FINANCIAL CONTROLLER

Solliciteer op de website van de werkgever

For English, please see below

Heb jij uitstekend cijfermatig inzicht gecombineerd met sterke analytische vaardigheden en conceptueel vermogen? Heb jij een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van Accounting & Control? Zoek jij een functie waarbinnen jouw professionele ontwikkeling centraal staat? Ben jij een gedreven Financial Controller die op zoek is naar een veelzijdige uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Introductie
Deze functie valt binnen Financial Control The Netherlands (FC-NL) dat onderdeel is van de Corporate Group Finance. Binnen de Corporate Group Finance werken circa 250 medewerkers, verspreid over 15 landen. De Corporate Group Finance is verdeeld in Financial en Business Control.

FC-NL bestaat uit de volgende teams: Record to Report, Accounts Payable, Credit Control, Payroll en Project Finance Administration.

Het Record to Report team bestaat uit 11 professionals en is gevestigd in Amersfoort. Het team is verantwoordelijk voor een juiste vastlegging, het beheer en documentatie van het grootboek van de Nederlandse RHDHV-bedrijven. Ook verzorgt het team de aangiftes van de BTW, WKR, CBS en de WBSO/RDA. Voor een aantal Nederlandse RHDHV-bedrijven en joint-ventures worden de jaarrekeningen opgesteld mede gebruik makend van Caseware. Bij het voorbereiden van audits en de communicatie met de auditors, is het team nauw betrokken. Vanuit hun vakgebied geven de teamleden advies aan stakeholders zowel in het binnen- als het buitenland. Daarnaast is team verantwoordelijk voor de wereldwijde coördinatie en uitvoering van periode afsluitingen en ERP-processing. Verder is het team betrokken bij diverse automatiseringsprojecten zoals RPA en UiPath en wordt op dit moment BlackLine (internationaal) uitgerold.

Wat je gaat doen
Deze functie heeft veel raakvlakken met andere disciplines binnen en buiten het bedrijf. Dat maakt de functie veelzijdig en zeer interessant. Denk daarbij aan contacten met andere teams binnen FC-NL maar ook met HR, Automation Center, ERP Competence Center, Group Reporting en Analytics, Treasury, Tax en Cost Control.

De volgende werkzaamheden staan centraal:

 • Zorgen dat transacties worden vastgelegd, beoordeeld, gedocumenteerd en voldoen aan de eisen van de onderneming en de algemeen geldende accounting principes en richtlijnen;
 • Maandelijks bijhouden en beoordelen van balansdossiers voor een up-to-date inzicht van de balansaccounts met behulp van Blackline;
 • Bijdragen aan en zorgen voor een tijdige en correcte maand-, kwartaal- en jaarafsluiting;
 • Verwerking van financiële gegevens in Tagetik van één of meer RHDHV-bedrijven en verzorgen van de benodigde specificaties;
 • Consolidatie van de Nederlandse entiteiten in Tagetik;
 • Intercompany matching tussen verschillende RHDHV-bedrijven;
 • Je levert in de financiële organisatie een actieve bijdrage in het beoordelen van en het adviseren over bedrijfsprocessen;
 • Je verzamelt en analyseert gegevens en communiceert met verschillende auditors;
 • Je draait mee in projecten als specialist op jouw vakgebied, waaronder bijvoorbeeld BlackLine en RPA-projecten;
 • Je draagt bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van Record to Report voor alle entiteiten binnen de RHDHV Groep.


Dit heb jij in huis

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste collega met het volgende profiel:

 • Een afgeronde WO-opleiding op het gebied van Accounting & Control;
 • 3 tot 5 jaar relevante financiële werkervaring bij voorkeur in een accountancy functie;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Affiniteit met IT-systemen en Excel en een drive om processen te verbeteren en efficiënter te maken. Kennis van BlackLine en/ of Tagetik is een pré;
 • Je hebt een goed conceptueel en analytisch vermogen met een goed cijfermatig inzicht;
 • Je bent accuraat, proactief, leergierig en in het bezit van projectmanagement skills.


Dit krijg je bij ons

Royal HaskoningDHV biedt een sfeer waarin collegialiteit en de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers centraal staan. Wij richten ons op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en combineren ontwikkelingsmogelijkheden met een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Dit omvat:

 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Goede balans tussen werk en privé, onder meer door flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en 28 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
 • Persoonlijk budget voor bijvoorbeeld meer vakantiedagen, een fiets of extra salaris.
 • Uitgebreide opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • Lidmaatschap van het Young RHDHV netwerk voor trainingen, sociale activiteiten en nog veel meer.


Solliciteren

Ben jij onze nieuwe Financial Controller? We maken graag kennis met je. Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton.

Vragen?
Meer weten over de baan/de sollicitatieprocedure? Mail naar recruitment@rhdhv.comDo you have excellent numerical insight combined with strong analytical skills and conceptual ability? Do you have a master’s degree in the field of Accounting & Control? Are you looking for a position in which your professional development is central? Are you a driven Financial Controller looking for a versatile challenge? Then we are looking for you!

Introduction
This position is part of Financial Control The Netherlands (FC-NL), which is part of the Corporate Group Finance. Within the Corporate Group Finance there are working approximately 250 employees, spread over 15 countries. The Corporate Group Finance is divided into Financial and Business Control.

FC-NL consists of the following teams: Record to Report, Accounts Payable, Credit Control, Payroll and Project Finance Administration.

The Record to Report team consists of 11 professionals and is based in Amersfoort. The team is responsible for the correct recording, management and documentation of the general ledger of the Dutch RHDHV companies. The team also takes care of the VAT, WKR, CBS and WBSO/RDA declarations. For several Dutch RHDHV companies and joint ventures, the annual accounts are drawn up partly with the use of Caseware. The team is closely involved in the preparation of audits and the communication with the auditors. From their field of expertise, the team members give advice to stakeholders both in the Netherlands and abroad. The team is also responsible for the worldwide coordination and execution of period closures and ERP processing. Additionally, the team is involved in various automation projects such as RPA and UiPath and is currently rolling out BlackLine (internationally).

What you will be doing
This position has many interfaces with other disciplines inside and outside the company. This makes the position versatile and very interesting. Think of contacts with other teams within FC-NL but also with HR, Automation Center, ERP Competence Center, Group Reporting and Analytics, Treasury, Tax and Cost Control.

The following activities are central:

 • Ensure that transactions are recorded, reviewed, documented and comply with the requirements of the business and generally applicable accounting principles and guidelines;
 • Maintain and review balance sheet files on a monthly basis for an up-to-date understanding of balance sheet accounts using Blackline;
 • Contribute to and ensure timely and correct monthly, quarterly and annual closing;
 • Processing of financial data in Tagetik of one or more RHDHV companies and providing the necessary specifications;
 • Consolidation of the Dutch entities in Tagetik;
 • Intercompany matching between different RHDHV companies;
 • In the financial organisation, you make an active contribution in assessing and advising on business processes;
 • You collect and analyse data and communicate with different auditors;
 • You participate in projects as a specialist in your field, including for example BlackLine and RPA projects;
 • You contribute to the knowledge development in the field of Record to Report for all entities within the RHDHV Group.


This is what you have to offer

For this position we are looking for an enthusiastic colleague with the following profile:

 • A completed university education in the field of Accounting & Control;
 • 3 to 5 years of relevant financial work experience, preferably in an accountancy position;
 • Good command of the Dutch and English language;
 • Affinity with IT systems and Excel and a drive to improve processes and make them more efficient. Knowledge of BlackLine and/or Tagetik is a plus;
 • You have good conceptual and analytical skills with good numerical insight;
 • You are accurate, proactive, eager to learn and possess project management skills.


What you get from us

Royal HaskoningDHV offers an atmosphere in which collegiality and the development of the organisation and its employees are central. We focus on the development of personal skills and combine development opportunities with a flexible employment conditions package. This includes:

 • Excellent primary and secondary employment conditions;
 • Good balance between work and private life, including flexible working hours, opportunities to work from home and 28 days of vacation time in case of full-time employment;
 • Personal budget for e.g. more vacation time, a bicycle or extra salary.
 • Extensive training and development opportunities;
 • Membership of the Young RHDHV network for training, social activities and much more.


Apply

Are you our new Financial Controller? We would like to get to know you. Upload your motivation and resume via the application button.

Questions?
Want to know more about the job/application procedure? Mail to recruitment@rhdhv.com

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later