jouw-vacatures

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Accountmanager Metro & Tram

De Accountmanager Metro & Tram:

 • Vertegenwoordigt MET richting in- en externe stakeholders bij projectinitiatieven in de eerste en tweede PBI-fase. Het betreft hier dan projectinitiatieven die binnen het beheerdomein van MET zullen gaan vallen of er belangrijke raakvlakken mee hebben. Waarbij MET vanaf PBI-fase 3 projectopdrachtgever is of waarbij MET, na oplevering van het project, verantwoordelijk is voor het beheer van de betreffende asset;
 • Fungeert hierbij als ambassadeur van MET en vervult de rol van ‘eigenaar/beheerder aan tafel’;
 • Brengt de eisen vanuit de eigenaar/beheerder in bij projecten in PBI-fasen 1 en 2;
 • Denkt mee in het grotere belang van de stad en het OV;
 • Stemt programma’s van projecten af met materieelprojecten en wensen van de exploitant (GVB);
 • Verzorgt samen met planner afstemming van werken in de gemeente Amsterdam met overige infrastructuur;
 • Levert een bijdrage aan beheer- en verantwoordingsrapportages betreffende portfoliomanagement;
 • Ondersteunt en adviseert in dit kader de Portfoliomanager.

Ook zal het organiseren van overleggen binnen MET (Programmeringsoverleg MET) en Teamoverleg P&P) onderdeel zijn van het takenpakket van de Accountmanager Metro & Tram.

Stakeholders gedurende de eerste twee fasen van een project zijn bijvoorbeeld: GVB RS, GVB Exploitatie, GVB Materieel, Vervoersregio Amsterdam, V&OR, NS, ProRail. e.d.

Vaardigheden

 • Hbo op­lei­ding, (bij voor­keur ver­voer­kun­dig/​pla­no­loog);
 • Rui­me er­va­ring bin­nen ruim­te­lijk do­mein, de in­fra­struc­tuur en de be­stuur­lij­ke con­text rond OV en rail-in­fra­struc­tuur. Over­ziet het speel­veld, weet wat be­lang­rijk is. Er­va­ring met ge­meen­te­lij­ke be­sluit­vor­ming;
 • Rui­me er­va­ring m.b.t. be­lan­gen­be­har­ti­ging met meer­de­re sta­ke­hol­ders;
 • Ken­nis van spoor­tech­niek, ci­vie­le tech­niek is een pré, met bij voor­keur ge­voel voor kos­ten en ei­sen;
 • Kan mon­de­ling/​schrif­te­lijk goed es­sen­tie rond­om be­sluit­vor­ming over pro­jec­ten weer­ge­ven.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Wat wij bieden
 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 4.153,- en maxi­maal € 5.699,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Werk in een di­ver­se stad, op goed be­reik­ba­re lo­ca­ties.
 • De kans je te blij­ven ont­wik­ke­len via de Am­ster­dam­se school.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van je jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

Uren per week: 32 - 40

Contract: vast