Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Vrijwilligersfunctie: vice-voorzitter voor cliëntenraad regio Zeeuws-Vlaanderen

Intro

De Cliëntenraad (het woord zegt het zelf al) is er voor de cliënten!
De cliëntenraad is een duidelijke spreekbuis namens de cliënten waardoor wij weten wat er leeft en er voor onze cliënten een optimale zorg bewerkstelligd kan worden.
Eén van onze cliënten heeft het motto: vandaag de wereld creëren waarin de mensen morgen willen leven! Meer passend kunnen wij het niet verwoorden.
De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden. Bij voorkeur een mix van cliënten en familieleden of anderszins betrokkenen bij onze doelgroep.
De voorzitter is onafhankelijk en maakt geen deel uit van de cliëntenraad en de raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat ga je doen
Samen met de andere cliëntenraadsleden behartig je de belangen van de cliënten van het Leger des Heils W&G ZWN veelal door gevraagd en ongevraagd advies te geven op vooral beleidsmatige ontwikkelingen en de kwaliteit van zorg.
De cliëntenraad overlegt 8 tot 10 keer per jaar met de directie. Dit overleg vindt overdag plaats in Dordrecht. Jouw bijdrage is van groot belang voor een goede (herstelgerichte) zorg en het leefklimaat in de voorzieningen.

Een organisatorisch sterke vice-voorzitter is op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg. Hij/zij is een goede netwerker en verbinder met goede communicatieve en sociale vaardigheden. De vice-voorzitter weet het contact met en tussen cliëntenraadsleden op een goede manier vorm te geven.

Vaardigheden

Wij vragen
Betrokkenheid en affiniteit met onze doelgroep;
Goede communicatie en luistervaardigheid;
Out of the box denken/mee denken op organisatieniveau;
Actief meedenken om beleid vorm te geven;
Contact onderhouden met de bewoners voorzieningen in de regio om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen;
Ervaring in de jeugdzorg is een pré;
Je bent geen cliënt bij ons;
We verwachten dat je respect hebt voor de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil zeggen dat je in je houding, handelen en spreken rekening houdt met de christelijke identiteit;
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

Scholing: VWO

Over de werkgever

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op:
www.legerdesheils.nl

In Zeeuws-Vlaanderen zijn wij naast de ambulante begeleiding die wij in deze regio bieden ook zichtbaar actief in:

Vogelwaarde: Huis en Haard 'Hoeve la Salette'

Huis en Haard is een beschermde woonvorm voor cliënten die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld. Ook cliënten met een justitiële titel of justitieel verleden ontvangen hier ondersteuning en begeleiding. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden.

Terneuzen: Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen die regelmatig in aanraking komen met justitie, verslaafd zijn aan alcohol of drugs en al een lange geschiedenis hebben in de verslavingszorg of GGZ. Bij Domus bieden we deze mensen een plek om aan de stress van het straatleven te ontkomen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen op om aan te werken.

Terneuzen: Hier en Nu/Van de Straat

Hier en Nu/ Van de Straat is bestemd voor mensen die doorgaans een zwervend bestaan leiden. Onder hen bevinden zich zowel economisch daklozen als mensen met dubbele diagnose. Naast bed, bad en brood bied je deze mensen een intaketraject om te komen tot de juiste vervolgstap.

Wat wij bieden
Een leuke, altijd in beweging zijnde organisatie, waar je van harte welkom bent.
Een vrijwilligerstaak waarin ruimte is om mee te denken en creatief te zijn.
Je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst.
Vergoedingen: 25 euro per maand, woon-werkverkeer en andere gemaakte onkosten.
Je bent WA verzekerd tijdens de uren vrijwillige inzet.

Uren per week: 1 - 2

Contract: tijdelijk

Solliciteer later

Leger des Heils

Wierda
Leger des Heils

Telefoon 055-5380333 | E-mail vrijwilligerscoordinatorZWN@legerdesheils.nl