Teamcoach

Solliciteer op de website van de werkgever

De Functie

Als coach stel je jeugdzorgwerkers en teams door middel van coaching in staat hun vakmanschap te benutten en te vergroten, zodat zij met een grote mate van autonomie en laag in de organisatie belegde verantwoordelijkheid professioneel kunnen omgaan.Je houdt daarbij rekening met de fase waar het team zich in bevindt. Je helpt professionals het eigen oplossend vermogen te vergroten. Je houdt hierbij actief contact met de teams en jeugdzorgwerkers, maar laat ook los waar mogelijk. Je helpt teams en jeugdzorgwerkers inzicht te krijgen in de consequenties van hun handelen en je ondersteunt bij het versterken van onderlinge relaties en samenwerking.

Je maakt gebruik van kwaliteitsmetingen, zoals klant- en medewerkerstevredenheid en coacht teams bij het behalen van resultaten op individueel- en teamniveau. Je hebt aandacht voor ieders unieke talenten en kwaliteiten en haalt het beste uit elke jeugdzorgmedewerkers en elk team. Daarbij besteedt je aandacht aan (sociale) veiligheid, welzijn en vitaliteit. Je draagt zo proactief bij aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en tevredenheid van professionals.

De functie van teamcoach is nieuw binnen Jeugdformaat. Je werkt voor een Resultaat Verantwoordelijk Eenheid (RVE). Hieronder is een overzicht van de RVEs opgenomen met de belangrijkste opgaven. Je zult als teamcoach een bijdrage leveren aan het doorontwikkelen van de functie zodat je breed ingezet kunt worden. Je kunt worden ingezet op vraag van een team, medewerkers of managers. Je bent dus niet gekoppeld aan een specifiek team. Je bent in je rol sparringpartner voor de Managers Zorg, signaleert belangrijke ontwikkelingen en geeft advies, zodat de doelstellingen van de organisatie, de RVE en de teams behaald worden. Hierarchisch leg je verantwoording af aan de Manager Zorg.

Overzicht RVEs met belangrijkste doelstellingen en opgaven:

Aanmeldteam en Ambulant Spoed Hulpteam

Met ingang van 1 januari 2020 wordt een geactualiseerd werkproces ingevoerd. Hierbij vormt het Centraal aanmeldteam het startpunt van het primaire proces. In het centraal aanmeldteam wordt de inhoudelijke zorgvraag beoordeeld en geleid naar de juiste inzet van specialistische zorg. Tegelijkertijd is hieraan een administratief proces gekoppeld waarbij de inhoudelijke cliëntregistratie én het facturatieproces direct met het zorgproces meelopen. Aan dit team is tevens de functie van monitoring gekoppeld van het beschikbare zorgbudget. Het ambulante spoedhulpteam wordt gepositioneerd onder de manager zorg die tevens verantwoordelijk is voor het centraal aanmeldteam. Dit team werkt voor de gehele regio.

Ambulante teams

De ambulante hulp wordt vanaf 2020 gebundeld en vanuit drie gebiedsteams georganiseerd.

We onderscheiden in de gebiedsteams vanaf 2020 de volgende ambulante hulpsoorten:

 • Intensieve ambulante jeugdhulp (wordt op dit moment ontwikkeld, werktitel) met specialisaties het jonge kind (0-12 jaar) en jongeren (12- 21 jaar);
 • Ouderschap Blijft
 • Voorkomen Uithuisplaatsing (VUHP) en Terug naar huis (werktitel nieuw product)
 • AMV en WMO

Jeugdformaat biedt vanaf januari 2016 opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amvs) in opdracht van Stichting Nidos. Daarnaast biedt Jeugdformaat vanuit de wens om een doorgaande lijn voor onze jongeren, sinds 2018 beperkt WMO begeleiding. Voor jongeren boven de 18 jaar, zowel voor de AMV als voor jongeren uit de jeugdhulp.

Preventie

De RVE Preventie bestaat uit ons aanbod aan activiteiten op het gebied van schoolmaatschappelijk werk en het kenniscentrum kind en scheiding. Binnen het schoolmaatschappelijk werk bieden we trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. Daarnaast werken we aan deskundigheidsbevordering van professionals en signaleren, ondersteunen en geven we advies aan leerlingen, ouders én onderwijsprofessionals. Het kenniscentrum heeft als doel dat ieder doe betrokken is bij scheiding en kinderen zo vroeg mogelijk en in de omgeving van de cliënt geholpen wordt door middel van informatie, advies en/of training, waardoor mogelijk (ernstiger) problemen voorkomen worden.

Diagnostiek en behandeling

Gerichte diagnostiek en behandeling is aanvullend en versterkend voor onze hulpverlening. We investeren in de doorontwikkeling van diagnostiek en behandeling door gedragswetenschappers in te zetten op hun specialisme. Een deel van de gedragswetenschappers gaan werken vanuit basis Jeugd-GGz. We gebruiken 2020 om dit uit te ontwikkelen. Het overige deel van de gedragswetenschappers blijft werken op basis van jeugdhulp.

Daghulp groep

Binnen de daghulp helpen we kinderen (0-12 jaar) door het aanleren van vaardigheden en het bevorderen van zijn of haar ontwikkeling. We bekijken het gedrag en gebruiken verschillende methodes om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken en eventuele taal-, spraak- of motorische problemen te verhelpen. Bij voorkeur komen wij naar de plek toe waar het kind is. Dat kan zijn op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, school of een sportclub. Het gaat ons erom dat we het kind hulp bieden in een vertrouwde omgeving. Ook bieden we thuis ondersteuning aan. Wanneer er meer nodig is, hebben we ook een stoeltje binnen de daghulp-groepen.

Gezinshuizen

Binnen de gezinshuizen bieden we (tijdelijke) opvang in een gezin. We zien dit vaak als het beste alternatief als er sprake is van een uithuisplaatsing, want in een gezinssituatie kan een kind zich het beste blijven ontwikkelen. Als problemen ook een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Het kind of de jongere krijgt daar de beste kansen om zich goed te ontwikkelen. Er is intensieve begeleiding van een professional; de gezinshuisouder.

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in uitbreiding, kwaliteit en diversiteit van het aanbod gezinshuizen. In zon 35 gezinshuizen is in 2018 hulp geboden aan 130 jeugdigen.

Logeerhuizen

De RVE bestaat momenteel uit 16 logeerhuizen (waaronder 4 voorzieningen intensief, 3 voorzieningen 16+ en aanleunplekken) en 11 HATs. Gezien de veranderde problematiek van de doelgroep, ligt er een transformatieopdracht voor het doorontwikkelen van de huidige capaciteit logeerhuizen naar kleinschaliger voorzieningen, in combinatie met het realiseren van voorzieningen gericht op de aansluiting / uitstroom voor jeugdzorgplus (i.c. Schakenbosch). Dit laatste betreft de voorzieningen residenties intensief.

Pleegzorg

In 2018 hebben we in bijna 1100 pleeggezinnen, ruim 1369 jeugdigen hulp opgevangen en begeleid. In 2019 is de transformatie pleegzorg ingezet en de implementatie zetten we geheel 2020 door. De doelstelling van de transformatie is het bereiken van kwalitatieve verbeteringen in de zorg voor pleegkinderen en de ondersteuning van pleeggezinnen.

Het plan bestaat in de kern uit de volgende elementen:Het verbeteren van de basis: herzien werkprocessen en werksystemen, implementatie van sturingstools, verbetering onderscheid tussen basis-pleegzorg en aanvullende inzet;

 • Een aangescherpte visie op pleegzorg, onder meer gebaseerd op gedeeld ouderschap, klantreizen in samenwerking met externe ketenpartners;
 • Toerusting medewerkers door middel van scholing.

Vaardigheden

Wij zoeken

Je bent een ervaren coach, met een hbo opleiding in een maatschappelijke richting, aangevuld met een coachingsopleiding. Je hebt kennis van en ervaring met verandermanagement, groepsprocessen en interventietechnieken.Je kent de wet- en regelgeving binnen de Jeugdzorg en de actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.

Je bent zowel ontwikkelingsgericht als resultaatgericht en wilt het beste uit medewerkers en teams halen. Je ziet teamcoaching als een belangrijk middel om succesvolle samenwerking, kwalitatief goede zorg en eigenaarschap te bereiken. Je bent open, verbindend en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je kunt goed luisteren en je hebt oog en gevoel voor anderen. Je werkt proactief en zelfstandig. Je bent gericht op samenwerking en spreekt teamleden aan op hun verantwoordelijkheid.

Voor deze functie zijn de volgende competenties bepaald:

 • Waardegedreven
 • Resultaatgerichtheid
 • Ontwikkelingsgericht
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Analyseren
 • Planmatig
Ervaring

5 jaar

Scholing: HBO

Over de werkgever

Wat wij bieden

Ons aanbod voor de beste kandidaat:

Een nieuwe functie in een mooie organisatie met een complexe opgave. De functie is ingeschaald in schaal 10 cao Jeugdzorg. Gestart wordt met een jaarcontract dat uitzicht biedt op een contract voor onbepaalde tijd.

Uren per week: 36

Contract: vast

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Stichting Jeugdformaat

Stichting Jeugdformaat
Stichting Jeugdformaat

Telefoon 070-3512751