Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Jobbird.
DIENST Alle Diensten van Jobbird waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van de Website aan Gebruikers.
GEBRUIKER Een natuurlijke of rechtspersoon met een account op de Website, die ofwel een Overeenkomst heeft met Jobbird, of die anderzijds gebruikmaakt van een Dienst van Jobbird. Dit kan zowel een Werkgever als Werkzoekende betreffen.
WERKGEVER Een (potentieel) werkgever of organisatie die gebruikmaakt van een Dienst van Jobbird.
OVEREENKOMST Een Overeenkomst tussen Gebruiker en Jobbird op basis waarvan Jobbird een Dienst levert aan Gebruiker.
PARTIJ OF PARTIJEN Jobbird en Gebruiker individueel of tezamen.
JOBBIRD Jobbird is een handelsnaam van Jobster Media B.V.. Jobster Media B.V. is gevestigd in Boxmeer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52439860.
WERKZOEKENDE Een natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst van Jobbird.
WEBSITE De website van jobbird.com, waarmee Jobbird Werkgever en Werkzoekende bij elkaar poogt te brengen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door Gebruikers en op alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten van Jobbird, voor zover deze betrekking hebben op het leveren van de Diensten van Jobbird en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
 3. Algemene Voorwaarden die door een Gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht. Voor wat betreft nietige, nietig verklaarde of vernietigbare bepalingen zal Jobbird in overleg treden met Gebruiker om nieuwe bepalingen vast te stellen die de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
 5. Na beëindiging van een Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing. Indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, zijn deze afwijkende voorwaarden na beëindiging van een Overeenkomst nog steeds van toepassing.

Artikel 3 - Afwijkingen en wijzigingen

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien Partijen zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 2. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de Gebruiker daaraan geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Jobbird behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigingen of aan te vullen. Dit geldt alleen ten aanzien van wijzigingen of aanvullingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die in het kader van het bedrijfsbelang van Jobbird aantoonbaar noodzakelijk zijn. Over wijzigingen of aanvullingen met ingrijpende consequenties, zal Gebruiker expliciet worden geïnformeerd.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Partijen zullen een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.
 2. Voorstellen, aanbiedingen, offertes, afspraken en toezeggingen van Jobbird zijn slechts bindend, indien Jobbird zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Indien tijdens de uitvoer van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen of aanvullen.
 4. Indien een eenzijdige wijziging of aanvulling van een Overeenkomst door Jobbird financiële of kwalitatieve consequenties heeft voor Gebruiker, zal Jobbird deze eerst bespreken met Gebruiker, alvorens de wijziging of aanvulling door te voeren.

Artikel 5 - Gebruik van de Website algemeen

 1. Het account van Gebruiker is niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan een account aan te maken op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie.
 2. Jobbird behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en het wachtwoord van een gebruikersaccount te wijzigen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van Jobbird of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van Jobbird schaden.
 4. Jobbird behoudt zich het recht voor om - indien nodig, naar oordeel van Jobbird - het account van de Gebruiker, de informatie binnen dat account of de informatie in documenten zoals geüpload door Gebruiker te verkorten, wijzigen of verwijderen. Dit kan in elk geval nodig zijn indien de informatie als niet volledig, niet juist of niet actueel kan worden beschouwd. Jobbird is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door Gebruikers geüploade informatie niet volledig, juist of actueel is. In geval van aankopen door Werkgever van cv´s van Werkzoekenden middels credits, zal daarnaast om voornoemde reden in geen geval terugbetaling van credits plaatsvinden.
 5. Jobbird behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud. Jobbird is gedurende deze periode niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de Website.
 6. De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op de website van een derde terechtkomen. Jobbird is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
 7. Jobbird is te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om te weigeren een Dienst aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of Jobbird van mening is dat dit kan leiden tot schade voor Jobbird.

Artikel 6 - Gebruik van de Website door Werkgever

 1. De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan een jaar zullen niet meer zijn in te zien. Wanneer een sollicitatie de status ´afgewezen´ heeft gekregen, is deze na twee weken niet meer in te zien.
 2. Werkgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in door Werkgever aangeleverde vacatureteksten en aanvullende informatie. Jobbird is geenszins verplicht om vacatureteksten en aanvullende informatie te screenen alvorens deze worden geplaatst op de Website.
 3. Werkgever zorgt ervoor geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde of geüploade informatie.
 4. Werkgever zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen account actueel zijn. Dit betekent dat Gebruiker enkel vacatures plaatst op de Website die op dat moment werkelijk bij Gebruiker openstaan en Gebruiker zal geen dubbele of verouderde vacatures op de Website laten staan of vacatures gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie.

Artikel 7 - Gebruik van de Website door Werkzoekende

 1. Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om van een Dienst van Jobbird gebruik te maken. Indien Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.
 2. Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Werkgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden

 1. Jobbird kan de Dienst tegen betaling aanbieden aan Werkgever. Indien Werkgever en Jobbird dat zijn overeengekomen, dient Werkgever het overeengekomen verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen Dienst, te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Indien Werkgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Werkgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Jobbird de Werkgever aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Werkgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Werkgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend.
 3. In geval van verzuim van de Werkgever is Jobbird gerechtigd om haar Diensten op te schorten. Werkgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Jobbird is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Werkgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Jobbird kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Werkgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen tweeëndertig (32) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Jobbird gerechtigd om ontvangen sollicitaties, vacatures en accountgegevens van Werkgever te verbergen dan wel te verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Werkgever zijn de vorderingen van Jobbird op Werkgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Jobbird is als goed ondernemer gehouden zich in te spannen om de Dienst naar behoren te verlenen. Indien Jobbird deze verplichting niet nakomt, is Jobbird gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Gebruiker, mits Gebruiker zo spoedig mogelijk - en uiterlijk binnen één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade - een schriftelijke klacht terzake indient bij Jobbird en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Jobbird.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Jobbird tot vergoeding van schade van Gebruiker, is beperkt tot ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis en 10.000 euro per jaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jobbird. Aansprakelijkheid van Jobbird voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Jobbird schiet in ieder geval niet tekort jegens Gebruiker en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de tekortkoming of schade direct of indirect gevolg is van: (i) oneigenlijk gebruik van de Website door Gebruiker, (ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de Website, (iii) onjuiste, onvolledige, onwettige of niet actuele informatie op de vacaturewebsite, waaronder informatie in vacatures en cv´s, (iv) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker aangeleverde teksten of documenten, (v) dat Jobbird niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren om welke reden dan ook, en (vi) door Gebruiker veroorzaakte schade aan een derde.
 4. Jobbird is nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Werkgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Jobbird kan niet garanderen dat Werkgever een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, waaronder beeldmerken en logo´s berusten bij Gebruiker en blijven bij Gebruiker berusten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Jobbird, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto's en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij Jobbird.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobbird, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 4. De Gebruiker vrijwaart Jobbird tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Gebruiker geplaatste vacatures of bedrijfsinformatie op de Website.

Artikel 11 - Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 1. Werkgever garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekenden via de Website slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.
 2. Werkgever verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekenden.
 3. Werkgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Daar waar Werkgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden, is Werkgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving. Werkgever vrijwaart Jobbird voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 5. Indien het noodzakelijk is voor Jobbird om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Werkgever daartoe volledige medewerking aan Jobbird, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 12 - Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Iedere tussen Partijen gesloten Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Jobbird is echter gerechtigd een tussen partijen gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Gebruiker ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 8.2. Jobbird kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel. Vorderingen van Jobbird die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 13 - Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 1 mei 2019

Bij Jobbird vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Jobbird omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van werkzoekenden, contactpersonen van zakelijke relaties en websitebezoekers.

Wie zijn wij?

Jobbird is een website van Jobster Media B.V. (KvK-nummer 52439860). Jobster Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Dit betekent dat Jobster Media B.V. bepaalt - rekening houdende met de geldende privacywetgeving - welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen. Onze contactgegevens vind je onderaan in dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van werkzoekenden?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kan Jobbird de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Sollicitaties en motivatiebrieven
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, webbrowser)
 • Pasfoto (vrijwillig te uploaden, zonder dat het consequenties heeft als je dat niet doet. Potentiële werkgevers kunnen de foto zien.)
 • Datum aanmelding, laatste login en laatste wijziging
 • Contactvoorkeuren

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je de volgende diensten en functionaliteiten te kunnen aanbieden:

 • Een eigen account-omgeving gebruiken
 • Opgenomen worden in de cv-database
 • Rechtstreeks solliciteren via de website van Jobbird
 • rechtstreeks te solliciteren via de website van Jobbird;
 • Vacatures zien die aansluiten bij jouw zoekopdracht
 • Mails ontvangen over relevante vacatures
 • informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • Tell a friend-button (een vacature doorsturen naar iemand anders)
 • Apply later-button (een vacature doorsturen naar je eigen e-mailadres)
 • Gemakkelijk contact met ons opnemen via de website

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom wij dat doen en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben:

Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (kunnen wij niet inzien en bewaren wij versleuteld)
Een eigen account-omgeving aanmaken, opgenomen worden in de cv-database en rechtstreeks solliciteren via de website van Jobbird Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze algemene voorwaarden
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Pasfoto (potentiële werkgevers kunnen de foto zien)
 • Contactvoorkeuren
Optioneel: om je account compleet te maken en jouw vindbaarheid en selectiekansen te vergroten Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze algemene voorwaarden
 • Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, webbrowser)
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Datum aanmelding, laatste login en laatste wijziging
Het verbeteren van de website, het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van de website, accountbeheer en het laten zien van vacatures die aansluiten bij de zoekopdracht Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze algemene voorwaarden

Gerechtvaardigd belang: verbeteren van de website
 • E-mailadres
Tell a friend-button (een vacature doorsturen naar iemand anders) en Apply later-button (een vacature doorsturen naar je eigen e-mailadres) Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze algemene voorwaarden
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Gemakkelijk contact met ons opnemen via de website Uitvoering van de overeenkomst: gebruikmaken van onze dienst en akkoord met onze algemene voorwaarden

Hoe kun je zelf je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Er zijn twee manieren waarop je zelf iets kunt doen met de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld:

 • Via je persoonlijke account kun je jouw gegevens zelf aanpassen. Daarvoor moet je eerst inloggen. Ook kan je instellen dat je niet meer vindbaar wil zijn voor werkgevers of je profiel verwijderen.
 • Via een vacaturemail kun jij je direct uitschrijven via de link die onderaan iedere vacaturemail staat.
Kun je niet meer inloggen, weet je niet of je een account hebt of heb je nooit een account aangemaakt maar krijg je toch mails? Neem dan contact met ons op per e-mail feedback@jobbird.com of telefoon (035 - 55 55 500). Wij helpen je graag verder.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?

Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers en waarom?

Op het moment dat je een van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Gebruikers ID
 • Unique identifiers
 • IP-adres
 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)
 • De internetbrowser die je gebruikt
 • Je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert)
 • Soort apparaat (smartphone, tablet)
 • Feedback en gesprekken
 • Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen in een bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Al onze medewerkers en verwerkers (organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken) tekenen voor geheimhouding van jouw persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben kunnen alleen persoonsgegevens inzien als dat voor hun functie noodzakelijk is.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Jobbird deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Denk bijvoorbeeld aan (potentiële) werkgevers of onze verwerkers. Verwerkers zijn partijen die voor ons gegevens van jou verwerken, zoals een softwareleverancier voor het afhandelen van supporttickets. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst met de de derde partij.

Je gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Jobbird heeft geen invloed op hoe deze websites met je gegevens omgaan.

Delen wij je gegevens met partijen buiten de EU?

Jobbird kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zoals een softwareleverancier. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken over goede veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen leggen wij vast in een verwerkersovereenkomst.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben
 • De gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten bewaren
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van je gegevens op te vragen

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Contact opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer:
035 - 55 55 500
E-mailadres:
feedback@jobbird.com
Postadres:
Jobster Media B.V.
Siriusdreef 12
2132WT Hoofddorp, Nederland

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Als je cookies uitschakelt werkt de website misschien minder goed.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je onze website gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en de informatie in de bestanden terughalen. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij de website verbeteren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

Jobbird gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken, zijn:

 • Functionele cookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, denk bijvoorbeeld aan je gebruikersnaam.

 • Analytische cookies

  Deze cookies meten hoe je onze website gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

 • Sociale media cookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op sociale media. Dat kan via de links en buttons op onze website.

 • Advertentiecookies

  Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen. Dit kunnen advertenties zijn van Jobbird op andere websites, of advertenties van derden op Jobbird.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wil dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Ook kun je instellen dat je een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de consumentenbond kan je meer informatie vinden over cookies.