DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Wabo Vergunningverlener (10) 32-36 u/w

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 1 december 2021

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ''de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.''.

De afdeling bestaat uit twee teams:
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:

1 .bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
2. tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
3. overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

1. regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening
2. controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
3. toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
4. het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
5. het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
6. opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
7. het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
8. organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
9. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:

1. verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
2. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Vereisten / knock-outcriteria
NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst(en) met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
2. Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 afgerond.
3. Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en vergunningverlening.

Gunningscriteria
4. Een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van Bouwkunde of Ruimtelijke Ordening & Planologie.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior Wabo vergunningverlener in de afgelopen 5 jaar.
6. Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting).
7. Een afgeronde cursus Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2.

Competenties
- Oplossingsgericht;
- Zelfstandig;
- Organiserend vermogen;
- Bewust risico gestuurd werken;
- Omgevingsbewust;
- Politiek sensitief;
- Daadkrachtig;
- Flexibel;
- Onder druk kunnen presteren;
- Teamplayer.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma - Di - Wo - Do - Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist