Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adjunct directeur Operatie

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
 • Als adjunct-directeur Operatie zorg je voor excellente uitvoering van de handhavingstaken op straat;
 • Je ben integraal manager en verantwoordelijk voor de resultaten van de vier uitvoerende afdelingen Gebieden, Specialismen Buiten, Teams Snelle Interventies & Specialismen Binnen en de afdeling Palet Openbare Ruimte:
 • Je geeft direct leiding aan de afdelingsmanagers van deze afdelingen;
 • Je bepaalt aan de hand van de omvang van het werkgebied de kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van de afdelingen operatie. Houdt hierbij rekening met bestaande gemeentelijke kaders voor zover die van toepassing zijn op de organisatie;
 • Je zorgt voor en geeft mede vorm aan de transitie naar één organisatie waarin de werkwijzen zijn gelijkgeschakeld, een organisatie die in staat is goed samen te werken met in- en externe partners en optimaal gebruik maakt van techniek waaronder het effectief gebruik van sensoren en data;
 • Je hebt aandacht voor ontwikkeling van beleid en voor relatie met partners en bestuur;
 • Je legt verantwoording af aan de directeur THOR over de behaalde resultaten;
 • Je hebt samen met de directeur en de adjunct-directeur OIO een belangrijke rol in de 24/7 organisatie en de piket/crisisorganisatie;
 • Je bent, net als de operationeel medewerkers, herkenbaar werkzaam in uniform;
 • Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van de afdelingen operatie. En je bent verantwoordelijk voor de constante ontwikkeling van de medewerkers werkzaam in de afdelingen operatie in termen van kwaliteit, competenties en inzetbaarheid, passend bij de organisatorische ontwikkeling.
In deze rol draag je (onder andere op basis van KPI’s) zorg voor:
 • Het leveren van een bijdrage aan de visiebepaling en beleidsrealisatie als directielid van THOR;
 • Het vertalen, waarborgen en realiseren van alle doelstellingen van de directie, binnen de daarvoor geformuleerde kaders en opdrachten, richting de betreffende afdelingen;
 • Het overall aansturen- en door ontwikkelen van de afdeling operatie, het door ontwikkelen van de samenwerking tussen operatie en ondersteuning en het borgen van (nieuwe) werkwijzen en processen binnen THOR;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de strategische personeelsplanning binnen de directie en je draagt er mede zorg voor dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen;
 • De verbinding en afstemming met de bestaande en nieuwe (keten)partners, je bent gesprekspartner van het bestuur voor wat betreft de operatie en fungeert mede als gesprekspartner van de Stadsdelen/Gebieden/ directies en medezeggenschap.
Wij vragen Ingeklapt

Een zeer ruime leidinggevende ervaring in een operationele uitvoerende organisatie gericht op handhaving en toezicht op een vergelijkbaar organisatieniveau.

 • Er­va­ring met aan­stu­ren van de or­ga­ni­sa­tie in een cri­sis si­tu­a­tie;
 • Zeer rui­me er­va­ring in een com­plexe po­li­tiek-/​be­stuur­lij­ke om­ge­ving;
 • Rui­me ken­nis van en er­va­ring in het sa­men­wer­ken met (be­trok­ken) pu­blie­ke en pri­va­te par­tij­en en part­ners;
 • Rui­me er­va­ring met be­trek­king tot de ope­ra­ti­o­ne­le en in­no­va­tie­ve as­pec­ten van het aan­dachts­ge­bied; een stra­te­gi­sche doe­ner, met in­te­gra­le aan­dacht voor P&O (o.a. per­so­ne­le ont­wik­ke­lin­gen, op­lei­din­gen, stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning, ver­zuim, mo­bi­li­teit), fi­nan­ciën, or­ga­ni­sa­tie­vraag­stuk­ken, com­mu­ni­ca­tie en huis­ves­ting;
 • Ie­mand die rust brengt van­uit per­soon­lijk­heid, in­ge­wik­kel­de si­tu­a­ties snel over­ziet en be­slui­ten neemt en ver­bindt;
 • Een au­then­tie­ke, ster­ke en ver­bin­den­de lei­ding­ge­ven­de die van na­tu­re (zelf)re­flec­tief is, in staat is om een le­ren­de om­ge­ving te creëren en oog heeft voor di­ver­si­teit en duur­za­me in­zet­baar­heid.
Competenties Ingeklapt

Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden de kernwaarden: actief, open en integer. Daarnaast gelden voor de adjunct-directeur operatie de volgende competenties:

 • Je bent ge­richt op sa­men­wer­king met in­ter­ne en ex­ter­ne par­tij­en (zo­wel pu­blie­ke en pri­vaat). Het is daar­om be­lang­rijk dat je een ech­te net­wer­ker bent en het ver­bin­dend ver­mo­gen hebt om alle par­tij­en bij el­kaar te bren­gen;
 • Je bent je be­wust van je om­ge­ving en de po­li­tiek ge­voe­li­ge or­ga­ni­sa­tie waar­in je werk­zaam bent;
 • Je bent een pe­o­p­le ma­na­ger en in staat lei­ding te ge­ven aan de ge­he­le ope­ra­tie (aan­stu­ren), je weet me­de­wer­kers aan te zet­ten tot sa­men­wer­king en draagt dit uit door het goe­de voor­beeld te ge­ven waar­bij zelf­kri­tisch ver­mo­gen van be­lang is en waar­bij je je me­de­wer­kers in­spi­reert en ont­wik­kelt;
 • Je bent as­ser­tief en hebt or­ga­ni­se­rend ver­mo­gen, ook als het gaat om het har­mo­ni­se­ren van werk­pro­ces­sen;
 • Je bent stress­be­sten­dig.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 5.457,- en maxi­maal € 7.675,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 15) op ba­sis van 36 uren per week. Daar­naast heeft de ad­junct-di­rec­teur ope­ra­tie be­schik­baar­heids­dien­sten waar een ver­goe­ding te­gen­over staat;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier;
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.
De organisatie Ingeklapt

De gemeente bestaat uit een aantal clusters die aangestuurd worden door een stedelijk directeur. Een van deze clusters is het cluster gebiedsgericht werken en stadsbeheer (GWS) , waar Toezicht en handhaving in de openbare ruimte (THOR) onder valt. Naast THOR bestaat dit cluster uit de directies Stadswerken en Afval en Grondstoffen (AG), Dienstverlening en Belastingen en de 7 stadsdelen.

Toezicht en Handhaving, Openbare Ruimte (THOR)

De uitvoering van handhaving en toezicht in de openbare ruimte is een van de taken van de gemeente. Vanaf november 2019 is handhaving- en toezicht op straat, in het openbaar vervoer en op het water samengebracht in één directie, met ongeveer 750 fte. De stad leeft 24 uur per dag. Het toezicht en handhaven moet daarmee in lijn zijn. Door informatie gestuurde, flexibele en gecoördineerde inzet van medewerkers wordt deze taak zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. De transitie van 11 afzonderlijke naar 1 professionele toezicht en handhavingsorganisatie betekent het samenvoegen van- en harmoniseren van werkprocessen en regelingen. De werkwijze dient te worden aangepast aan de eisen die de moderne tijd daaraan stelt. Dit betekent dat de procedures en werkwijzen, zowel in- als extern met (nieuwe) partners, op elkaar afgestemd dienen te worden. Dit betekent nadrukkelijke samenwerking binnen THOR en het cluster Stadsbeheer, maar vooral ook met andere bestaande en nieuwe relevante publieke (gemeentelijke directies, politie, Openbaar Ministerie) en met private organisaties. Naast de focus op samenwerking is meer inzet en gebruik van technologie en data noodzakelijk om slim toezicht en handhaven te kunnen organiseren.

Omgeving

De directie is eindverantwoordelijk voor bovenstaande en bestaat uit een directeur en twee adjuncten; een voor de operatie en een adjunct met de portefeuille ontwikkeling, innovatie & ondersteuning (OIO). De directeur THOR is eindverantwoordelijk. De directie draagt gezamenlijk zorg voor het behalen van alle doelen en resultaten van THOR, die periodiek worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De directie geeft samen met de afdelingsmanagers en teamleiders en in samenwerking met in- en externe partners inhoud en vorm aan beleidsontwikkeling en –uitvoering, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 29 september 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

Procedure

 • Chas­se Exe­cu­ti­ve Search be­ge­leidt de pro­ce­du­re voor de Ge­meen­te Am­ster­dam. Een uit­ge­breid func­tie­pro­fiel is be­schik­baar en op te vra­gen via info@chas­se­search.nl;
 • Het func­tie­pro­fiel be­vat te­vens na­de­re in­for­ma­tie over de plan­ning en pro­ce­du­re;
 • Dead­line voor de schrif­te­lij­ke sol­li­ci­ta­tie via info@chas­se­search.nl met mo­ti­va­tie en cur­ri­cu­lum vi­tae is 29 sep­tem­ber 2021;
 • Een as­sess­ment maakt mo­ge­lijk deel uit van de pro­ce­du­re.


We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.

Daarom wordt bij de vervulling van deze functie expliciet aandacht besteed aan het inclusiviteitsbeleid van de gemeente. Dagelijks wordt de meerwaarde van divers samengestelde teams ervaren en ontstaan betere prestaties door aandacht voor zichtbare en onzichtbare verschillen. Ook binnen het (top)management van de organisatie wordt gestreefd naar een diverse samenstelling om met meerdere visies en ervaringen naar vraagstukken te kijken. Het doel is dat 30% van het management binnen de gemeente een niet-westerse achtergrond heeft (conform de bestuursopdracht).

Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 7.675,-
Contract:
Parttime-Fulltime