DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior verkeerskundige 36 u/w

Standplaats: Baarn
Duur: 5 maanden, start 20-9-2021
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 1 september 2021

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega's die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega's van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel.De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Opdracht
Taak: ontwikkelen van beleid (comprimeren!)

signaleert en analyseert verkeerskundige, logistieke en politieke ontwikkelingen en veranderende wetgeving die van invloed zijn op gemeentelijke taken in Baarn op het terrein van verkeer en vervoer en vertaalt deze in beleidsvoorstellen, verordeningen en beleidsregels voor de korte tot middellange termijn;
draagt zorg voor de mobliteitsagenda en het mobiliteitsbeleid in afstemming met het ruimtelijk strategisch niveau binnen de gemeente en draagt bij aan de ontwikkeling van andere beleidsterreinen
betrekt actief externe partners en interne collega's bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid; verbindt één of meerdere (complexe) deelterreinen bijvoorbeeld veiligheid of duurzaamheid vanuit een integrale benadering;
zorgt voor afstemming van beleid met andere (publiekrechtelijke) organisaties m.b.t. verkeer en vervoer;
ontwikkelt, implementeert, evalueert en doet voorstellen voor beleidsaanpassing op het beleidsterrein;
creëert draagvlak voor beleid bij alle relevant publiek- en doelgroepen, bestuur en management;
ontwikkelt en stimuleert innovatieve mobiliteitsoplossingen;
verzorgt mondelinge en schriftelijke presentaties voor o.a. bestuur (college en/of raad), management of inwoners over inhoud, consequenties en risico's van voorstellen en adviezen.

Taak: relatiemanagement

onderhoudt contacten met alle relevante partijen op het vakgebied;
vertegenwoordigt de organisatie bij andere partijen en instanties;
stuurt op het bereiken van maatschappelijke effecten bijvoorbeeld door het terugdringen van de auto in het centrum, het vergroten van de verkeersveiligheid et. door het verbinden van verschillende organisaties met mogelijke tegenstrijdige belangen;

Taak: regievoering & opdrachtgeverschap

voert regie op samenwerkingsverbanden zoals Provincie, regio Amersfoort en NS; formuleert afspraken over dienstverleningsniveau, voert overleg/onderhandelt hierover met partners samenwerkingsverband, zorgt voor in- en externe afstemming;
Draagt bij aan programma's in samenspraak met financieel, juridisch of strategisch adviseurs, monitort afspraken, signaleert en bespreekt knelpunten tijdig met betrokken partij, doet verbetervoorstellen en zorgt voor bestuurlijke advisering;
is verantwoordelijk voor het formuleren, monitoren en beoordelen van effecten, resultaten en prestaties van regionale verbanden en stelt afspraken bij op basis van gewijzigd beleid of signalen vanuit de uitvoering;
beoordeelt en onderhandelt over offertes en verantwoordingen in samenspraak met relevante (interne) adviseurs;
is projectleider voor integrale projecten of opdrachten die vragen om een projectmatige aanpak, stelt projectplan op, bewaakt het plan en legt hierover verantwoording af;
levert vanuit het vakgebied input voor planning & control producten w.o. begroting, marap, perspectiefnota en jaarrekening.

Taak: uitvoering

afhandelen klachten/meldingen inwoners
beheer van de verkeersregelinstallaties

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerskundige;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als verkeerskundige (50 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Ruimtelijke Ordening of verkeerskunde (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Overzicht kunnen bewaren
Met tegengestelde belangen kunnen omgaan
Projectmatig werken

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma - Di - Wo - Do - Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 september. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 september bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist