DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmasecretaris Agenda Vitaal Platteland (11) 36 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 03-01-2022 t/m 02-01-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 8 december 2021

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma's zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

GEB
Het team Grondzaken en Bedrijfsvoering (GEB) bestaat uit een cluster Grondzaken en een cluster bedijfsvoering. De medewerkers van clusters bedrijfsvoering, waarbinnen ook deze functie valt, werken op de volgende velden: juridisch, financieel, projectbeheersing, informatievoorziening en ondersteuning van het domein LLO en SLO. Deze medewerkers werken binnen de verschillende programma's en opgaven binnen het domein LLO en SLO. Door de kwaliteit die de betreffende medewerkers inzetten worden de verschillende programma's goed ondersteund.

Het team GEB bestaat uit circa 30 betrokken en deskundige adviseurs. Kritische sparringpartners en experts op hun vakgebied. Zij leveren gepassioneerd hun bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke opgaves binnen onze mooie provincie. Het team is een belangrijke schakel in de beleids- en planvorming, realisatie en het uiteindelijke beheer van de woon- en leefomgeving van onze inwoners, bedrijven en instellingen. De denklijn daarbij is van buiten naar binnen. Ze roesten niet vast in patronen, maar hebben een flexibele en oplossingsgerichte mentaliteit. Vastberaden om samen het verschil te maken! De kernwaarden van het team zijn dan ook: Samenwerking - Advisering - Netwerk en verbinding - Faciliteren en ontzorgen - In control - Creativiteit.

Wat omvat de opdracht?
advisering op strategisch niveau binnen een complex programma en opstellen van de voor het programma relevante sturing- en verantwoordingsdocumenten.

Geven van strategisch advisering
Analyseren op strategisch niveau van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bestuurlijke standpunten van andere overheden/partijen in relatie tot het programma en het beoordelen van het belang ervan voor het programma.
Proactief oppakken van (mogelijke) knelpunten en regie voeren op het proces van politiek-bestuurlijke vraagstukken en de beleidsagenda.
Adviseren over het opzetten en door ontwikkelen van de programmaorganisatie en -management.
Strategische afstemming met de verschillende beleidsterreinen die raken aan het programma en met naastliggende programma's o.a. stikstof en bodemdaling;
Toepassen NSOB-rollen binnen het programma o.a. met betrekking tot de inzet van subsidie- en inkoopinstrumenten binnen het programma.

Verantwoording over en bijsturing van het programma
Opstellen van een meerjarenplan inclusief projectplanning, -administratie en -financiering.
Verantwoorden van het programma en de projecten in de P&C-producten van de provincie en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderdelen binnen het begrotingsprogramma.
Opstellen en bijhouden organisatieleidraad m.b.t projectmatig werken, functieprofielen samenwerking intern- en extern, opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.
Vertalen van (lange termijn) maatschappelijke doelen in concrete inspanningen en indicatoren en terugkoppeling van de uitgevoerde activiteiten naar deze maatschappelijke doelen.
Inhoudelijk en financieel beoordelen van beslisdocumenten.
Bijhouden en interpreteren van voortgangsinformatie met betrekking tot jaarplannen en het overkoepelende programma.
Doorontwikkeling van programmacontrol binnen de domeinen.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring op de onderwerpen van de Agenda Vitaal Platteland.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring als strategisch adviseur.

CV eis:
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist