Lid Raad van Toezicht

De nieuwe organisatie -  Almelo
30+ dagen geleden   |   101x bekeken

Functie omschrijving

Wij zoeken per 1 januari 2017 een Lid Raad van Toezicht met juridische deskundigheid.

 

Profiel Raad van Toezicht De Nieuwe Organisatie (DNO)

 

1.    Omvang van de Raad van Toezicht

Statutair is bepaald, dat de Raad van Toezicht uit 5 tot 7 leden bestaat, waaronder een voorzitter.

 

2.    Taken van de Raad van Toezicht

· Het uitoefenen van het toezicht, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn, naast het gestelde in de statuten:

a.     ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategisch beleid;

b.     de organisatie en haar performance en imago.

c.     identiteit en levensbeschouwing;

d.     het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;

e.     het functioneren van het bestuur;

f.      de financiële continuïteit van de organisatie;

g.     belangrijke externe ontwikkelingen;

h.    het relatiepatroon met financiers en stakeholders.

· het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en optreden als klankbord.

· het functioneren als werkgever voor het Bestuur.

· het benoemen van de externe accountant.

 

3.     Karakterisering van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt:

· verschillende invalshoeken, zoals die van identiteit en levensbeschouwing, personeel, financiën, maatschappelijke dienstverlening en juridische aangelegenheden.

·  de omgeving van de organisatie (maatschappelijk en politiek) doordat de leden van de raad in netwerken zitten waar zij beleidsmatig interessante informatie kunnen opdoen.

·  algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.

 

De dagelijkse werkomgeving van de leden van de Raad van Toezicht dient als klankbord voor het Bestuur. De leden van de raad signaleren via hun netwerk trends in het werkveld van de organisatie. De leden hebben binding met het werkgebied van de Stichting.

 

4.     Samenstelling van de Raad van Toezicht

Het gaat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht niet om aparte portefeuilles, maar om invalshoeken. Voor DNO zijn in elk geval de volgende invalshoeken relevant:

· het werkveld (maatschappelijk werk en/of aanpalende werksoort –welzijn/zorg)

· zingevingsvraagstukken en morele dilemma’s

· financiën

· (lokale) overheid, gelet op subsidierelaties

· (arbeids-)recht

· Marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap

 

5.    Profielschets individuele leden Raad van Toezicht

· Affiniteit met de doelstelling van de Stichting DNO.

· Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

· Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

· Brede maatschappelijke belangstelling.

· Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.

· Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.

· Het vermogen en de attitude het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.

· Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen.

· Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

· Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.

· Beschikken van een breed netwerk: lokaal en regionaal.

· Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

 

6.    Specifieke eisen aan individuele leden

Als afgeleide van het profiel van de Raad als geheel worden in het individuele profiel een aantal specifieke, functionele eisen gesteld, zoals:

· Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van (ontwikkelingen in)het maatschappelijk werk en welzijn.

· Deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied.

· Deskundigheid en ervaring op bestuurlijk/politiek/arbeidsrechtelijk gebied.

· Marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap.

 

7.    Specifieke eisen aan de voorzitter

· Voldoende mate van beschikbaarheid.

·  Bewust van de specifieke rol als regisseur van het proces van toezicht, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het functioneren van de Raad en de leden, en als bewaker van de collegialiteit.

· Beschikt over goede vergadertechniek.

· Integrerende kwaliteiten.

· Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.

· Moet in staat zijn een goede verstandhouding met de bestuurder te kunnen opbouwen en te onderhouden.

 

8.    Competenties van de leden van de Raad van Toezicht

·         Maatschappelijke inbreng – ‘van buiten naar binnen’

Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie.

·         Ambassadeursschap – ‘van binnen naar buiten’

Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie, en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie.

·         Richting geven en strategisch denken

Denkt in hoofdlijnen, en niet in details, kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren, weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen, kan met vernieuwende ideeën komen.

·         Bemoedigen en inspireren

Handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt eigener beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan.

·         Brede professionaliteit en beschikbaarheid

Draagt bij aan gemeenschappelijk belang, en is bereid om binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom gevraagd wordt.

·         Veranderingsbereidheid en leerbaarheid

Staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving, en kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen en toepassen.

·         Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden

Kan medebestuurders aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen op spreken in strijd hiermee, en kan feedback, die van anderen wordt ontvangen, accepteren.

 

Informatie

DNO bestaat uit Scoop Welzijn, Maatschappelijk Werk noordwest Twente en de Sociale Wijkteams

Almelo. De functie lid Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie en kent een jaarlijkse onkostenvergoeding.

 

De voorzitter Raad van Toezicht mw. E.S. van Goor is telefonisch bereikbaar na 19.00 uur op

06-82755996.

 

Stuur uw sollicitatie o.v.v. vacature lid RvT, motivatie en actueel CV uiterlijk 17 september aan – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren - . De gesprekken zijn gepland op woensdagavond 28 september.

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Jobbird
C. Smit
7602PD Almelo

Aanbevolen vacatures


Vacature info

Functie

Functiegroep

Aantal uren

  • 0-8 uur

Per wanneer

  • In overleg

Dienstverband

  • Tijdelijk

Opleidingsniveau

  • WO/Universitair

Opleidingsrichting

  • Beleid/Bestuur

Regio/Provincie

  • Overijssel

Branche

  • Gezondheids/welzijn sector