DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord 16 u/w

Standplaats: Gelderland, gedeeltelijk op het provinciehuis te Arnhem
Duur: 01-11-2021 t/m 31-08-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 30 september 2021

Opdracht omschrijving
In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma's: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de realisatie van de opgaven.

Gebouwde Omgeving is een van de programma's en is gericht op het aandeel dat de Gebouwde Omgeving heeft in de centrale doelstelling. Ten behoeve van de uitvoering van het meerjarenplan en waar nodig de aanpassing van dit plan, zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren programmaregisseur.

Je bent verantwoordelijk voor de sturing en realisatie van het verduurzamen van Gebouwde Omgeving binnen het netwerk van het GEA. Je bent als programmaregisseur op het thema Gebouwde Omgeving de spin in het web en zorg voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Formeel heb je geen bevoegdheid maar informeel sta je wel aan het roer. Je hebt kennis van de materie (ontwikkelingen op het gebied van gebouwde omgeving en energietransitie) en je weet goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen.

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vijf programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem ben je verantwoording verschuldigd. Binnen elk programma zijn de partners gevraagd een onbezoldigd "voorzitter'' te leveren. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom; je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van Gebouwde Omgeving in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

Verantwoordelijkheden
De werkzaamheden van de programmaregisseur Gebouwde Omgeving van het GEA zijn:
Je bent voor de partners binnen het programma Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt. Binnen de GEA-organisatie ben je voor Gebouwde Omgeving eveneens het eerste aanspreekpunt.
Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en draagt zorg voor de uitvoering van het programma.
Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het programma Gebouwde Omgeving.
Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.
Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.
Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.
Je bespreekt de voortgang van het programma binnen het GEA-team en neemt initiatief tot bijstelling van het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen.
Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma-bijeenkomsten en de afstemming met de andere programma-onderdelen binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg en het overleg met de programma-voorzitters.
Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren.

Eisen:
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie of daar nauw mee samenhangend.
- Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten.

Gunningscriteria Kwaliteit:
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken in een netwerk (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in al haar facetten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De eerder genoemde ervaring bij de eisen mag ook hier worden gebruikt voor de toelichting op dit gunningscriterium.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring in de publiek private samenwerking, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De eerder genoemde ervaring bij de eisen mag ook hier worden gebruikt voor de toelichting op dit gunningscriterium.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

VERBINDEN: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen op te zoeken en bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je houd van samenwerken, je bent in staat mensen te verbinden en contacten te versterken.
INSPIREREN: Je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren. Je bent altijd op zoek naar kansen, je denkt in oplossingen en je durft fouten te maken (en je fouten toe te geven).
FLEXIBILITEIT: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Daarnaast beschik je over een handson mentaliteit (aanpakker) met kennis van zaken en ben je in staat te denken in abstracties om concrete doelen en projecten te verdiepen en er partijen bij te betrekken. Je kunt tussen de regels door lezen en zaken relativeren (indien nodig met humor). Je staat open om feedback te ontvangen en je kunt ook feedback geven.
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het proces / programma. Je kunt goed luisteren. Tevens ben je empatisch en sensitief. Je kunt anderen ervan overtuigen (als dat nodig is) dat we de ambities kunnen halen/waarmaken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist