DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch adviseur gedragsverandering Deelmobiliteit 32-36 u/w

Standplaats: Amsterdam
Duur: maximaal 12 maanden, start 03-01-2022
Optie tot verlenging: Nee
Reageren voor: 10 november 2021

Opdrachtomschrijving
Het programma Deelmobiliteit draagt bij aan een schonere en leefbaardere stad. Het streven is het autobezit en -gebruik terugdringen en tegelijkertijd mensen mobiel houden door in te zetten op meer, beter en slimmer aanbod en gebruik van deelmobiliteit. Amsterdam groeit. Het aantal inwoners stijgt en daarmee neemt het aantal fietsen, scooters en auto's op straat toe. Door het aanbieden van (meer) deelvoertuigen, denk aan de deelfiets, deelscooter of de deelauto, krijgen bewoners een volwaardig alternatief voor bijv. hun eigen auto. Naast het vergroten van het aanbod van deelmobiliteit in de openbare ruimte werkt de gemeente aan de activatie van Amsterdammers, dagjesmensen en forenzen om het deelvervoer ook daadwerkelijk te gebruiken. Hiervoor is een goede samenwerking van alle stakeholders noodzakelijk.
Binnen het programma wordt er gewerkt aan plannen en maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit, leefbaarheid en mobiliteit in de stad. De activiteiten richten zich op een samenhangende inzet op het gebied van deelmobiliteit om een versnelling te bewerkstelligen in het (doorontwikkelde) aanbod van verschillende vormen van deelmobiliteit in Amsterdam. Deze uit te voeren plannen en maatregelen zijn o.a. te vinden in de Agenda Amsterdam Autoluw, de Agenda Autodelen en de Nota Deelmobiliteit, vastgesteld door de gemeenteraad in 2019/2020

Bestanddelen van de opdracht
De Strategisch Adviseur Gedragsverandering Deelmobiliteit is binnen het Programma Deelmobiliteit verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een overkoepelende gedragsstrategie. De strategie draagt bij aan het verhogen van kennis, houding en gedrag t.a.v. het gebruik van deelmobiliteit bij zowel Amsterdammers, forenzen als dagjesmensen en ondersteunt de verschillende projectleiders van het programma in het behalen van hun gedragsprojectdoelen. Bij de opzet van de gedragsstrategie wordt gebruik gemaakt van zowel (corporate) communicatiekanalen van de gemeente Amsterdam als betaalde kanalen en evenementen in de openbare ruimte.
Naast de samenwerking met de projectleiders is er uitwisseling met de adviseur op stakeholdermanagement.
In overleg met de opdrachtgever stelt de adviseur meetbare doelstellingen vast. De adviseur komt zelfstandig tot de strategie en maakt daarbij gebruik van eigen kennis en ervaring, input uit het programmateam, bestaande en nieuwe onderzoeksresultaten en 'lessons learned' van vergelijkbare projecten uit binnen- en buitenland. Hij/zij vertaalt de strategie naar concrete acties zoals een stadsbrede campagne, events in de openbare ruimte en communicatieacties voor de afzonderlijke projecten van het programma. Conform aan de door gemeente Amsterdam gestelde richtlijnen voor (corporate) communicatie. Aanbieders van deelvervoer in de stad worden betrokken bij de uitvoering en de adviseur deelt actief kennis en ervaring met de interne organisatie, andere overheden en relevante partijen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deelmobiliteit in Nederland. Amsterdam draagt graag haar voortrekkersrol op het gebied van deelmobiliteit uit.

De adviseur werkt zelfstandig, maar houdt het programmateam op de hoogte van de voortgang. Bijvoorbeeld tijdens bila's met de programmamanager (opdrachtgever), weekstart van het programma en/of tijdens de projectteamoverleggen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Elk jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme. Dit is de context van het organisatieonderdeel Ruimte en Economie en de 13 afdelingen met 2584 medewerkers die samen dit organisatieonderdeel vormen.

De afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 afdelingen met 284 medewerkers binnen het organisatieonderdeel Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico's. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

Het programma deelmobiliteit draagt bij aan een schonere en leefbaardere stad. Het streven is het autobezit en -gebruik terugdringen en tegelijkertijd mensen mobiel houden door in te zetten op meer, beter en slimmer aanbod en gebruik van deelmobiliteit. Amsterdam groeit. Het aantal inwoners stijgt en daarmee neemt het aantal fietsen, scooters en auto's op straat toe. Door het aanbieden van (meer) deelvoertuigen, denk aan de deelscooter of de deelauto, krijgen bewoners een volwaardig alternatief voor bijv. hun eigen auto. Binnen het programma wordt er gewerkt aan plannen en maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit, leefbaarheid en mobiliteit in de stad. Deze uit te voeren plannen en maatregelen zijn o.a. te vinden in de Agenda Autoluw, de Agenda Autodelen en de Nota deelmobiliteit, vastgesteld door de gemeenteraad in 2019/2020.

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma Communicatiewetenschap, richting publieksstudies of vergelijkbaar.
- Geef in maximaal 1A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met deelmobiliteit (deelfietsen, deelscooters én deelauto's), smart mobility en Autoluw.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gedragsverandering, communicatie en campagnes in het fysieke domein
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met uitzetten van doelgroeponderzoek over deelmobiliteit onder eindgebruikers.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met doorvertaling onderzoeksresultaten naar grootschalige gedragscampagne(s) (> 500.000 ontvangers)
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met stakeholdersmanagement aanbieders deelvoertuigen (deelfietsen, deelscooters én deelauto's), andere overheden die aan deelmobiliteit werken en kennisinstellingen deelmobiliteit.
- De kandidaat kan zowel goed samenwerken binnen een team als zelfstandig. De kandidaat beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, kan goed organiseren en werkzaamheden plannen en blijft ook onder druk en in stressvolle situaties kalm en besluitvaardig.

Wensen
- De aangeboden Kandidaat bij voorkeur ervaring met CASI (Communicatie Activatie Strategie) instrument en Factor C.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met organisatie van evenementen in de openbare ruimte.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met activatie collega's in programmateam en andere organisatieonderdelen.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met opdrachten binnen een G4 gemeente in het fysieke domein.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met geven van presentaties/webinars over deelmobiliteit en gedragsverandering (intern en extern).
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met schrijven uitvoeringsplannen en redactionele teksten over deelmobiliteit (inhoudelijke kennis).

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist