Klant van Jobbird Essilor

Werken bij EssilorEr zijn nog geen beoordelingen voor Essilor - plaats een beoordeling - weergaves

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Handel/groothandel
Locaties
Zevenaar
Bedrijfsgrootte
1000+ medewerkers
Internationaal
Ja
Onderdeel van
Essilor Internationaal

Wie zijn wij?

Essilor Benelux/Nordics & Baltics maakt deel uit van de beursgenoteerde onderneming Essilor International en is één van de belangrijkste leveranciers van oogoptische producten. Een van onze bekendste merken is Varilux. Naast brillenglazen levert Essilor professionele apparatuur voor de winkel en werkplaats van de opticien en optometrist. Bovendien biedt Essilor de opticiens een breed pakket aan ondersteunende diensten. De productieafdeling waar de brillenglazen worden vervaardigd is gevestigd in Zevenaar. Het hoofdkantoor van de regio is gevestigd in Eindhoven.

Wil jij werken bij de wereldmarktleider op het gebied van brillenglazen en onderdeel uitmaken van een innovatief, dynamisch en gezond internationaal bedrijf solliciteer dan op één van de openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.


Bedrijfscultuur

DE BEGINSELEN VAN ESSILOR
 
Ieder van ons is verantwoordelijk voor de reputatie van Essilor in ons dagelijkse beroepsleven. Daarom moeten we de beginselen, die op ons allen van toepassing zijn, kennen en naleven. Dit betekent dat we de waarden die ten grondslag liggen aan onze onderneming moeten begrijpen en uitdragen.
 
Het doel van dit document is om de verspreiding van onze beginselen en onze waarden te vergemakkelijken. Vandaag de dag is dit bijzonder belangrijk omdat we sneller dan ooit groeien en omdat een toenemend aantal medewerkers en partners zich aansluit bij onze onderneming. Het is belangrijk dat we tijdens al onze activiteiten de gedragsregels hanteren waaruit blijkt dat we onze beginselen en waarden respecteren.
 
De kernwaarden zijn diepgeworteld in onze geschiedenis; zij vormen de basis van ons succes en ondersteunen onze groei. Deze waarden en beginselen worden breed gedragen met oog voor diverse geloofsovertuigingen en staan open voor culturele verschillen. Zij stellen ons in staat tot persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling.
 
Onze beginselen zijn afgeleid van enkele wezenlijke kenmerken van Essilor:
 
  • Onze collectieve missie is om alle aspecten rondom het kijken te verbeteren en te beschermen. Om deze bedrijfsmissie te realiseren, is het noodzakelijk dat we hoge kwaliteits- en innovatienormen stellen;
  • Onze leiderspositie betekent dat we een voorbeeldfunctie moeten vervullen in de manier waarop we zaken doen, maar ook handelen ten bate van de hele samenleving, binnen onze eigen locale gemeenschap en voor ieder individu.
 
Onze waarden komen tot uiting in de manier waarop we samen werken:
 
  • We vormen een geheel van ondernemers op basis van gedeeld vertrouwen en wederzijds respect. We worden gemotiveerd door het tonen van initiatief en we maken diversiteit tot één van onze sterke punten dankzij onze cultuur van sterke collectieve betrokkenheid. Zo kunnen we risico’s nemen en leren van onze successen, maar ook van onze fouten;
  • Valoptec Association vertegenwoordigt binnen de onderneming een verantwoordelijk aandeelhouderschap en beheer met eigen waarden waar de leden zich aan houden.
 
Onze beginselen en waarden leiden tot referentiedocumenten, waarvan sommigen gedetailleerder en andere iets meer specifieker zijn. Ze worden continu verbeterd en aangepast aan ons dagelijks handelen en aan de ontwikkeling van de Groep en haar omgeving. Ze zorgen voor constante verbetering van ons risicopreventiebeleid in een context van snelle veranderingen en globalisering.
 
Het delen van onze sterke beginselen en gemeenschappelijke waarden is onderdeel van onze cultuur en stelt ons in staat te werken aan onze gezamenlijke missie: iedereen in staat stellen “De wereld beter te zien”.
 
Hubert Sagnières
Chairman & Chief Executive Officer

DE WERELD BETER ZIEN: DE MISSIE EN DRIJFVEER VAN ONZE ONDERNEMING
 
Het zicht is een van de vijf zintuigen. Het is een vitale levensfunctie. Goed zien is niet alleen van essentieel belang voor onze gezondheid, maar ook voor ons sociale en professionele leven, de ontwikkeling van kinderen en ons dagelijkse welzijn.
 
Bij de inspanning om het zicht te verbeteren, is een groot aantal spelers betrokken. Het gaat hier dan vooral om visuele gezondheidsprofessionals en andere spelers binnen de optische industrie. Ook is het noodzakelijk professionals bewust te maken van de voordelen van zicht- en oogonderzoeken en corrigerende lenzen voor andere branches als het onderwijs, de werkomgeving en de transportindustrie.
 
Vier miljard mensen over de hele wereld hebben behoefte aan visuele correctie en momenteel hebben 2,4 miljard hier geen mogelijkheden voor. Essilor heeft zich als missie gesteld al deze mensen van dienst te zijn samen met oogprofessionals, door hen kwaliteitsproducten aan te bieden die innovatief, gepersonaliseerd en toegankelijk zijn dankzij een sterk gevarieerd productaanbod.
 
ONZE LEIDERSCHAPSVERANTWOORDELIJKHEDEN: EEN VOORBEELD STELLEN EN TEN DIENSTE STAAN VAN DE SAMENLEVING
 
De wereldwijde positie van Essilor brengt speciale verantwoordelijkheden met zich mee. Denk daarbij aan het respecteren van de wetten van de landen waar we aanwezig zijn, zoals van elke onderneming verwacht wordt. Maar ook aan de regels die betrekking hebben op het beheer van zakelijke, technische en sociale activiteiten, de cultuur en de manier van leven in de gemeenschappen waar we leven en werken. Daarnaast hebben we verschillende afspraken gemaakt waardoor onze onderneming zich op lange termijn kan ontwikkelen op een dusdanige manier dat wereldwijde economische, menselijke en milieu ontwikkelingen in acht genomen worden. Ook erkennen we de noodzaak om ons begrip van de landen waarin we onze activiteiten uitbreiden te verbeteren zodat we onze business kunnen aanpassen aan hun werkelijkheid.
 
WAT ONS BINDT ALS ONDERNEMERS: GEDEELD VERTROUWEN EN WEDERZIJDS RESPECT
 
Dicht bij het individu staan, binnen een wereldwijde organisatie die de beste kwaliteitsoplossingen implementeert stelt ons in staat innovatieve antwoorden te bieden voor de noodzaak om het zicht van mensen over de hele wereld te verbeteren.
 
Een gedeelde visie van de onderneming en wederzijds vertrouwen versterken de efficiënte mobilisatie van vaardigheden en middelen. Dit komt tot uitdrukking in het belang dat we hechten aan aandeelhouderschap voor medewerkers.
 
Essilor organiseert haar activiteiten in verschillende regio’s en markten via partnerschappen waar: autonomie van het management en ondernemingsgeest wordt aangemoedigd, er respect is voor mensen en we zorgen voor de beste kennis van de landen en culturen waar we onze intrede maken.
 
De ontwikkeling van duurzame partnerschappen is een belangrijk model waarmee onze missie wordt onderbouwd. Dit doen we door middel van het delen van technologieën met andere ondernemingen en via contracten met leveranciers en andere spelers binnen de optiek, inclusief het opleiden van optiek professionals.
 
 

ONZE BEGINSELEN DIE GERESPECTEERD MOETEN WORDEN
 
Beginselen die als leidraad dienen bij ons handelen en die moeten worden gerespecteerd.
 
Sommige zijn opgesteld door Essilor; andere komen voort uit wetten of regels die afkomstig zijn van de overheden in de landen waar we actief zijn. Weer andere zijn vrijwillige initiatieven die worden ondernomen in samenwerking met onze aandeelhouders.
 
RESPECTEER DE WET EN PAS HOGE NORMEN TOE
 
Het respecteren van de wetgeving en de openbare regels is een verplichting waar we ons allemaal aan moeten houden. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de concurrentiewetgeving, de intellectuele eigendomsrechten (octrooien, handelsmerken, methodes, know-how, enz.) en de arbeidswetgeving.
 
In dezelfde geest is respect voor interne- en externe normen inzake productveiligheid en kwaliteit een fundamenteel principe, gelet op de rol die we vervullen binnen de gezondheidszorg. Daarom zijn de lokale regels met betrekking tot gezondheidszorg, indien van toepassing, ook op ons van toepassing.
 
De wetgeving met betrekking tot de bescherming van het milieu en onze eigen normen op dit vlak moeten in al onze activiteiten worden nageleefd.
 
Als beursgenoteerde onderneming spreekt het voor zich dat we de financiële wetgeving moeten naleven (effecten- en wisselrecht, schendingen inzake handel met voorkennis, enz.).
 
Daarnaast hebben we beslist ons vrijwillig aan te sluiten bij o.a. het United Nations Global Compact. Daarom moeten we erover waken dat we deze betrokkenheid respecteren.
 
MENSELIJKE Verhoudingen GEBASEERD OP ONZE BEGINSELEN
 
Het naleven van de beginselen in onze menselijke verhoudingen is een sleutelelement bij het behalen van onze doelstellingen.
 
De gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden van de medewerkers van Essilor, die nog verder gaan dan het naleven van de arbeidswetgeving, behoren tot de allerhoogste prioriteiten van het management en dragen ertoe bij dat het aangenaam werken is bij Essilor.
 
Uit onze principes ten aanzien van individuele evaluatie blijkt het belang van eerlijkheid en respect voor verschillen. Deze maken het mogelijk waarde en prestaties gemakkelijker te herkennen.
 
We besteden aandacht aan het ontwikkelen en bevorderen van vaardigheden door middel van opleiding, loopbaanbeleid en arbeidsmobiliteit.
 
Het verdient de voorkeur om in wederzijdse dialoog de standpunten van Essilor in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de medewerkers .
 
ONZE MIDDELEN OP EEN VERANTWOORDE EN ZORGZAME WIJZE GEBRUIKEN
 
Verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en duurzame ontwikkeling moeten de leidraad vormen bij het gebruik van de middelen van de onderneming. De grondstoffen, natuurlijke bronnen en financiële middelen moeten resultaten opleveren die duidelijk verband houden met onze belangrijkste doelstelling, onze missie.
 
 
ONZE GEDEELDE WAARDEN
 
De waarden van Essilor sturen ons in houding en gedrag in ons dagelijkse leven.
 
De hoge mate van loyaliteit naar de Onderneming, die getoond wordt door het hogere management en de Raad van Bestuur van Essilor, vormt de kern van hun verantwoordingsplicht en hun bijdrage aan onze ontwikkeling.
 
BEVORDEREN VAN GOED BESTUUR, ETHIEK EN EEN CULTUUR VAN VERANTWOORDELIJKHEID
 
Onze ondernemersgeest, die blijkt uit het feit dat initiatief en verantwoordelijkheid worden aangemoedigd, is een van de fundamentele kenmerken van Essilor.
 
Respect en vertrouwen vormen de kern in onze omgang met elkaar en bevorderen betrokkenheid.
 
Innovatie heeft betrekking op alle aspecten van de onderneming: technologie, fabricage, verkoop en dienstverlening. Innovatie om toegang tot visuele gezondheid voor een maximum aantal mensen te bevorderen, is de drijvende kracht achter onze ontwikkeling.
 
Samenwerken verhoogt de performance van onze onderneming en stelt ons in staat een dynamiek van constante ontwikkeling in stand te houden.
 
Onze diversiteit en de waarde die we toekennen aan onderlinge verschillen versterken onze intermenselijke relaties en leiden naar geografische expansie en aanpassing aan plaatselijke culturen.
 
 
 
 

Richtlijnen en een pro-actieve BENADERING
 
Essilor International heeft organisatie- en referentiedocumenten opgesteld om dit proces structuur te geven binnen ons algehele beleid en strategie inzake risicopreventie. Zo is onze Administratieve en Financiële Handleiding bijvoorbeeld een compilatie van essentiële procedures. Deze wordt regelmatig up-to-date gebracht en de bepalingen van de naleving wordt gecontroleerd door de afdeling Interne Audits. De afdeling Human Resources hanteert beleidsregels in de gehele groep om onze waarden en beginselen in sociale verhoudingen te bevorderen. De afdeling Duurzame Ontwikkeling werd opgericht in 2002 en rapporteert rechtstreeks aan Human Resources. De afdeling Gezondheid, Veiligheid en Milieu is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van onze VGWM-beleidsregels en de daaraan verbonden programma’s inzake risicobeheer. Als laatste werd in 2009 de afdeling Compliance opgericht, onderdeel van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling van de Groep.
 
LANGE TERMIJN ACTIEPLANNEN VOOR CONSTANTE VERBETERING
 
De Onderneming heeft over tal van onderwerpen, inclusief intellectuele eigendommen, informatietechnologie, veiligheid en de preventie van alle vormen van discriminatie, handvesten of regels geïmplementeerd. Ze maken deel uit van onze inspanningen om het bewustzijn te verhogen over punten zoals vertrouwelijkheid en de regels met betrekking tot de concurrentiewetgeving. Ook worden ze ondersteund door communicatieprogramma’s die aangepast zijn aan lokale behoeftes, opvolgingsprocedures en opleidingsprogramma’s. De lijst van onderwerpen waar we aan moeten werken is lang en we verwijzen de lezer hiervoor naar het verslag van de Voorzitter over corporate governance en interne controle (onderdeel van ons jaarlijkse referentiedocument, bevat tevens de ondernomen acties).
 
Essilor is zich ten volle bewust van het dagelijkse werk dat door haar medewerkers wordt geleverd in hun permanente streven naar vooruitgang en dat ieder van ons ertoe verplicht een inspanning te leveren om onszelf te informeren en op te leiden. Essilor zal regelmatig communiceren over de duurzame resultaten van de acties die door de groep zijn ondernomen, dankzij de steun, en de betrokkenheid van iedereen.
 
 
Bedrijfsfilm


Medewerkers

Titus Bosscha

Plan een route

Afstand


Er zijn geen vacatures gevonden


Contactgegevens
Essilor
Marconistraat 9 
6900AA Zevenaar
Bedrijfspresentatie

Contactpersoon


Titus Bosscha
Deel dit bedrijf met vrienden