Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Technisch manager spoedwerkzaamheden civiele constructies

Dit ga je doen
 • Je coördineert calamiteiten rondom de civiele constructies van Amsterdam in een complexe context, onder hoge tijdsdruk en met onbekende variabelen;
 • Je geeft samen met jouw collega’s advies aan de assetmanager civiele constructies over (hoe om te gaan met) calamiteiten en hoe deze te voorkomen;
 • Je werkt in een divers team met ongeveer 50 collega’s die betrokken zijn bij elkaar, elkaars werk én de stad.

Zo draag je bij aan onze gemeente Amsterdam.

Als Technisch Manager spoedwerkzaamheden richt je je in de eerste plaats op onaangekondigde onderhoudsklussen voor civiele constructies in de stad ter voorkoming van calamiteiten. Deze rol kenmerkt zich door de plotselinge aard van werkzaamheden en de hoge tijdsdruk waaronder geschakeld moet worden. Hierbij is doorgaans sprake van een complexe puzzel met veel onbekende variabelen, verschillende technische aspecten, lopende programma’s en afhankelijkheden in de omgeving.

Daarnaast richt je je op de reguliere vraagstukken op het gebied van groot onderhoud. Als Technisch Manager spoedwerkzaamheden neem je het voortouw om samen met de collega’s in het team snel tot een goed advies te komen. Dit advies bestaat onder meer uit technische maatregelen die genomen kunnen worden om de veiligheid van de omgeving en de beschikbaarheid van de stad kunnen waarborgen.

Dit doe je in een gemiddelde werkweek:
 • Coördineren van onaangekondigde onderhoudswerkzaamheden (calamiteiten) met alle betrokken partijen;
 • Oppakken van reguliere vraagstukken op het gebied van groot onderhoud;
 • Het laten verrichten van onderzoek, het signaleren van in- en externe ontwikkelingen en het opstellen van adviezen en rapportages. In de adviezen en rapportages worden alle invalshoeken en risico’s meegenomen: kosten, prestaties, risico’s, financiën, politiek, gebiedsinput, maatschappelijke factoren, juridisch, veiligheid, e.d.;
 • Proactief afstemmen in het proces van afwegingen en advisering en overleggen met de betrokken in- en externe partijen. De daaruit volgende adviezen en rapportages vormen de basis voor de assetmanager om afwegingen te maken over de wijze van beheer van een asset voor de lange en middellange termijn;
 • Verzorgen van de vakinhoudelijke expertise bij de invulling van het beheerproces op strategisch en tactisch niveau, waarbij je gewend bent om risico-gestuurd te werken.
Wij vragen Ingeklapt

Al onze collega’s verschillen; in functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen, hobby’s, etc. Daar zijn wij trots op! Al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie van Technisch Manager spoedwerkzaamheden civiele constructies zien wij graag:

 • Aan­toon­baar wo werk- en denk­ni­veau en mi­ni­maal een af­ge­ron­de hbo-op­lei­ding (ci­vie­le) tech­niek of ver­ge­lijk­baar;
 • Mi­ni­maal 5 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie, op­ge­daan in de af­ge­lo­pen 10 jaar;
 • Mi­ni­maal 5 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring met as­set­ma­na­ge­ment in een as­set­ma­na­ge­ment or­ga­ni­sa­tie van com­plexe ci­vie­le as­sets;
 • Mi­ni­maal 3 jaar aan­toon­ba­re tech­ni­sche ken­nis op het ge­bied van be­weeg­ba­re brug­gen en slui­zen;
 • Aan­toon­ba­re schrif­te­lij­ke ad­vies­vaar­dig­heid. Gaar­ne in een bij­la­ge ca­su­ïs­tiek toe­voe­gen;
 • Mi­ni­maal 3 jaar ken­nis en er­va­ring bij voor­keur bin­nen de G4, met bin­nen­ste­de­lij­ke ka­pi­taal­in­ten­sie­ve ci­vie­le in­fra­struc­tuur.
Competenties Ingeklapt
 • Omgevingsbewustzijn - Ge­vor­derd
 • Samenwerken - Gevorderd
 • Relatiebeheer - Gevorderd
 • Initiatief - Gevorderd
 • Resultaatgerichtheid - Gevorderd
 • Overtuigingskracht - Gevorderd
Wij bieden Ingeklapt

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Technisch Manager spoedwerkzaamheden civiele constructies kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bru­to maand­sa­la­ris tus­sen €3.561,- en € 5.169,- (schaal 11) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Het exac­te sa­la­ris wordt af­ge­stemd op de op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring die je mee­brengt;
 • Om te be­gin­nen een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst die we bij ge­ble­ken ge­schikt­heid graag om­zet­ten naar een over­een­komst voor on­be­paal­de tijd;
 • Om te be­gin­nen een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst die we bij ge­ble­ken ge­schikt­heid graag om­zet­ten naar een over­een­komst voor on­be­paal­de tijd;
 • Ont­wik­kel- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Met ons in­ter­ne ex­per­ti­se­cen­trum voor vak­man­schaps­trai­nin­gen, maat­werk­ont­wik­kel­tra­jec­ten en be­ge­lei­ding in het werk kan je je­zelf blij­ven uit­da­gen;
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get (IKB) van 17,05% van jouw sa­la­ris dat je kunt ge­brui­ken voor bij­voor­beeld ex­tra pen­si­oen­op­bouw, ex­tra ver­lof­da­gen;
 • Een pen­si­oen­re­ge­ling bij ABP, het pen­si­oen­fonds voor over­heid en on­der­wijs;
 • Een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,06 per ki­lo­me­ter, tot 30 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand;
 • Flexi­bi­li­teit als het gaat om je werk­tij­den en -plek. Met de Am­ster­dam­se Di­gi­ta­le Werk­plek kan je in­log­gen waar én wan­neer je wilt;
 • Een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • Een mo­bie­le te­le­foon.
De organisatie Ingeklapt

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

In het team Civiele Constructies zijn we betrokken bij elkaar, elkaars werk én de stad. Wij zijn met ongeveer 50 mensen en weten wat er speelt in de stad en de wereld, net als jij. Samen sturen wij integraal op een optimale instandhouding en maximale beschikbaarheid van de civiele constructies in Amsterdam. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de directie Stadswerken, de stadsdelen, het team van het Programma Bruggen en Kademuren en diverse teams van Verkeer en Openbare Ruimte. Wil je nog meer weten? We laten graag onze medewerkers aan het woord: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/medewerkers-aan-het-woord.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt
 • De se­lec­tie­pro­ce­du­re start met­een na de slui­tings­ter­mijn van 11 juli 2021 en duurt ge­mid­deld 3 tot 6 we­ken;
 • Wil je de va­ca­tu­re­tekst nog eens na­le­zen? Sla deze dan op want na de slui­tings­ter­mijn is de tekst niet meer zicht­baar;
 • Zien we raak­vlak­ken, dan no­di­gen we je uit voor een ge­sprek. Even­tu­eel volgt een twee­de ge­sprek;
 • Zien we on­vol­doen­de raak­vlak­ken, dan ont­vang je een e-mail;
 • Elke col­le­ga die ons komt ver­ster­ken moet een re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag (VOG);
 • Een as­sess­ment maakt deel uit van de pro­ce­du­re;
 • Deze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit. Me­de­wer­kers van de ge­meen­te Am­ster­dam heb­ben voor­rang in de pro­ce­du­re.


In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo, Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.169,-
Contract:
Fulltime