Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Bestuursadviseur EU/Internationaal

In deze functie ben je adviseur van het college van B&W en de ambtelijke top voor Europese en internationale aangelegenheden. Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de juiste verbindingen met Europese en internationale instellingen en stakeholders binnen en buiten de gemeente. Dit doe je vaak in een samenwerkingsverband met andere gemeenten en netwerken van Europese steden.

Als adviseur ben je aanspreekpunt voor internationale dossiers die van een breed strategisch belang zijn, voor bestuurlijke en ambtelijke spelers in de gemeente;
Je adviseert waar nodig de burgemeester en vak-wethouders over de bestuurlijke aspecten van internationale vraagstukken;
Je functioneert als logische verbinder en sparringpartner van de collega’s binnen en buiten Amsterdam;

Jouw regie zorgt ervoor dat de Europese en internationale belangen van de gemeente, de stad Amsterdam en de MRA goed behartigd worden. Je pakt dossiers op die in Amsterdam van belang zijn, maar grensoverschrijdend van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan digitale rechten, EU-regulering vakantieverhuur of kennis en innovatie. Het is jouw taak om die vanuit een internationaal perspectief te bekijken (‘multi-level governance’), en ervoor te zorgen dat Amsterdamse belangen worden meegenomen bij relevante internationale stakeholders. De Europese Unie heeft als wetgever daarbij bijzondere aandacht.

Wij vragen Ingeklapt
 • Af­ge­ron­de WO-op­lei­ding;
 • Mi­ni­maal 3 ja­ren re­le­van­te werk­er­va­ring in een po­li­tiek be­stuur­lij­ke om­ge­ving; bij voor­keur er­va­ring met sta­ke­hol­der ma­na­ge­ment, Eu­ro­pe­se/​in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king of Pu­blic Af­fairs;
 • Ken­nis van het the­ma di­gi­ta­li­se­ring is een pre.
Competenties Ingeklapt
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht
 • Sa­men­wer­ken
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.
De organisatie Ingeklapt

Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht maar ook de nodige uitdagingen. Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus is het perspectief op de groei van de stad ingrijpend gewijzigd. De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie (B en O), de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en zeven stadsdeelorganisaties. Bestuur en Organisatie (bestaande uit 6 directies en staf) is een strategisch, flexibel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT).
Deze functie valt onder de afdeling Public Affairs en Bestuurlijke Projecten (PA&BP). Deze afdeling bestaat uit 3 teams: team EU & Internationaal, Public Affairs Rijk/Regio en Bestuurlijke Projecten. Je werkt in deze functie bij het team EU & Internationaal, dat bestaat uit bestuursadviseurs en EU-subsidieadviseurs. De afdeling PA&BP valt onder de directie Bestuurs- en managementadvisering (BMA, circa 130 fte). Deze directie bestaat uit de afdelingen Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester, Stedelijk Strategieteam, Staf GMT/GS en het Chief Science Office.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 oktober 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.872,-
Contract:
Fulltime