DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager team Energie 32 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 6 maanden, start 12 juli 2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 30 juni 2021

Achtergrond
Energie in de vorm van elektriciteit, warmte en kou is nu en in de toekomst nodig om het
onderwijs en onderzoek aan de universiteit goed uit te voeren. De energievoorziening moet toekomstbestendig zijn, voldoen aan wet- en regelgeving en kosteneffectief zijn om maximaal waarde te creëren.
Het team Energie, als onderdeel van de afdeling SAE (Strategie, Advies en Energie) draagt zorg voor de dagelijkse energielevering en de programmatische aanpak van de realisatie van de energiestrategie. Onderdeel van deze strategie zijn het beperken van het energieverbruik (asset, beheer, gebruik), de vergroening van de opwekking en het in standhouden van de distributie-zekerheid.

Opgave en werkzaamheden
Het vertrek van de huidige manager vraagt om een tijdelijke externe vervulling van de rol van Manager Energie. Kern van de verantwoordelijkheden en activiteiten van de manager zullen zijn:
1. Dagelijkse leiding van de afdeling Energie (15 fte):
a. waarbinnen de werkzaamheden ten aanzien van Opwek en Distributie (WKC, WKO, PV en HTWL/warmtenet) de grootste werkzaamheden zijn. Dit betreft ook operationeel management van de WKC en (onderhouds)-projecten;
b. werkzaamheden rondom Energiemanagement en Verbruik (assetmanagement, verbruik-efficiency trajecten, inkoop) en projecten rondom gebouw-zijdige installaties;
c. verder ontwikkelen van game-changer activiteiten zoals Windturbines, (Ultra) diepe geothermie en anderen, met bijbehorend onderhouden van regionaal netwerk en wet®elgeving;
d. Zicht houden op en zorgen voor samenwerking met de geëigende andere onderdelen van de UU zoals Programma Duurzaamheid, team Huisvesting, team Strategie, team Gebiedsontwikkeling, het Inkoop- en Aanbestedingscentrum, etc.
e. Besluitvormende processen met de juiste participatie en documentatie doorlopen.
2. Strategische Herbezinning op het positioneren van werkzaamheden van de afdeling Energie samen met het MT V&C en FSC. Te weten: Doelen, leidende principes, waardeketens, systemen en organisatie ontwikkeling. Hieronder valt tevens het aansturen van derde partijen (zoals Rebel) die specifiek een business case maken rondom de eigendomspositie van onze WKC.
3. Het vertalen van de Energiestrategie zoals die onlangs in het College van Bestuur is vastgesteld naar een uitvoeringsplanning met bijbehorende kwaliteit en kwantiteit van mensen en middelen.
4. Het deelnemen aan het MT van de directie Vastgoed&Campus en gezamenlijke transformatie activiteiten die daaruit vloeien oppakken.

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Vastgoed & Campus
De directie V&C ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij de ontwikkeling en het beheer van de universitaire huisvesting. Ontwikkeling behelst de gebiedsontwikkeling van de universitaire campussen, de ontwikkeling van het universitaire vastgoed en het managen van vastgoedprojecten, waaronder het aansturen van ontwerpende en uitvoerende partijen.
Binnen de directie V&C is de afdeling Strategie, Advies en Energie (SAE) verantwoordelijk voor de strategie- ontwikkeling en het portefeuillemanagement van gebouwen, gebied en voorzieningen op het Utrecht Science Park (USP), het International College (UCI) en de binnenstad van Utrecht. Het uitgangspunt is daarbij het strategisch huisvestingsplan, de campusvisie én het primair proces van de gebruikers alsmede innovaties op technisch en organisatorisch gebied. SAE ontwikkelt hiervoor de strategie en het beleid en werkt deze uit in een concrete huisvestings- en gebiedsplannen en huisvestingsbeleid.

Het definieert de opgave voor projecten voortkomend uit de vastgoedstrategie met kaderstellende uitgangspunten op het gebied van functionaliteit, totalcost en total benefits of ownership (TCO/TBO), technische standaarden en eisen aan toekomstbestendigheid. Deze initiatieven worden ter uitwerking en uitvoering aan de afdeling Huisvesting overgedragen.
Gedurende het hele proces zorgt SAE voor kwaliteitsborging en monitoring van de kaderstellende uitgangspunten in nauwe samenwerking met de afdeling Huisvesting (verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie) en met de afdeling Beheer & Onderhoud van het Facilitair Service Centrum.

Functie-eisen
- Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau;
- Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende. Deze werkervaring dient relevant te zijn voor de onderhavige opdracht, zoals deze is omschreven in deze aanvraag;
- Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaam energie management;
- Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken bij een publieke opdrachtgever, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.

Eisen
- De kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau.
- De kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende. Deze werkervaring dient relevant te zijn voor de onderhavige opdracht, zoals deze is omschreven in deze aanvraag.
- De kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaam energie management.
- De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken bij een publieke opdrachtgever, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
- De kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren, opdrachtperiode en eventuele verlengingen) met als startdatum 12 juli 2021.
- De kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving. Hiertoe dient de kandidaat tijdens verificatie gedurende het gesprek concrete voorbeelden te kunnen benoemen waaruit blijkt dat aan deze competenties wordt voldaan.
- De kandidaat dient de Nederlandse taal uitstekend te beheersen in woord en geschrift.
- De kandidaat deelt zijn werkzaamheden zelf in. Wel vindt, voor zover dat nodig is voor de opdracht, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden van de opdrachtgever.

Wensen
- Aanvullend op de eisen kunnen er extra punten behaald worden indien de kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met:
a. geothermie
b. warmtenetten
c. duurzame gebiedsontwikkeling
d. strategieontwikkeling
Per onderdeel dient u in maximaal 1000 woorden de kennis en ervaring van de kandidaat te omschrijven.
- Aanvullend op de eisen kunnen er extra punten behaald worden indien de kandidaat beschikt over ervaring op het gebied van duurzaam energieverbruik bij een vergelijkbare opdracht.
Bij de beantwoording van deze wens dient u in ieder geval te beschrijven:
a. Situatie: wat was de specifieke situatie?
b. Taak: wat was de taak/doelstelling van de kandidaat?
c. Actie: op welke manier werd de situatie door de kandidaat aangepakt?
d. Resultaat: tot welk resultaat heeft dit geleid?
- Aanvullend op de eisen kunnen er extra punten behaald worden indien de kandidaat beschikt over een relevant netwerk binnen de overheid en wetenschappelijke wereld, bij voorkeur in de provincie Utrecht.

Competenties
- Zelfstandig: in staat om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren en te komen tot het gewenste resultaat.
- Proactief: bij het uitvoeren van de werkzaamheden kansen ter verbetering blijven zien en deze actief benoemen.
- Analytisch: in staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden, informatie te ordenen en verbanden te leggen.
- Gestructureerd: tijdens de werkzaamheden overzicht en orde houden in de te verrichten taken.
- Creatief: in staat om buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar oplossingen en ideeën.
- Organisatiesensitief: een prettige en verbindende persoonlijkheid, maar kan ook stevig onderhandelen en aanspreken wanneer de situatie daar om vraagt. Iemand die inspireert én verbindt.

Gesprekken
Woensdag 7 juli 2021 en/of vrijdag 9 juli 2021
Gunningscriteria:
1. Verificatie CV en referenties
2. Competentiematch
3. Match met organisatie en team
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist