DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectsecretaris herziening Wjsg/Wpg 32 u/w

Standplaats: Den Haag
Duur: 6,5 maand, start z.s.m., uiterlijk 17-09-2021
Optie tot verlenging: 6 maanden
Reageren voor: 25 augustus 2021

Beschrijving Opdrachtgever
De opdrachtgever van deze opdracht is het hoofd Keteninformatievoorziening. Deze afdeling is onderdeel van de Directie Strafrechtketen van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

Beschrijving directie/afdeling
Ministerie van Justitie en Veiligheid
MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.
Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
In 2013/2014 zijn de Wet justitiële, strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Wet politiegegevens (Wpg) geëvalueerd. Destijds is geconcludeerd dat de Wjsg en de Wpg in huidige vorm geen effectieve wetten meer zijn, mede omdat het onderscheid tussen enerzijds de Wpg en anderzijds de Wjsg in de praktijk niet werkt. Daarnaast is het onderscheid tussen de verschillende soorten persoonsgegevens die onder dit wettelijk kader vallen moeilijk te hanteren. Als reactie op de evaluaties van de Wjsg en van de Wpg heeft de minister in 2014 aan de Kamer aangekondigd om beide wetten te zullen herzien en waar mogelijk te zullen harmoniseren.

Om de Wjsg en de Wpg meer op inhoud bij elkaar te brengen is een projectteam gevormd, waarin de betrokken directoraten-generaal (DG Politie en Veiligheidsregio's, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en DG Straffen en Beschermen) en ook vertegenwoordigers van wetgeving en onze financiële directie zitting nemen. We zoeken voor dit beleidsvormingstraject een projectsecretaris. Een belangrijk eindproduct van dit project is het opleveren van een contourennota aan de Tweede Kamer. In deze contourennota zullen de beleidsmatige uitgangspunten en hoofdlijnen van de nieuwe gegevenswet uiteengezet worden.

Het project bestaat sinds begin 2020. We staan op dit moment aan de start van de afrondende fase.
We zoeken vervanging voor onze huidige projectsecretaris.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Als projectsecretaris help je bij het soepel verlopen van het project door:
- de uniformiteit in werkprocessen en procedures te borgen;
- projectplanningen op te stellen en bij te stellen en door deadlines in de gaten te houden;
- met verbetervoorstellen komen t.a.v. de werkprocessen of ondersteunende middelen;
- zelfstandig de correspondentie met stakeholders af te handelen.

Je ondersteunt het projectteam en de projectleider bij het:
- (inhoudelijk) voorbereiden van vergaderingen,
- versturen van de agenda en stukken voor onder andere de projectteam- en
stuurgroepvergaderingen

Je faciliteert het projectteam bij het samenwerken met betrokken ketenpartners en stakeholders. Je bent aanwezig bij interviews en overleggen met stakeholders en je zorgt voor:
- passende verslaglegging, en het bewaken van de voortgang van uitgezette acties;
- (op eigen initiatief) acties benoemen en uitvoeren;
- overige ondersteuning bij werkzaamheden ten behoeve het gehele team betrokken bij de beleidsvorming. Dit doe je in nauw samenwerking met diverse beleidsdirecties op het
bestuursdepartement.

Je bent verder verantwoordelijk voor:
?' het zorgen voor een adequate informatievoorziening en voortgangsrapportage aan de
opdrachtgever en stakeholders;
?' actief beheren en bijhouden van het (digitale) projectarchief op onze Samenwerkruimte;
?' het opzetten en bijhouden van een lijst van contactpersonen bij van alle betrokken
organisatieonderdelen en stakeholders;
?' maken van afspraken en zorgen voor vergaderaccommodatie

Eisen
- De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week voor de periode tot en met 31 maart 2022
- De Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal zes maanden gewerkt als (project)secretaris
- De kandidaat is beschikbaar binnen zes weken
- U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden - niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen
- Beschikbaarheid binnen:
a. 3 weken
b. 3-6 weken
- Opleidingsniveau
a. Afgeronde WO-opleiding
b. Afgeronde HBO opleiding
- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat heeft gewerkt als (project)secretaris
a. 3 jaar of langer
b. 2-3 jaar
c. 0,5-2 jaar
- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met projectmatig werken
a. 3 jaar of langer
b. 2-3 jaar
c. 1-2 jaar
d. 0-1 jaar
- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met wetgevingstrajecten en/of beleidsvorming
a. 3 jaar of langer
b. 2-3 jaar
c. 1-2 jaar
d. 0-1 jaar
- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met privacy en gegevensbescherming
a. 3 jaar of langer
b. 2-3 jaar
c. 1-2 jaar
d. 0-1 jaar
- Ervaring binnen (Rijks)overheidsorganisaties
a. 3 of meer opdrachten
b. 2 opdrachten
c. 1 opdracht

CV
Het CV is maximaal 5 pagina's lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Geplande datum Interview
Week 35 2021
1. Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
2. Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig
3. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen
overbrengen), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten
tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist