Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch adviseur

Als strategisch adviseur houd je je naast ruimtelijke ordening bezig met de domeinen wonen (inclusief ouderenhuisvesting), vergunningen en handhaving bouw, grondzaken, economische zaken, duurzaamheid en circulaire economie en energietransitie. Je bent een directe adviseur van een van de bestuurders van het stadsdeel.

Werkzaamheden
 • Zicht houden op actuele ontwikkelingen in de buurt, stadsdeelbrede en stedelijke ontwikkelingen.
 • Zorgen voor een actueel beeld van stedelijke opgaven en de betekenis voor West.
 • In beeld brengen van de betekenis van ontwikkelingen voor stadsdeel West en de consequenties voor de interne organisatie en deze bestuurlijk weten te agenderen.
 • Zorg dragen voor de advisering rondom (complexe) vraagstukken (proactief en op verzoek) aan het stadsdeelbestuur, stadsdeelcommissie en aan de organisatie.
 • Zorg dragen voor de advisering en screening van stukken voor de (bestuurlijke) overleggen en de consequenties van bestuurlijke besluiten weten te vertalen naar de praktijk in West.
 • Regievoeren over stadsdeel- en domein-overstijgende complexe dossiers.
 • Input leveren voor de producten binnen de P&C-cyclus, organisatiecyclus en de gebiedsanalyse, -agenda en -plannen

Als strategisch adviseur werk je domein- en gebiedsoverstijgend. Je werkt binnen het stadsdeel samen met de collega’s van de gebiedspool en de gebiedsteams. Daarnaast onderhoud je contact met collega’s bij andere onderdelen van de gemeente.

Wij vragen Ingeklapt
 • Wo werk- en denk­ni­veau.
 • Mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring in een stra­te­gi­sche ad­vies­func­tie in een com­plexe, po­li­tiek be­stuur­lij­ke om­ge­ving.
 • Ken­nis van de ge­noem­de do­mei­nen.
 • Ken­nis van ruim­te­lijk be­stuurs­recht is een pre.
Competenties Ingeklapt
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • In­ven­ti­vi­teit
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Sa­men­wer­ken
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.
De organisatie Ingeklapt

Stadsdeel West is het dichtstbevolkte stadsdeel van Amsterdam: zo'n 145.000 bewoners met meer dan honderd verschillende nationaliteiten op een gebied van slechts tien vierkante kilometer. Sinds 1 januari 2015 bestaat West naast de gebieden Westerpark, Bos en Lommer en Oud-West /De Baarsjes ook uit het gebied ‘Sloterdijk 1’ (het gebied ten oosten van de A10). De variatie is groot: binnen West vind je zowel de armste als een van de rijkste buurten van Amsterdam. Een steeds belangrijker thema is de toenemende drukte, met name in de buurten die grenzen aan het centrum, die kansen maar ook uitdagingen brengt. De organisatie is op uitvoering gericht, staat middenin de wijk en onderhoudt nauwe banden met buurtorganisaties, bewoners en ondernemers. Bezoek ook de website: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeelwest/ .

Als strategisch adviseur maak je deel uit van het team Informatie, Advies en Verbinden (IAV). Dit team zorgt voor onderzoek, analyse en advies om het bestuur en de ambtelijke organisatie ter zijde te staan bij de excellente uitvoering en het gebiedsgericht werken. IAV heeft een regisserende rol en werkt domein- en gebiedsoverstijgend. In totaal telt het team acht medewerkers. Het dagelijks bestuur neemt lokale beslissingen die raken aan de leefbaarheid in het stadsdeel. Omdat de taken van de medewerkers met enige regelmaat worden beïnvloed door actuele gebeurtenissen, is het van belang dat de medewerkers flexibel zijn. Ook is het belangrijk dat zij zich goed kunnen inleven in de verschillende belangen die rondom een vraagstuk kunnen spelen.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 oktober 2021 via de sollicitatiebutton. De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken. Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren.

Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.872,-
Contract:
Fulltime