen.
Beoordeelt deze op ontvankelijkheid.
Voert correspondentie.
Voorziet zienswijzen van adviezen.
Zorgt voor de juridische afhandeling.
Stelt verweerschriften op bij ingediende bezwaarschriften en verzoeken tot voorlopige voorzieningen.
Vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling van bezwaarschriften in de Commissie Bezwaar en Beroep.
Vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling van verzoeken tot voorlopige voorzieningen bij de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank en vertegenwoordigt mede de gemeente bij de behandeling daarvan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Vertegenwoordigt mede de gemeente bij de behandeling van beroepen en hoger beroepen bij resp. de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

4. Adviezen met betrekking tot illegale bouwwerken en illegaal gebruik, zodat der wettelijke voorschriften en gemeentelijke regelgeving wordt nageleefd en overtredingen kunnen worden beëindigd.

Kernactiviteiten
Toetst gemelde overtredingen aan de wettelijke voorschriften en jurisprudentie.
Stelt adviezen, voorwaarschuwingen en bestuurs- dwangaanschrijvingen op.
Zorgt voor de juridische afhandeling.

5. Adviezen over onderdelen van het te voeren beleid op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht, zodanig dat het rijksbeleid naar een uitvoerbaar gemeentelijk beleid wordt vertaald en het ontwikkelen van gemeentelijk VTH-beleid op basis van bestuurlijke besluiten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Kernactiviteiten
Verzamelt, selecteert en analyseert gegevens.
Stelt beleidsadviezen op over de wettelijke taken.
Stelt beleidsregels op.
Doet voorstellen het hoofd van de afdeling over ontwikkeling, wijziging en uitvoering van het beleid.
Volgt vakontwikkelingen en anticipeert daarop.
Vertaalt regelgeving en uitvoeringsbeleid naar concrete procedures en instructies.
Neemt deel aan diverse interne en externe overlegvormen ter voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke beleid.

Eisen
- Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden niet door Opdrachtgever vergoed.
- Het betreft een reguliere functie. Deze kan daarom niet op zzp-basis worden uitgevoerd. Eventueel geïnteresseerde zzp'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= met loonuitbetaling) laten aanbieden door een detacherings- of adviesorganisatie. Doorleenconstructies zijn nadrukkelijk niet toegestaan.
- Kandidaat is na gunning per direct beschikbaar voor 16 uur per week, flexibel inzetbaar.
- Kandidaat heeft kennis van de wetgeving RO
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als vergunningverlener Omgevingsvergunning Bouw in de afgelopen 8 jaar.

Wensen
- Kandidaat heeft een afgeronde hbo-opleiding
- Kandidaat heeft een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van Bestuursrecht of Bouwkunde of soortgelijk

Competenties, kennis en ervaring zullen worden getest in een gesprek met de opdrachtgever.

- Kan goed samenwerken
- Initiatiefnemend
- Dienstverlenend
- Doortastend
- Proactief
- Flexibel
- Communicatief vaardig
- Politiek sensitief

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist