DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager programmering & projecten 32 u/w

Standplaats: Steenbergen
Duur: 01-11-2021 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 26 oktober 2021

Het profiel
We zoeken een strategische verbinder zowel intern (bestuur, management en opdrachtgevers) als extern (regionaal en lokaal), iemand die een strategische kijk heeft op de inhoud, goed de samenhang borgt en overview heeft in relatie tot de programma's en projecten die lopen of starten in met name het ruimtelijk domein.

Je hebt visie, durft keuzes te maken en weet anderen hierin mee te nemen. Je hebt lef, luistert goed naar anderen en vraagt door als het spannend wordt. Je beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit. Je kan schakelen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Je brengt de juiste partijen met elkaar in gesprek om zo tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Je beschikt over programmamanagement- en projectleiderschapskwaliteiten. Als manager programmering & projecten ben je vaak opdrachtgever en in enkele gevallen ook opdrachtnemer. Je bent een aanjager en weet voortgang te houden op of opnieuw aan te brengen bij lopende programma's en projecten. Je bent resultaatgericht en houdt de bestuurlijke doelen goed in beeld. Je zoomt uit als dat nodig is, je brengt focus aan en kan prioriteiten goed inschatten. Je bent creatief in het binnenhalen van subsidies op zowel Europees, landelijk als regionaal niveau. Je beschikt over een goed netwerk ook binnen West-Brabant. Bovenal ben je een strategische gesprekspartner voor bestuurders, directie en MT. Je faciliteert en coacht collega's binnen de organisatie om de gezamenlijke doelen te halen en brengt lijn hierin aan.

De opdracht
De focus van de opdracht ligt op:
bestuurlijke ondersteuning van de portefeuillehouder;
strategiebepaling met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een strategische lijn in de programma's en projecten in het fysiek domein op de korte en lange termijn;
portfoliomanagement en het organiseren van implementatiekracht;
voortgang bewaken op een aantal lopende dossiers met betrekking tot gebiedsontwikkeling op lokaal niveau of in relatie tot regionale investeringen;
het in beeld brengen van de organisatorische uitdagingen in relatie tot programmering en projecten (o.a. focus, kwaliteit personeel, etc.).
Dit vertaalt zich in de volgende concrete resultaten:
Een visie en implementatievoorstel voor de strategische versterking op inhoud van de samenwerking tussen programma's en projecten.
Een overzicht en een plan van aanpak met acties gericht op het optimaliseren van de samenwerking in- en extern in relatie tot de programmering en de afgesproken doelstellingen.
Voortgang leveren op lopende dossiers.

De werkzaamheden bestaan uit
bevorderen van onderlinge afstemming en integrale samenhang van de programma's, projecten en activiteiten binnen de programmering;
sturing en coördinatie van de programma('s) en projecten met name in het fysiek domein;
adviseren van het bestuur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de totstandkoming, evaluatie en bijstelling van programma('s) en projecten, rekening houdende met de ontwikkelingen in en wensen en behoeften van de samenleving;
in beeld brengen en actueel houden van programma's en projecten door de vertaling ervan in een programmering waarin vermeld staat welke projecten of activiteiten wanneer uitgevoerd worden;
in samenspraak met de gemeentesecretaris/ algemeen directeur de inrichting of aanpassing van overlegstructuren die nodig zijn voor een adequaat bestuurlijk-ambtelijk samenspel;
het als ambtelijk opdrachtgever verstrekken van (project)opdrachten aan projectleiders of andere functionarissen en toezien op de juiste en tijdige invulling en bijstelling hiervan;
organiseren van benodigde capaciteit en middelen in samenspraak met directeur bedrijfsvoering en dienstverlening of teammanager om invulling te kunnen geven aan het opdrachtgeverschap, waaronder het toekennen van capaciteit en middelen aan een projectleider;
motiveren, stimuleren, faciliteren van projectleiders of andere functionarissen, voor een goede uitvoering van hun activiteiten of projecten, voor zover dat valt binnen
de toegewezen programma('s) en projecten;
gevraagd en ongevraagd leveren van de informatie aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur of directeur bedrijfsvoering en dienstverlening die nodig is om hun functie goed te kunnen uitoefenen.
Binnen de gemeente Steenbergen wordt gewerkt volgens de methode Projectmatig Creëren

De werkomgeving
Binnen West-Brabant is het juist de gemeente Steenbergen die veel ontwikkelpotentie heeft, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en rekening houdend met de uitdagingen als energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie, economische kracht, de regionale woningmarkt en het zorglandschap. Randvoorwaardelijk is alles aanwezig. Er zijn hechte gemeenschappen in de kernen, elk met een eigen karakter en identiteit. Er is ondernemerskracht dat ook blijkt uit de vele evenementen met vele betrokken vrijwilligers en initiatieven die inwoners en ondernemers zelf nemen op diverse terreinen. Wat ook bijdraagt zijn goede voorzieningen, het aanwezig zijn van maatschappelijk vastgoed en de daarbij aanwezige mogelijkheden om mensen te ontmoeten, te recreëren en te genieten.

Het raadsakkoord Aan de Slag! bevestigt de ontwikkelkansen en het belang van behoud van de
voorzieningen en kwaliteiten in de gemeente. Bovendien heeft de raad het college opdracht
gegeven de mogelijkheden voor de rondwegen rond de kernen Steenbergen en Dinteloord te
onderzoeken en hiervoor mogelijke financiële dragers te vinden. Een en ander wordt niet los van
elkaar gezien.

De economische kansen van de regio vereisen een voortgaande onderlinge samenwerking met de relevante partners en buurgemeenten. Het buitengebied en de A4 zijn economisch kansrijk. Met het Agro & Foodcluster (AFC) krijgen innovatieve bedrijven die experimenteren met duurzame grondstoffen, landbouw en biobased economy de ruimte. Dit biedt potentie voor onderwijsinstellingen. Ook op het gebied van toerisme en recreatie is het buitengebied met de waterrijke omgeving een grote kracht. De rijke historie van de gemeente en haar kernen biedt vele aanknopingspunten om deze sector te versterken.

Eisen
WO- werk- en denkniveau
Ervaring met programmamanagement en projectleiderschap
Ruime werkervaring in complexe programma's en projecten voor gebiedsontwikkeling
Aantoonbare ervaring met het werken binnen complexe netwerken met verschillende belangen
Communicatief vaardig zowel mondeling als op schrift

In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP'er. Is de kandidaat die u presenteert bij uw bureau in dienst of, indien u zelf als ZZP'er inschrijft, bent u bereid deze opdracht op basis van een detacheringsovereenkomst via een bureau in te vullen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist